BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 05/10 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (1 czerwca 2010 r.– 11 sierpnia 2010 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 10 osób w ramach prac publicznych.
2. Zatrudniono 38 osób w ramach prac interwencyjnych.
3. Przeprowadzono nabór na referenta w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Panią Milenę Grądwald.
4. Ogłoszono nabór na podinspektora w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert do dnia 16 sierpnia 2010 r.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. W dniu 2 czerwca 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Remont nawierzchni drogi na ul. Gałczyńskiego w Piszu na działkach o numerach geodezyjnych 464/16 i 461/3”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym w Piszu Spółka z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę brutto 175 663,14 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 30 lipca 2010 roku.
2. W dniu 7 czerwca 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę ulic Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Piszu”. Umowę podpisano z Elżbietą Mieczkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLBET – Zajazd Wiejski Elżbieta Mieczkowska z siedzibą w Szczechach Wielkich 15, za łączną cenę brutto 508 476,48 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 29 października 2010 roku.
3. W dniu 10 czerwca 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Przebudowę wraz z rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”. Umowę podpisano z EKO-MTK Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie przy ul. Kępińskiej 62, za łączną cenę brutto 13 416 358,53 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 15 listopada 2012 roku.
4. W dniu 01 lipca 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach o numerach geodezyjnych 1431/9 i 1431/10 przy ulicy Zagłoby w Piszu”. Umowę podpisano ze Stanisławem Sójkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą DOM-BUD Stanisław Sójkowski z siedzibą w Suwałkach przy ul. Korczaka 2, za łączną cenę brutto 64 660,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 3 stycznia 2011 roku.
5. W dniu 13 maja 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont nawierzchni utwardzonych działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 398/3 i 398/4 przy ulicy Lipowej w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert. W dniu 25 czerwca 2010 roku została zawarta umowa z Wojciechem Olszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Olszewski Wojciech P.P.H.U. „OLECH POL” z siedzibą w Łupkach 108d, za łączną cenę brutto 65 099,20 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 30 lipca 2010 roku.
6. W dniu 21 maja 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu „Przebudowa wraz z rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu””. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło sześć ofert. W dniu 09 czerwca 2010 roku została zawarta umowa z Wojciechem Jermaczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MUR-INSTAL Wojciech Jermacz z siedzibą w Wiartlu 14, za łączną cenę brutto 131 516,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 15 grudnia 2012 roku.
7. W dniu 19 maja 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej na działce o numerze geodezyjnym 1142/10 w Piszu” przy piekarni "Zako" . Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty. W dniu 30 czerwca 2010 roku została zawarta umowa z Piotrem Wróblewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Ogólno-Budowlane Piotr Wróblewski z siedzibą w Kaliszkach 5/3, za łączną cenę brutto 135 420,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 30 września 2010 roku.
8. W dniu 24 maja 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Zagospodarowanie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 322/5, 481/9, 1428/5 i 1442/29 przy ul. Wojska Polskiego w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert. W dniu 06 lipca 2010 roku została zawarta umowa z Elżbietą Mieczkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLBET- Zajazd Wiejski Elżbieta Mieczkowska z siedzibą w Szczechach Wielkich 15, za łączną cenę brutto 151 409,32 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 13 sierpnia 2010 roku.
9. W dniu 25 maja 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont kładki dla pieszych przy ul. Młodzieżowej w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty. W dniu 13 lipca 2010 roku została zawarta umowa z DOMOST Sp. z o.o. z siedzibą w Małkini Górnej przy ul. Kolejowej 30, za łączną cenę brutto 303 780,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 sierpnia 2010 roku.
10. W dniu 28 maja 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont poddasza w budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert. W dniu 12 lipca 2010 roku została zawarta umowa ze Zbigniewem Kalinowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KALINOWSKI & CO Zbigniew Kalinowski z siedzibą w Piszu przy ul. Wojska Polskiego 86/5, za łączną cenę brutto 179 950,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 25 sierpnia 2010 roku.
11. W dniu 04 czerwca 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont nawierzchni utwardzonych działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 390/2 i 391/3 przy ulicy Dworcowej w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło sześć ofert. W dniu 19 lipca 2010 roku została zawarta umowa z Januszem Robertem Olszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Olszewski Janusz Robert Usługi Transportowe z siedzibą w Piszu przy ul. Warszawskiej 49, za łączną cenę brutto 158 600,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 20 sierpnia 2010 roku.
