BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 04/10 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (28 kwietnia 2010 r.– 31 maja 2010 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 40 osób w ramach robót publicznych.
2. Rozpoczęto przygotowania do wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
3. W dniu 12 maja br. odbyło się spotkanie Burmistrza Jana Alickiego i Zastępcy Burmistrza Grażyny Leszczyńskiej z mieszkańcami wsi Snopki.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. W dniu 5 maja 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory wraz z przebudową istniejącego kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Instalacyjnym PRIM S.A. z siedzibą w Ełku przy ul. Suwalskiej 84, za łączną cenę brutto 12 001 689,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 15 września 2014 roku.

2. W dniu 5 maja 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę świetlicy wiejskiej w Pilchach wraz z zagospodarowaniem terenu”. Umowę podpisano z Jerzym Stanisławem Deptułą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą JERRY Zakład Remontowo-Budowlany Deptuła Jerzy Stanisław z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 52B, za łączną cenę brutto 508 740,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 30 listopada 2010 roku.

3. W dniu 10 maja 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę oświetlenia terenów osiedlowych przy ulicach Matejki i Lipowej w Piszu”. Umowę podpisano z Robertem Barmą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PPHU ELEKTROMET Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej przy ul. Dolnej 2F, za łączną cenę brutto 266 929,90 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 15 czerwca 2010 roku.

4. W dniu 01 kwietnia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę ulic Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Pisz”. Wpłynęło sześć ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Elżbietę Mieczkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLBET Zajazd Wiejski Elżbieta Mieczkowska z siedzibą w Szczechach Wielkich 15, za łączną cenę brutto 508 476,48 zł. Podpisanie umowy nastąpi 07 czerwca 2010 roku.

5. W dniu 07 maja 2010 roku w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz” na zadanie nr 4 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości) unieważniono postępowanie z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

6. W dniu 12 maja 2010 roku zostały zawarte umowy w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz”. Na zadanie nr 1 (wycena lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie) umowę zawarto z Tadeuszem Kmieć prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie przy ul. 11 Listopada 15, za łączną cenę brutto 12 383,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2010 roku. Na zadanie nr 2 (wycena nieruchomości zabudowanych) umowę zawarto z Piela-Nieruchomości s.c. z siedzibą w Ełku przy ul. Mickiewicza 15, za łączną cenę brutto 23 912,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2010 roku. Na zadanie nr 5 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej) umowę zawarto z Piela-Nieruchomości s.c. z siedzibą w Ełku przy ul. Mickiewicza 15, za łączną cenę brutto 28 792,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2010 roku.

7. W dniu 20 maja 2010 roku zostały zawarte umowy w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz”. Na zadanie nr 3 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych) umowę zawarto z Tadeuszem Kmieć prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie przy ul. 11 Listopada 15, za łączną cenę brutto 17 250,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2010 roku. Na zadanie nr 6 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego) umowę zawarto z Krzysztofem Jórzakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Inwestycyjna Nieruchomości Krzysztof Jórzak z siedzibą w Piszu przy ul. Rybackiej 3, za łączną cenę brutto 7 320,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2010 roku. Na zadanie nr 7 (inwentaryzacja lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi) umowę zawarto z Tadeuszem Kmieć prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie przy ul. 11 Listopada 15, za łączną cenę brutto 5 551,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2010 roku. Na zadanie nr 8 (inwentaryzacja budynków wielorodzinnych) umowę zawarto z Darią Boroch-IIińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ARANDA Daria Boroch-IIińska z siedzibą w Gdyni przy ul. Turkusowej 1/18, za łączną cenę brutto 7 451,76 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 30 października 2010 roku.

8. W dniu 29 kwietnia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont nawierzchni drogi na ul. Gałczyńskiego w Piszu na działkach o numerach geodezyjnych 464/16 i 461/3”. Wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę brutto 175 663,14 zł. Podpisanie umowy nastąpi 02 czerwca 2010 roku.

9. W dniu 27 kwietnia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Przebudowę wraz z rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”. Wpłynęło dziewięć ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.

