BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 06/10 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (12 sierpnia 2010 r.– 30 sierpnia 2010 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

Ogłoszono nabór na podinspektora (1/5 etatu) w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu. Nie wpłynęła żadna oferta.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 12 sierpnia 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Remont nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu pomiędzy ul. Marii Konopnickiej i ul. Czerniewskiego w Piszu”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa CHEMI-PLON Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku przy ul. Suwalskiej 27, za łączną cenę brutto 843 020,00 zł. Termin zakończenia– 30 listopada 2010 roku.
2. 18 sierpnia 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 450/30 przy ulicy Lipowej w Piszu”. Umowę podpisano z Wojciechem Olszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Olszewski Wojciech P.P.H.U. „OLECH POL” z siedzibą w Łupkach 108d, za łączną cenę brutto 107 360,00 zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji – 10 września 2010 roku.
3. 19 sierpnia 2010 roku unieważniono postępowanie na „Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2010 rok” z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
4. 12 sierpnia 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Remont nawierzchni drogi gminnej na działce o numerze geodezyjnym 350/27 przy POLO MARKIECIE w Piszu”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę brutto 114 661,27 zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji – 30 września 2010 roku.
5. 24 sierpnia 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Remont elewacji zewnętrznej, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz remont instalacji odgromowej w budynku położonym w Piszu przy ul. Dworcowej 4”. Umowę podpisano z Andrzejem Wietochą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalacji Sanitarnych Andrzej Wietocha z siedzibą w Wiązownicy 9, za łączną cenę brutto 132 000,00 zł. Termin zakończenia realizacji zamówienia – 17 września 2010 roku.
6. 22 lipca 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę kablowej linii oświetlenia drogowego przy ul. Czerniewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wołodyjowskiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Piszu”. Wpłynęło pięć ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Mirosława Jasewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Mirosław Jasewicz z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Jagiellońskiej 50, za łączną cenę brutto 53 411,43 zł. Podpisanie umowy nastąpi 01 września 2010 roku.
7. 28 lipca 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 58 i tory kolejowe z ciągiem pieszym do ul. Zagłoby w Piszu oraz budowę oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego oraz przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 58”. Wpłynęły trzy oferty. Wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm: Olszewski Wojciech PPHU OLECH POL z siedzibą w Łupkach 108d oraz PPUH ELEKTROMET Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej przy ul. Dolnej 2F, za łączną cenę 265.472,00 zł brutto.
8. 30 lipca 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę kablowej i napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowościach Turowo Duże, Szczechy Małe, Trzonki i Jeże”. Wpłynęły cztery oferty. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
9. 04 sierpnia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liskach, realizowanego na podstawie rządowego programu „Radosna Szkoła”. Wpłynęła jedna oferta. Obecnie komisja jest w trakcie jej sprawdzania i oceny.
10. 01 czerwca 2010 roku została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na ,,Odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulic położonych na terenie miasta Pisz” z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Tęczowej 2, za łączną cenę brutto 69 636,96 zł. Umowę zawarto na czas nieokreślony.
11. 05 sierpnia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont nawierzchni utwardzonych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 378/2 przy ul. Kościuszki w Piszu”. Wpłynęły cztery oferty. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
12. 20 sierpnia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę i montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych na placach zabaw na terenie gminy i miasta Pisz”. Wpłynęły dwie oferty. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
13. 26 sierpnia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę ciągu jezdnego za pawilonami przy ul. Kościuszki w Piszu na dz. o nr geod. 387/12 i 387/18”. Otwarcie ofert w dniu 10 września 2010 roku.
14. 26 sierpnia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2010 rok”. Otwarcie ofert w dniu 06 października 2010 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Zakończono remont pomieszczeń klasowych w Szkole Podstawowej w Liskach.
2. Zakończono remont poddasza w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym.
3. Zakończono remont kładki dla pieszych przy ul. Młodzieżowej w Piszu.
4. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego następujących ulic: Suwalskiej, Misińskiego, Miodowej, Piwnej, Żytniej, Pszenicznej, Wilczej, Lisiej i Rysiej w Piszu.
5. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim z zagospodarowaniem terenu.