12. W dniu 15 czerwca 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont chodników i nawierzchni ulicy 1 Maja w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. W dniu 22 lipca 2010 roku została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym w Piszu Spółka z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę brutto 602 294,05 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 30 listopada 2010 roku.
13. W dniu 17 czerwca 2010 roku została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na ,,Organizację występu zespołów podczas Pisz Music Festiwal” z Krzysztofem Jankiewiczem i Rafałem Gozdurem prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą J&G Globar Holding s.c., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Kętrzyńskiego 5/5, za łączną cenę 207 060,00 zł.
14. W dniu 25 czerwca 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 58 i tory kolejowe z ciągiem pieszym do ul. Zagłoby w Piszu oraz budowę oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego oraz przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 58”. Postępowanie unieważniono z uwagi na fakt iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
15. W dniu 22 czerwca 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Liskach”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty. W dniu 26 lipca 2010 roku została zawarta umowa z Czesławem Dudą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Roboty Budowlane Czesław Duda z siedzibą w Kolnie przy ul. Sadowej 2, za łączną cenę brutto 103 005,62 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 20 sierpnia 2010 roku.
16. W dniu 05 lipca 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu pomiędzy ul. Marii Konopnickiej i ul. Czerniewskiego w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa CHEMI-PLON Sp. z o.o. w Giżycku przy ul. Suwalskiej 27, za łączną cenę brutto 843 020,00 zł. Podpisanie umowy nastąpi 12 sierpnia 2010 roku.
17. W dniu 06 lipca 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Zagospodarowanie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 450/30 przy ulicy Lipowej w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Wojciecha Olszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Olszewski Wojciech P.P.H.U. OLECH POL z siedzibą w Łupkach 108d, za łączną cenę brutto 107 360,00 zł. Podpisanie umowy nastąpi 17 sierpnia 2010 roku.
18. W dniu 08 lipca 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Zagospodarowanie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 300/2 przy ul. Moniuszki w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty. W dniu 06 sierpnia 2010 roku została zawarta umowa z Wojciechem Olszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Olszewski Wojciech P.P.H.U. OLECH POL z siedzibą w Łupkach 108d, za łączną cenę brutto 53 680,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 15 września 2010 roku.
19. W dniu 12 lipca 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liskach realizowanego na podstawie rządowego programu „Radosna Szkoła”. Postępowanie unieważniono z uwagi na fakt iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
20. W dniu 09 lipca 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2010 rok”. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2010 roku.
21. W dniu 14 lipca 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont nawierzchni drogi gminnej na działce o numerze geodezyjnym 350/27 w Piszu” przy markecie "Polo" . Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o. w Piszu przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę brutto 114 661,27 zł. Podpisanie umowy nastąpi 12 sierpnia 2010 roku.
22. W dniu 16 lipca 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont elewacji zewnętrznej, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz remont instalacji odgromowej w budynku położonym w Piszu przy ul. Dworcowej 4” Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
23. W dniu 22 lipca 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę kablowej linii oświetlenia drogowego przy ul. Czerniewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wołodyjowskiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Piszu” Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
24. W dniu 28 lipca 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 58 i tory kolejowe z ciągiem pieszym do ul. Zagłoby w Piszu oraz budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego oraz przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 58”. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2010 roku.
25. W dniu 30 lipca 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę kablowej i napowietrznej linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Turowo Duże, Szczechy Małe, Trzonki i Jeże”. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2010 roku.
26. W dniu 04 sierpnia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liskach, realizowanego na podstawie rządowego programu „Radosna szkoła”. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2010 roku.
27. W dniu 05 sierpnia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont nawierzchni utwardzonych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 378/2 przy ul. Kościuszki w Piszu”. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2010 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Zakończono budowę oświetlenia ulicznego na ul. Matejki i terenach przyległych.
2. Zakończono przebudowę drogi w Kociołku Szlacheckim.
3. Zakończono przebudowę drogi przy ul. Gałczyńskiego w Piszu.
4. Odebrano dokumentację projektową na budowę ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu.
5. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Kocioł – Kocioł Duży.
