BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 03/10 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (15 marca 2010 r.–27 kwietnia 2010 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Przeprowadzono nabór na podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt Regulacji Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Panią Dorotę Kurpiewską.
2. Zatrudniono 137 osób w ramach prac publicznych.
3. Zatrudniono 12 osób w ramach prac interwencyjnych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. W dniu 29 marca 2010 roku zostały zawarte umowy w procedurze zamówienia publicznego na „Wykonanie i opracowanie map zasadniczych w skali 1:1000 w postaci numerycznej oraz klasycznej”. Na zadanie nr 1 (Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i opracowanie mapy zasadniczej w skali 1:1000 w postaci numerycznej i klasycznej dla obszaru położonego w obrębie wsi Wąglik, gmina Pisz, o powierzchni około 56 ha) umowę podpisano z Wiesławem Krzysztofem Kozioł prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą GEOMIX Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Wiesław Kozioł z siedzibą w Piszu przy ul. Wojska Polskiego 13, za łączną cenę brutto 4 704,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 29 maja 2010 roku. Na zadanie nr 2 (Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i opracowanie mapy zasadniczej w skali 1:1000 w postaci numerycznej i klasycznej dla obszaru położonego w obrębie wsi Snopki, gmina Pisz, o powierzchni około 245 ha) umowę podpisano z Markiem Piworowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne Marek Piworowicz z siedzibą w Piszu przy ul. Gałczyńskiego 9/46, za łączną cenę brutto 17 885,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 29 maja 2010 roku.

2. W dniu 28 stycznia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od miejscowości Maldanin do miejscowości Zdory wraz z przebudową istniejącego kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Instalacyjne Prim S.A. z siedzibą w Ełku przy ul. Suwalskiej 84, za łączną cenę brutto 12 001 689,00 zł. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 5 maja 2010 roku.

3. W dniu 19 marca 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie wsi Łupki”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Usługowo-Handlowym ZUBET Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 28, za łączną cenę brutto 2 293 600,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 26 listopada 2010 roku.


4. W dniu 22 marca 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę, żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem”. Na zadanie nr 1 (dostawa żwiru i tłucznia oraz świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych na terenie miasta Pisz, wraz z ich zagęszczeniem) do upływu składania ofert wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Henryka Leszczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Leszczyński z siedzibą w Piszu przy ul. Usługowej 10, za łączną cenę brutto 192 052,40 zł. Umowę podpisano 01 kwietnia 2010 roku. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2010 roku. Na zadanie nr 2 (dostawa żwiru i tłucznia oraz świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych na terenie miasta Pisz, poza obszarem miasta Pisz wraz z ich zagęszczeniem) do upływu składania ofert wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Henryka Leszczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Leszczyński z siedzibą w Piszu przy ul. Usługowej 10, za łączną cenę brutto 379 420,00 zł. Umowę podpisano 01 kwietnia 2010 roku. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2010 roku.

5. W dniu 26 marca 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory wraz z przebudową istniejącego kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Wojciecha Jermacza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MUR-INSTAL Wojciech Jermacz z siedzibą w Wiartlu 14, za łączną cenę brutto 112 118,00 zł, umowę podpisano 21 kwietnia 2010 roku. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy-15 października 2014 roku.

6. W dniu 24 marca 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę świetlicy wiejskiej w Pilchach wraz z zagospodarowaniem terenu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło siedem ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Jerzego Stanisława Deptułę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JERRY Zakład Remontowo- Budowlany Deptuła Jerzy Stanisław z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 52B, za łączną cenę brutto 508 740,00 zł. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 5 maja 2010 roku.

7. W dniu 30 marca 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę oświetlenia terenów osiedlowych przy ulicach Matejki i Lipowej w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło dziewięć ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Roberta Barmę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU ELEKTROMET Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej przy ul. Dolnej 2F, za łączną cenę brutto 266 929,90 zł. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 10 maja 2010 roku.