10. W dniu 11 maja 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach o numerach geodezyjnych 1431/9 i 1431/10 przy ulicy Zagłoby w Piszu”. Wpłynęło dwadzieścia ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.

11. W dniu 13 maja 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont nawierzchni utwardzonych działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 398/3 i 398/4 przy ulicy Lipowej w Piszu” (blok przy ul. Kościuszki 7 i ul. Okopowej 8). Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01 czerwca 2010 roku.

12. W dniu 21 maja 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu „ Przebudowa wraz z rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków”. Wpłynęło sześć ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.

13. W dniu 19 maja 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej na działce o numerze geodezyjnym 1142/10 w Piszu” (przy piekarni ZAKO). Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07 czerwca 2010 roku.

14. W dniu 24 maja 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Zagospodarowanie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 322/5, 481/9, 1428/5 i 1442/29 przy ul. Wojska Polskiego w Piszu” (na osiedlu Wschód przy bloku nr 82A). Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08 czerwca 2010 roku.

15. W dniu 25 maja 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont kładki dla pieszych przy ulicy Młodzieżowej w Piszu ”. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09 czerwca 2010 roku.

16. W dniu 28 maja 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont poddasza w budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym”. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 czerwca 2010 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Zakończono budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszu.
2. Zakończono budowę parkingu i zagospodarowania osiedla przy ul. Matejki 2 w Piszu.
3. Zakończono budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: Nowy Świat, Wiosennej, Letniej, Bratniej, Narożnej i Baśniowej w Piszu.
4. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz parkingu przy ul. Trzcinowej w Piszu.
5. Rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej w Pilchach.
6. Złożono wnioski o dofinansowanie na budowę kompleksu sportowego w Borkach oraz zagospodarowanie plaży wiejskiej w Kociołku Szlacheckim.
7. Złożono wniosek o dofinansowanie – Leśne Smaki 2011.
8. Złożono wniosek o dofinansowanie PISZ ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz.
9. Złożono wniosek o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszu.

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Remont pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 1 w Piszu.
2. Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz – Etap I.
3. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu - II etap.
4. Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Matejki i terenach przyległych.
5. Budowa drogi w Kociołku Szlacheckim.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łupkach.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Zawarto 24 umowy dzierżawy nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
2. Sprzedano 5 lokali mieszkalnych na terenie miasta Pisz.
3. Zakończono procedurę sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego zabudowanej nieruchomości, położonej na terenie miasta Pisz.
4. Nabyto od osób prawnych 4 działki stanowiące tereny komunikacyjne, położone na terenie miasta Pisz.
5. Wydano 8 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom na terenie miasta i gminy Pisz.
6. Wydano 6 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
7. Wysłano 193 wezwania do uiszczania zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i innych opłat.
8. Wystąpiono do Agencji Mienia Wojskowego o udzielenie 90 % ulgi przy nabyciu nieruchomości na potrzeby ogólnospołeczne (na cele świetlicy, terenów rekreacyjnych).

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Kwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) części wsi Łupki,
5) części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
6) części wsi Jaśkowo,
7) farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,
8) części wsi Karwik,
9) północnej części Pisza terenu pomiędzy ulicą Staszica a rzeką Pisą (część B), terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D).
oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, dla terenu farmy wiatrowej, części wsi Łupki, części wsi Jaśkowo oraz części wsi Karwik.

W dniach od 22 kwietnia 2010 r. do 13 maja 2010 r. był wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W dniu 05 maja 2010 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie ww. miejscowego planu.
W dniach od 04 maja 2010 r. do 26 maja 2010 r. wyłożony był projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w ww. projekcie planu miejscowego odbyła się w dniu 12 maja 2010 r.

W dniach od 21 maja 2010 r. do 11 czerwca 2010 r. jest wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W dniu 31 maja 2010 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie ww. miejscowego planu. W okresie od 28 maja 2010 r. do 28 czerwca 2010 r. jest wyłożona zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Kwik. W dniu 31 maja 2010 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w przedmiotowej zmianie Studium.