6. Odebrano dokumentację projektową na remont i rozbudowę byłego ośrodka kultury w Wiartlu.

Inwestycje w trakcie realizacji
1. Remont pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 1 w Piszu.
2. Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz – Etap I.
3. Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Piszu - II etap.
4. Remont kładki dla pieszych przy ul. Młodzieżowej w Piszu.
5. Budowa ulic: Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Piszu.
6. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym.
7. Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Liskach.
8. Budowa świetlicy wiejskiej w Pilchach.
9. Budowa świetlicy wiejskiej w Kociołku Szlacheckim.
10. Przebudowa drogi gminnej do piekarni "ZAKO" w Piszu.
11. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łupkach.
12. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Maldanin- Zdory.
13. Modernizacja oczyszczalni ścieków.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Ogłoszono przetargi na sprzedaż 7 nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta Pisz.
2. Rozstrzygnięto przetarg na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Pisz.
3. Sprzedano 3 nieruchomości niezabudowane położone na terenie miasta Pisz.
4. Zawarto 30 umów dzierżawy nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
5. Wydano 25 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom na terenie miasta i gminy Pisz.
6. Wydano 6 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
7. Wysłano 68 wezwań do uiszczenia zaległych opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości i innych opłat.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Kwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) części wsi Łupki,
5) części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
6) części wsi Jaśkowo,
7) farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,
8) części wsi Karwik,
9) północnej części Pisza terenu pomiędzy ulicą Staszica a rzeką Pisą (część B), terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, dla terenu farmy wiatrowej, części wsi Łupki, części wsi Jaśkowo oraz części wsi Karwik.

W dniach od 17 czerwca 2010 r. do 7 lipca 2010 r. był ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W dniu 28 czerwca 2010 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie ww. miejscowego planu.
W dniach od 20 sierpnia 2010 r. do 17 września 2010 r. będzie ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W dniu 23 sierpnia 2010 r. odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie ww. miejscowego planu.
W dniach od 9 lipca 2010 r. do 9 sierpnia 2010 r. wyłożony był projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla terenu farmy wiatrowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w ww. projekcie zmiany Studium odbyła się w dniu 19 lipca 2010 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Zorganizowane i rozliczone zostały festyny wiejskie w następujących sołectwach : Babrosty, Bogumiły, Borki, Ciesina, Kocioł Duży, Zawady, Snopki, Uściany, Łupki, Jagodne, Hejdyk, Karwik, Zdory, Pogobie Średnie, Liski.
Festyny w Ciesinie, Karwiku i Zdorach są realizowane w ramach projektu dofinansowanego z LGD „Mazurskie Morze”.
2. Podpisano umowę na wykonanie instalacji c.o. z kotłownią w świetlicy wiejskiej w Turowie Dużym na kwotę 36.503,91 zł brutto z firmą Mur-Instal .
3. Zlecono malowanie elewacji świetlicy wiejskiej w Trzonkach na kwotę 8.786,44 zł brutto dla firmy GROT.
4. W dniach od 26.06.2010 r. do 17.07.2010 r. na koloniach w Piszu przebywała 41- osobowa grupa dzieci z terenów dotkniętych powodzią: z Kędzierzyna- Koźla i Ciska , w ramach pomocy Gminy Pisz dla Kędzierzyna -Koźla.
5. Na zaproszenie władz Woronowa (Białoruś) 10- osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunem wyjechała na 11- dniowy wypoczynek do Woronowa.
6. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ”ę” zrealizowało film dokumentalny o mieszkańcach Pisza. W warsztatach filmowych pt. „Jak zrobić film” uczestniczyło 16 gimnazjalistów i licealistów, w tym 4 osoby z Pisza.
7. W ramach projektu „ Na tropach Smętka” - dofinansowanego przez LGD „Mazurskie Morze” wykonano materiał filmowy, który zostanie wyemitowany w sierpniu br. w TVP Olsztyn i w TV Polonia.
