BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 08/10 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (28 września 2010 r.– 28 października 2010 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2. Zatrudniono 131 osób w ramach robót publicznych.
3. Zatrudniono 36 osób w ramach prac interwencyjnych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 30 września 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na ,,Budowę ciągu jezdnego za pawilonami przy ul. Kościuszki w Piszu na dz. o nr geod. 387/12 i 387/18”. Umowę podpisano z Piotrem Wróblewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Ogólno-Budowlane Piotr Wróblewski z siedzibą w Kaliszkach, za łączną cenę brutto 88 420,44 zł. Termin realizacji – 30 listopada 2010 roku.

2. 15 października 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na ,,Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2010 rok”. Umowę podpisano z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 2 922 371,08 zł za realizację całego przedmiotu zamówienia. Termin realizacji – 31 grudnia 2020 r.

3. 11 października 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na ,,Remont nawierzchni drogi do ogródków działkowych w Piszu na działkach o numerach ewidencyjnych 535, 540 i 541/3”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 353 591,51 zł. Termin realizacji – 30 listopada 2010 roku.

4. 18 października 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na ,,Remont nawierzchni drogi na działkach o numerach geodezyjnych 26/17, 26/106 i 26/107 w miejscowości Wiartel”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 188 326,78 zł. Termin realizacji – 30 listopada 2010 roku.

5. W dniu 27 października 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na ,,Remont budynku Gimnazjum nr 1 w Piszu”. Umowę podpisano z Tadeuszem Sadowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Sadowski z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 167 587,62 zł. Termin realizacji – 15 grudnia 2010 roku.

6. 01 października 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Trzcinowej wraz z zagospodarowaniem terenu działki o numerze geodezyjnym 1182/3 w Piszu”. Wpłynęło sześć ofert. Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.

7. 14 października 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Remont i rozbudowę budynku byłego ośrodka kultury w Wiartlu”. Otwarcie ofert w dniu 02 listopada 2010 roku.

8. 07 października 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Wykonanie remontu nawierzchni drogi na działce o nr geod. 428/2 w Piszu”. Wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 134 481,16 zł. Podpisanie umowy w dniu 02 listopada 2010 roku.

9. 13 października 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Wykonanie remontu nawierzchni chodników przy ul. Wojska Polskiego w Piszu na działkach o nr geod. 414/1, 548/2, 548/1, 546, 544, 535, 533, 528, 526, 524/1, 522/1 520/1”. Wpłynęło pięć ofert. Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.

10. 18 października 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Wykonanie podziałów nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz”. Wpłynęły cztery oferty. Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.

11. 15 października 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz”. Wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Waldemara Bodusa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przewozy Pasażerskie „K.M” w Piszu Waldemar Bodus Przedsiębiorstwo z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 65 256,00 zł. Podpisanie umowy w dniu 29 października 2010 roku.

12. 19 października 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2010/2011”. Wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 333 840,00 zł. Podpisanie umowy w dniu 29 października 2010 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Zakończono remont drogi przy ul. Grunwaldzkiej w Piszu obok Polo Marketu.
2. Zakończono budowę placów zabaw w Hejdyku i Liskach w ramach programu „Radosna Szkoła”.
3. Zakończono remont pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 1 w Piszu.
4. Zakończono budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Jeże, Trzonki, Szczechy Małe i Turowo Duże.
5. Zakończono budowę oświetlenia ulic: Spokojnej i Czerniewskiego w Piszu od skrzyżowania z ul. Wołodyjowskiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Piszu.
6. Wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia drogowego wzdłuż ulic: Reja, Kochanowskiego, skrzyżowania ulicy Trzcinowej z ulicą Długą oraz oświetlenia drogi wewnętrznej położonej przy ul. Mickiewicza w Piszu.
7. Wykonano dokumentację projektową na remont nawierzchni Al. Turystów w Piszu.
8. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego wzdłuż ulic: Suwalskiej, Misińskiego, Miodowej, Piwnej, Żytniej, Pszenicznej, Wilczej, Lisiej i Rysiej w Piszu.
9. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego w budynkach Gminnego Zespołu Szkół w Piszu przy ul. Wołodyjowskiego 2 poprzez zastosowanie urządzeń fotowoltaicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
10. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej parkingu przy ul. 1 Maja 4 w Piszu.
11. W dniu 11 października 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie
projektu" Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowita wartość projektu: 516000 zł, w tym dofinansowanie na poziomie 85%
(438 600 zł).
12. Został złożony wniosek o dofinansowanie projektu "Mazurski Festiwal Grzańca 2011" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
13. 27 września 2010 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła listę rankingową dla I naboru wniosków w 2010 r. z Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt "Pisz ONLINE - rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Pisz" o wartości całkowitej 52 958 712,50 zł otrzymał 85 % dofinansowanie tj. 45 014 905,62 zł.