8. W dniu 01 kwietnia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę ulic Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło sześć ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.


9. W dniu 15 kwietnia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło trzynaście ofert. Na zadanie nr 1 wpłynęła jedna oferta, na zadanie nr 2 wpłynęła jedna oferta, na zadanie nr 3 wpłynęły trzy oferty , na zadanie nr 4 nie wpłynęła żadna oferta, na zadanie nr 5 wpłynęła jedna oferta, na zadanie nr 6 wpłynęły trzy oferty, na zadanie nr 7 wpłynęły dwie oferty i na zadanie nr 8 wpłynęły dwie oferty. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.

10. W dniu 27 kwietnia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Przebudowę wraz z rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 maja 2010 roku.


WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Zakończono remont Szkoły Filialnej w Snopkach. Uroczyste otwarcie nastąpi w czerwcu br.
2. Złożono wnioski o dofinansowanie renowacji budynków przy Pl. Daszyńskiego w Piszu i ul. Wyzwolenia w Piszu.
3. Wykonano dokumentację projektową na rewitalizację wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.
4. Złożono wniosek o dofinansowanie rewitalizacji wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.
5. Zakończono remont sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Wyzwolenia w Piszu.
6. Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy strażnicy OSP w Liskach z Zakładem Robót Ogólnobudowlanych MARKBUD z Pisza, za łączną cenę 23790,00 zł brutto.
7. Złożono wniosek do LGD o dofinansowanie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Karwiku oraz wniosek: Nowy produkt turystyczny - ścieżka dydaktyczno-historyczna „Punkt oporu Pisz”.

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszu.
2. Remont pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 1 w Piszu.
3. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: Nowy Świat, Wiosennej, Letniej, Wileńskiej, Św. Wojciecha, Wędkarskiej, Bratniej, Narożnej i Baśniowej w Piszu.
4. Remont nawierzchni placu manewrowego i zagospodarowanie terenu przy ul. Matejki 2 w Piszu.
5. Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz – Etap I.
6. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu- II etap.


WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Sprzedano 1 lokal mieszkalny na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie,
2. Ogłoszono przetarg na sprzedaż działki niezabudowanej położonej na terenie miasta Pisz,
3. Rozstrzygnięto 1 przetarg na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, w celu prowadzenia działalności w dziedzinie upowszechnienia sportu i rekreacji z możliwością prowadzenia łagodnej formy turystyki (urządzenie plaży i kąpieliska, pole namiotowe)
4. Zawarto 6 umów dzierżawy nieruchomości, położonych na terenie gminy Pisz.
5. Wydano 1 zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości na terenie gminy Pisz.
6. Wydano 9 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
7. Wysłano 20 zawiadomień o obowiązku uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Kwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) części wsi Łupki,
5) części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
6) części wsi Jaśkowo,
7) farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,
8) części wsi Karwik,
9) północnej części Pisza terenu pomiędzy ulicą Staszica a rzeką Pisą (część B), terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D).
oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, dla terenu farmy wiatrowej, części wsi Łupki, części wsi Jaśkowo oraz części wsi Karwik.

W dniach od 08 kwietnia 2010 r. do 29 kwietnia 2010 r. jest wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W dniu 26 kwietnia 2010 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie ww. miejscowego planu. W okresie od 15 kwietnia 2010 r. do 16 maja 2010 r. jest wyłożona zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Łupki. W dniu 26 kwietnia 2010 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w przedmiotowej zmianie Studium.
W dniach od 22 kwietnia 2010 r. do 13 maja 2010 r. jest wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W dniu 05 maja 2010 r. odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie ww. miejscowego planu.
W dniach od 04 maja 2010 r. do 26 maja 2010 r. wyłożony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w ww. projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 12 maja 2010 r.
Ponadto na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w ramach ww. procedur planistycznych prowadzone są oceny oddziaływania na środowisko.