Ponadto na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w ramach ww. procedur planistycznych prowadzone są oceny oddziaływania na środowisko.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. We wsi Stare Guty został zorganizowany festyn wiejski połączony z nadaniem odznaczeń strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Gutach.
2. Otrzymano informację o zakwalifikowaniu złożonego wniosku do LGD „Mazurskie Morze” na dofinansowanie cyklu festynów wiejskich.
3. Na bieżąco uzupełniane jest wyposażenie świetlic wiejskich.
4. Ogłoszono konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:
a) Upowszechniania sportu i zajęć ruchowych - wysokość dotacji: 30.000,00 zł
b) Polityki prorodzinnej – wysokość dotacji : 5.412,50 zł
c) Upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym – wysokość dotacji : 15.820,00 zł.
5. Zorganizowano otwarcie kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012”.
6. Przygotowano i zgłoszono nominacje kandydatów do VII edycji „Wilka Piskiego”.
7. Przygotowano tekst i materiały graficzne do publikacji „Eko-Polska. Gospodarczy Partner w Europie. Warmińsko-Mazurski”.
8. Współorganizowano „ Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich”.
9. W dniu 25 maja br. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące II etapu przebiegu planowanej obwodnicy Pisza.
10. W dniu 28 maja br. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej Szkoły Filialnej w Snopkach.
11. Wystąpiono o przyznanie tytułów w konkursie „Godni Naśladowania”.
12. W dniu 9 maja br. odbył się festyn wiejski w Pogobiu Średnim.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Od 27.04.2010 r. wydano 126 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego oraz przyjęto do rozpatrzenia 10 wniosków.
2. Przygotowano umowę na wykonanie opracowania „Koncepcji zagospodarowania działki oznaczonej numerem geodezyjnym 450/30 przy ul. Lipowej 10 w Piszu”.
3. Wydano 1 postanowienie opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
4. Wydano 2 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
5. Przeprowadzono akcję „Sprzątanie świata” na terenie miasta i gminy Pisz.
6. Przeprowadzono 2 akcje wyłapywania bezdomnych oraz pozbawionych opieki psów z terenu gminy Pisz (23 miejscowości).
7. Wydano 13 decyzji na zajęcie pasa drogowego
8. Przygotowano 10 wezwań do zapłaty należności z tytułu zaległych opłat za najem lokali gminnych,
9. W drodze postępowania ofertowego wybrano dostawcę 50 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

PION OCHRONY

1. Wydano 102 decyzje w sprawie przeznaczenia do funkcji kuriera, dotyczące wykonania świadczeń osobistych polegających na doręczaniu dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej oraz wezwań do wykonania świadczeń, w trybie akcji kurierskiej na terenie Gminy Pisz.
2. Wydano zarządzenie Burmistrza Pisza w sprawie przygotowania i udziału wydzielonych sił i środków Gminy Pisz w wieloszczeblowym powiatowym ćwiczeniu „ŚNIARDWY 2010” oraz sporządzono niezbędną dokumentację do przeprowadzenia przedmiotowego ćwiczenia.
3. Dokonano aktualizacji planu akcji kurierskiej Gminy Pisz.
4. Dokonano weryfikacji stanu osobowego Samodzielnej Terenowej Drużyny Wykrywania i Alarmowania.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 5 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 450 wniosków o udzielenie pomocy i 74 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 339 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 266.747,85 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne i ZUS), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 586.293,92 zł, na fundusz alimentacyjny kwotę 115.975,01 zł.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Z dożywiania korzysta 761 uczniów.
Kontynuowana jest realizacja prac społecznie użytecznych. Od 22 lutego br. prace wykonują 42 osoby m.in. w szkołach, świetlicach wiejskich oraz w jednostkach podległych gminie.
Ośrodek rozpoczął realizację III edycji projektu systemowego „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2010 roku skierowanych do udziału jest 115 niepracujących klientów pomocy społecznej, w wieku aktywności. Działania projektu realizowane są w 2 formach -poprzez Klub Integracji Społecznej oraz Program Aktywności Lokalnej.
Data powstania: piątek, 4 cze 2010 12:45
Data opublikowania: piątek, 4 cze 2010 13:50
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2373 razy