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Remont pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 1 w Piszu.
2. Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz – etap I.
3. Budowa ulic Klonowej, Świerkowej, Jaśminowej i Agrestowej w Piszu.
4. Remont chodników i nawierzchni ulicy 1 Maja w Piszu.
5. Budowa świetlicy wiejskiej w Pilchach wraz z zagospodarowaniem terenu.
6. Trwają prace projektowe nad dokumentacją bloku wielorodzinnego przy ul. Zagłoby w Piszu.
7. Przebudowa drogi gminnej do piekarni ZAKO w Piszu.
8. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Maldanin- Zdory.
9. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jagodnem.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 4 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
2. Wydano 5 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom na terenie miasta i gminy Pisz.
3. Sprzedano 3 lokale mieszkalne na rzecz najemców
4. Sprzedano 1 działkę na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na terenie miasta Pisz
5. Rozstrzygnięto przetarg na wydzierżawienie terenu położonego w mieście Pisz na cele działalności handlowej
6. Ogłoszono 2 przetargi na wydzierżawienie gruntów pod działalność handlową na terenie miasta Pisz
7. Zawarto 7 umów dzierżawy na grunty położone na terenie miasta Pisz


WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Kwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) części wsi Łupki,
5) części wsi Jaśkowo,
6) farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,
7) części wsi Karwik,
8) północnej części Pisza terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, dla terenu farmy wiatrowej, części wsi Jaśkowo oraz części wsi Karwik.

W dniach od 20 sierpnia 2010 r. do 17 września 2010 r. jest ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W dniu 23 sierpnia 2010 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie ww. miejscowego planu.
W dniach od 22 lipca 2010 r. do 1 września 2010 r. wyłożony jest do publicznego wglądu projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części objętej projektem „Dolina rzeki Pisy” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w ww. projekcie zmiany Studium odbyła się w dniu 23 sierpnia 2010 r.

Ponadto na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227
z późn. zm.) w ramach ww. procedur planistycznych prowadzone są oceny oddziaływania na środowisko.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Zorganizowane zostały festyny wiejskie w następujących sołectwach : Szeroki Bór Piski, Wiartel, Rostki, Jeże i Turośl.
Festyn w Rostkach został zrealizowany w ramach projektu dofinansowanego z LGD „Mazurskie Morze”.
2. Trwa montaż instalacji C.O. w świetlicy w Turowie Dużym.
3. Zakończono malowanie elewacji świetlicy wiejskiej w Trzonkach.
4. Gmina Pisz była współorganizatorem uroczystości religijno-patriotycznych w Turośli w dniu 28.08.2010 r.
5. W dniach : 28 i 29 sierpnia br. w Piszu przebywała delegacja z rejonu Woronowo na Białorusi.
6. W dniu 29 sierpnia br. odbyły się w Piszu II Dożynki Gminne.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Rozpatrywano 14 spraw dotyczących usunięcia drzew.
2. Wydano 1 postanowienie opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
3. Zakończono inwestycję związaną z „Remontem nawierzchni utwardzonych działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 390/2 i 391/3 przy ul. Dworcowej w Piszu” na kwotę 158 600,00 zł brutto.
4. Zakończono prace związane z „Zagospodarowaniem działki oznaczonej numerem geodezyjnym 300/2 przy ul. Moniuszki w Piszu” na kwotę 53 680,00 zł brutto.
5. Zakończono prace związane z „Zagospodarowaniem działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 322/5, 481/9, 1428/5 i 1442/29 przy ul. Wojska Polskiego w Piszu” na kwotę 151 409,32 zł brutto.
6. Wydano 25 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego.

PION OCHRONY

Dokonano aktualizacji Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 10 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęły 483 wnioski o udzielenie pomocy społecznej i 138 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydane zostały 52 decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych i 37 decyzji przyznających świadczenia alimentacyjne.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 378 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 192.231,62 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne i ZUS oraz prace społeczno-użyteczne), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 542.428,44 zł, na fundusz alimentacyjny kwotę 113.775 zł.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, podręczników i przyborów szkolnych, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Kontynuowana jest realizacja prac społecznie użytecznych. Obecnie wykonuje je 10 podopiecznych Ośrodka. Ośrodek kontynuuje realizację projektu systemowego „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie rozpoczęło 115 niepracujących klientów pomocy społecznej a obecnie uczestniczy w nim 109 osób.
Systematycznie Ośrodek świadczy usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. W m-cu sierpniu br. wykonano 39 usług przewozowych zarówno na rzecz osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych.

Data powstania: piątek, 3 wrz 2010 11:08
Data opublikowania: piątek, 3 wrz 2010 14:09
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 3038 razy