BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Naczelnik Wydziału - Marcin Ilewicz
pok. nr 62
tel. 87 424 12 15; centrala wew. 215

Do zadań Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości należy w szczególności:
 1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:
  a) prowadzenie procedur związanych z przygotowaniem i uchwalaniem zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz,
  b) prowadzenie procedur związanych z przygotowaniem i uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pisz,
  c) opiniowanie projektów studiów i zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich,
  d) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego województwa i gmin sąsiednich oraz projektów ich zmian,
  e) prowadzenie ewidencji obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian tych planów,
  f) prowadzenie procedur związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i prowadzenie rejestrów w/w decyzji,
  g) prowadzenie procedur związanych z wygaszaniem decyzji o warunkach zabudowy,
  h) prowadzenie procedur związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i prowadzenie rejestrów w/w decyzji,
  i) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  j) wydawanie zaświadczeń o terenach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz,
  k) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
  l) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
  m) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem tzw. renty planistycznej,
 2. Opracowywanie informacji o stanie technicznym budynków będących własnością Gminy,
 3. Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów reklam na terenie miasta  i gminy Pisz,
 4. Prowadzenie spraw z zakresu geodezyjnych podziałów nieruchomości, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 5. Prowadzenie procedur związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 6. Prowadzenie w zakresie działania Wydziału spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych,
 7. Prowadzenie spraw dotyczących zabytków i obiektów objętych innymi formami ochrony, należących do kompetencji Burmistrza, z zakresu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z wyłączeniem cmentarzy wojennych,
 8. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic, placów i miejscowości,
 9. Prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości,
 10. Prowadzenie spraw dotyczących scalania nieruchomości,
 11. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,
 12. Prowadzenie ewidencji nieruchomości komunalnych,
 13. Prowadzenie spraw związanych z wyceną nieruchomości komunalnych i wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane
  z gminnego zasobu nieruchomości,
 14. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości za wyjątkiem:
  a) administrowania nieruchomościami wymienionymi w § 23 pkt 20,
  b) czynności wykonywanych w stosunku do nieruchomości zarządzanych lub użytkowanych przez jednostki organizacyjne Gminy, wynikających z uprawnień zarządcy lub użytkownika,
 15. Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem nieruchomości gminnych,
 16. Prowadzenie spraw związanych z prawem trwałego zarządu,
 17. Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam na mieniu komunalnym, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych oraz dróg będących własnością Gminy,
 18. Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego z zakresu działania Wydziału,
 19. Prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości,
 20. Prowadzenie spraw związanych z oddawaniem gruntów w użytkowanie wieczyste,
 21. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości,
 22. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia z mocy prawa i na wniosek,
 23. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wysokości i wypłacaniem odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę,
 24. Podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym o wpis w księdze wieczystej,
 25. Prowadzenie spraw związanych z regulacją geodezyjno-prawną nieruchomości komunalnych,
 26. Prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności,
 27. Współpraca z organami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie regulacji prawnej nieruchomości,
 28. Prowadzenie spraw związanych z obciążaniem nieruchomości komunalnych ograniczonymi prawami rzeczowymi, z wyłączeniem dróg,
 29. Prowadzenie spraw związanych z określaniem współudziału w częściach wspólnych nieruchomości,
 30. Prowadzenie spraw związanych z wnoszeniem nieruchomości komunalnych jako aportów do spółek,
 31. Prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem lokali na rzecz najemców lub dzierżawców,
 32. Ewidencja sprzedaży nieruchomości gminnych,
 33. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłat adiacenckich,
 34. Prowadzenie spraw związanych z zamianą nieruchomości gminnych.
 35. Uzgadnianie inwestycji prowadzonych przez inwestorów zewnętrznych na terenie Gminy, z wyłączeniem dróg gminnych,
 36. Organizowanie gminnych targowisk, określenie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na targowiskach prowadzonych przez Gminę oraz nadzór nad placami targowymi funkcjonującymi na terenie Gminy,
 37. Nadzorowanie spraw dotyczących utrzymywania czystości na targowiskach prowadzonych przez Gminę oraz zaopatrzenia targowisk w media.
Data powstania: piątek, 27 gru 2019 10:05
Data opublikowania: piątek, 27 gru 2019 10:12
Data edycji: wtorek, 1 cze 2021 07:43
Opublikował(a): Andrzej Kurpiewski
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 5594 razy
Ilość edycji: 1