8. W ramach projektu : „Pisz- promocja województwa warmińsko-mazurskiego poprzez realizację programu zdrowego, sielskiego życia” zorganizowano imprezę „Pisz Music Fesiwal”. W dniach 07 i 08 sierpnia br. odbył się przegląd 13 zespołów amatorskich z całej Polski oraz wystąpiły gwiazdy polskiej sceny muzycznej : Manchester, Lidia Kopania, Kombii, Golden Life, PIN i Dżem.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. W dniu. 25.06.2010 r. podpisano umowę z Panem Pawłem Brandtem na wykonanie prac porządkowych na terenach cmentarzy wojennych na terenie gminy Pisz.
2. W dniu 01.07.2010 r. podpisano umowę z Panem Waldemarem Bodusem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przewozy Pasażerskie „KM” na dzierżawę autobusu w celu dowożenia dzieci do szkół na terenie gminy Pisz.
3. Dnia 01.07.2010 r. została przeprowadzona akcja wyłapywania bezdomnych oraz pozbawionych opieki psów na terenie 14 wsi w gminie Pisz.
4. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyposażenia placów zabaw.
5. Wydano decyzję w sprawie świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy i miasta Pisz.
6. Zakończono inwestycję związaną z „Remontem nawierzchni utwardzonych działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 398/3 i 398/4 przy ul. Lipowej w Piszu na kwotę 65 099,20 zł brutto
7. Zakończono inwestycję związaną z „Remontem nawierzchni utwardzonych działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 390/2 i 391/3 przy ul. Dworcowej w Piszu” na kwotę 158 600,00 zł brutto
8. Rozpoczęto prace związane z „Zagospodarowaniem działki oznaczonej numerem geodezyjnym 300/2 przy ul. Moniuszki w Piszu” na kwotę 53 680,00 zł brutto
9. Wyłoniono Wykonawcę na prace związane z „Zagospodarowaniem działki oznaczonej numerem geodezyjnym 450/30 przy ul. Lipowej w Piszu”
10. Przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego „Remontu nawierzchni utwardzonych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 378/2 przy ul. Kościuszki w Piszu”
11. Przygotowano zlecenie i zakończono prace związane z rozbiórką wiat śmietników na ul. Sienkiewicza i ul. Gdańskiej w Piszu na kwotę 3 416,00 zł brutto
12. Zakończono prace związane z „Zagospodarowaniem działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 322/5, 481/9, 1428/5 i 1442/29 przy ul. Wojska Polskiego w Piszu” na kwotę 151 409,32 zł brutto
13. Zakończono prace związane z remontami pomostów drewnianych w miejscowościach Zdory i Kwik na kwotę 10 323,42 zł brutto

PION OCHRONY

1. Wydano 15 decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń na rzecz obrony.
2. Sporządzono sprawozdanie roczne w zakresie świadczeń na rzecz obrony.
3. Dokonano weryfikacji stanu osobowego Samodzielnej Terenowej Kompanii Ratownictwa Ogólnego.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 15 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 966 wniosków o udzielenie pomocy i 189 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 861 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 626.548,34 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne i ZUS oraz prace społeczno-użyteczne), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 1.153.936,07 zł, na fundusz alimentacyjny kwotę 234.715,51zł.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Kontynuowana jest realizacja prac społecznie użytecznych. Od 22 lutego 2010 r. prace te wykonują 52 osoby m.in. w szkołach, świetlicach wiejskich oraz w jednostkach podległych gminie.
Ośrodek realizuje III edycję projektu systemowego „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 115 niepracujących klientów pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej. Działania projektu realizowane są w 2 formach -poprzez Klub Integracji Społecznej oraz Program Aktywności Lokalnej. Zorganizowane zostały szkolenia ,warsztaty podnoszące aktywność zawodową i społeczną takie jak :” Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy”, „Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych”, „ABC Zarządzania Budżetem Domowym”, „Warsztaty Wizerunku i Autoprezentacji” . 37 osób ukończyło warsztaty ogrodnictwa.
Pozyskano żywność z Programu PEAD w ilości 12.704 kg na kwotę 34.270 zł, którą otrzymało 1862 podopiecznych .
Ośrodek świadczył przewóz osób niepełnosprawnych. W każdy piątek dyżuruje prawnik, który udziela nieodpłatnych porad podopiecznym Ośrodka

Data powstania: piątek, 13 sie 2010 14:18
Data opublikowania: piątek, 13 sie 2010 18:12
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2381 razy