Inwestycje w trakcie realizacji

1) Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz – Etap I.
2) Budowa ulic: Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Piszu.
3) Budowa świetlicy wiejskiej w Pilchach.
4) Budowa świetlicy wiejskiej w Kociołku Szlacheckim.
5) Remont chodników i nawierzchni ul. 1 Maja w Piszu
6) Budowa przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 58 i tory kolejowe wraz z oświetleniem przy ul. Wojska Polskiego w Piszu.
7) Przebudowa drogi do ogródków działkowych.
8) Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnych Maldanin- Zdory.
9) Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w miejscowości Łupki.
10) Przebudowa z rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jagodne koło Pisza.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Sprzedano 3 lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie.
2. Ogłoszono przetarg na sprzedaż działki niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę usługową.
3. Ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
4. Sprzedano 1 nieruchomość zabudowaną na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości.
5. Rozstrzygnięto 15 przetargów na wydzierżawienie nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą (przy cmentarzu).
6. Zawarto 39 umów dzierżawy na nieruchomości.
7. Wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom.
8. Wydano 6 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Kwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) części wsi Łupki,
5) części wsi Jaśkowo,
6) farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,
7) części wsi Karwik,
8) części wsi Snopki,
9) części wsi Wąglik
10) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
11) północnej części Pisza terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
12) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i śródmieścia miasta Pisz,
oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, dla terenu farmy wiatrowej, części wsi Jaśkowo, części wsi Karwik, części wsi Snopki, części wsi Wąglik, północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz części wsi Jeglin.

W dniach od 22 października 2010 r. do 22 listopada 2010 r. do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, a projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jaśkowo do publicznego wglądu wyłożony będzie w dniach od 29 października 2010 r. do 10 grudnia 2010 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Zorganizowano Dni Pieczonego Ziemniaka w: Kałęczynie, Masztach i Hejdyku oraz Dzień Emeryta i Rencisty w Liskach.
2. Zakończono remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Uścianach.
3. Wykonano naprawę dachu w świetlicy w Starych Gutach.
4. Podpisano umowę na wykonanie remontu dachu oraz instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Karpie, a także umowę na wykonanie wiaty drewnianej przy świetlicy w Uścianach.
5. W dniu 15.10.2010 r. w Piskim Domu Kultury zorganizowano uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
6. W dniach od 25 do 29 października br. przedstawiciele Niemieckiego Czerwonego Krzyża przeprowadzają w ramach wolontariatu szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach oraz jednostkach gminy Pisz.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Powstało 6 nowych placów zabaw w miejscowościach: Łupki, Snopki, Maszty, Rakowo, Rakowo Piskie i w Piszu przy ul. Spacerowej, Krzywej.
Doposażono place zabaw w Piszu: ul. Lipowa 13, ul. Warszawska 15, ul. Gizewiusza 7, ul. Parkowa 5. Doposażono place zabaw w miejscowościach: Rostki, Wąglik, Bogumiły, Borki, Jagodne, Jeglin, Kałęczyn, Karwik, Liski, Pogobie Tylne, Rostki, Stare Guty, Trzonki, Turowo Duże, Babrosty. Łączna wartość zamówienia to 171 617,40 zł.
2. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dostawy wraz z montażem 160 szt. tabliczek oraz 2 gablot oszklonych na potrzeby oznakowania sektorów zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej w Piszu. Wartość zamówienia 16 950,82 zł netto .
3. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 349/43; 349/44; 352/3 i 352/4 przy ul. Dworcowej w Piszu z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa CHEMI PLON Sp. z o.o. ul. Suwalska 27, 11-500 Giżycko, na kwotę 38 247,00 zł brutto.
4. Zakończono prace związane z remontem nawierzchni utwardzonych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 378/2 przy ul. Kościuszki w Piszu na kwotę 114 680,00 zł brutto
5. Zakończono prace związane z zagospodarowaniem działki oznaczonej numerem geodezyjnym 450/30 przy ul. Lipowej w Piszu na kwotę 107 360,00 zł brutto
6. Wykonano prace związane z remontem chodnika zlokalizowanego w miejscowości Borki na działce gminnej o nr geod. 14/111 na kwotę 3660,00 zł brutto
7. Wydano 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego.
8. Przeprowadzono postępowanie na remont drogi na działce o nr geod. 67 Jaśkowo - wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym w Piszu Sp. z o.o na kwotę 44 827,28 zł netto.
9. Sporządzono alfabetyczny uzupełniający wykaz osób kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Pisz na 2010 r.
10. Sporządzono alfabetyczny uzupełniający wykaz osób kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Pisz na 2010 r.
11. Wydano 107 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego oraz przyjęto do rozpatrzenia 30 wniosków.
12. Rozpatrywano i prowadzono 16 spraw dotyczących usunięcia drzew.
13. Wydano 3 postanowienia opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

PION OCHRONY

1. Rozpoczęto remont zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Hejdyk.
2. Dokonano aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Pisz.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 6 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie wpłynęło 665 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 567 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydano 882 decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych i 113 decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 528 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 346 891,66 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne i ZUS oraz prace społeczno-użyteczne), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 583 438,16 zł, na fundusz alimentacyjny kwotę 104 750,00 zł.
Kontynuowana jest realizacja prac społecznie użytecznych. Obecnie zatrudnionych jest 30 osób.
Data powstania: poniedziałek, 6 gru 2010 12:22
Data opublikowania: poniedziałek, 6 gru 2010 12:58
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2704 razy