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. W świetlicach wiejskich w : Karwiku, Bogumiłach i Turowie Dużym został podłączony Internet.
2. Zakupiono telewizję cyfrową CYFRA + do świetlicy wiejskiej w Starych Gutach.
3. W ramach prac publicznych zatrudniono opiekunów do 23 świetlic wiejskich.
4. W świetlicach wiejskich w Borkach, Hejdyku, Turowie Dużym i Zdorach, odbywają się zajęcia taekwoondo dla dzieci i młodzieży w ramach projektu: „Aktywizacja społeczności lokalnej z udziałem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich”
Wartość projektu: 23.240,84 zł.
5. Złożono 2 wnioski do LGD „Mazurskie Morze”w ramach działania : „Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu LGD.”
I projekt –„Tropami Smętka po Mazurskim Morzu”. Projekt zakłada promocję atrakcji przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego poprzez emisję materiałów reklamowych na antenie telewizji ogólnopolskiej (TVP Info, TVP 1) i regionalnej (TVP Olsztyn). W ciągu 2 dni ekipa telewizyjna będzie prezentować prognozę pogody, pokazując przy tym najważniejsze miejsca i wydarzenia z gminy.
Wartość projektu : 29.680,00 zł,
Wnioskowana kwota dofinansowania : 20.776,00 zł
II projekt – „Organizacja cyklu festynów wiejskich w oparciu o tradycyjne obrzędy regionalne”. W ramach projektu planowana jest organizacja festynów wiejskich w następujących miejscowościach : Ciesina, Zdory, Szeroki Bór Piski, Rostki, Karwik, Turowo Duże.
Wartość projektu : 21.600,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania : 15.120,00 zł.
6. W dniach 21-25 kwietnia br. zorganizowano Festiwal „Pisz i Śpiewaj Poezję – VII Spotkania Laureatów Konkursów Poetyckich i Poezji Śpiewanej.”
7. Przygotowano do druku artykuły i zdjęcia do Panoramy Piskiej – Biuletyn Informacyjny Gminy Pisz Nr 7 (1) kwiecień 2010.


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Od 10.03.2010 r. do 26.04.2010 r. wydano 86 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego oraz przyjęto do rozpatrzenia 64 wnioski.
2. Rozpatrywano i prowadzono 22 sprawy dotyczące usunięcia drzew.
3. Wydano 2 postanowienia opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
4. Wydano 5 zaświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
5. Przygotowano 10 wezwań do zapłaty z tytułu zaległych opłat za najem lokali gminnych.


PION OCHRONY

1. Sporządzono wykaz osób przewidzianych do nałożenia świadczeń osobistych do funkcji kuriera w zakresie doręczania wezwań w trybie Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Pisz i przesłano do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ełku celem uzgodnienia.
2. Dokonano aktualizacji planu urządzeń specjalnych Gminy Pisz.
3. Dokonano weryfikacji stanu osobowego Samodzielnej Terenowej Kompanii Ratownictwa Ogólnego.
4. Sporządzono sprawozdania w zakresie przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej rocznika 1991 z terenu Gminy Pisz.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 5 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 747 wniosków o udzielenie pomocy i 125 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 628 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 431.166,71 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne i ZUS), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 1.145.631,93 zł, na fundusz alimentacyjny kwotę 223. 804,99 zł.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Z dożywiania korzysta 750 uczniów.
W dniach 19 i 20 marca 2010 r. wspólnie z Zespołami Parafialnymi „Caritas” i Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii w Piszu zorganizowano Wielkanocną zbiórkę żywności. Zebrano 885 kg żywności, którą przekazano osobom potrzebującym.
Od 22 lutego 2010 r. prowadzone są prace społecznie użyteczne. Do wykonywania tych prac zostało skierowanych 50 osób, z tego 8 osób zrezygnowało.
Obecnie trwa rekrutacja uczestników do programu unijnego „Piska Akademia Aktywności”.
Data powstania: piątek, 4 cze 2010 12:37
Data opublikowania: piątek, 4 cze 2010 13:54
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2639 razy