BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Gospodarki Komunalnej

Naczelnik Wydziału - Michał Trusewicz
pok. nr 36
tel. 87 424 12 22; centrala wew. 222
Zastępca Naczelnika Wydziału -
pok. nr 7
tel.87 424 12 49 ; centrala wew.249

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:

 1. Planowanie i organizacja zaopatrzenia w energię elektryczną oraz paliwa gazowe na obszarze Gminy,
 2. Prowadzenie spraw związanych z zakupem energii elektrycznej,
 3. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic, w tym spraw związanych z jego finansowaniem,
 4. Prowadzenie spraw związanych z dekoracją Gminy w okresie świątecznym i flagowaniem miasta w święta narodowe,
 5. Nadzorowanie świadczenia usług komunalnych,
 6. Organizowanie i nadzorowanie utrzymania czystości, w tym koordynacja pracy:
  a) grupy gospodarczej,
  b) skazanych kierowanych do prac w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne na terenach miejskich,
  c) osób skierowanych w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych do prac pielęgnacyjno-porządkowych,
 7. Organizowanie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
 8. Prowadzenie ewidencji cmentarzy wojennych,
 9. Prowadzenie rejestru miejsc pamięci narodowej,
 10. Wydawanie zezwoleń na:
  a) prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  b) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych,
  c) prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  d) utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną,
  e) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
  f) prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
 11. Utrzymanie cieków wodnych na gruntach gminnych,
 12. Współpraca z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym działającym na terenie gminy Pisz oraz realizacja innych zadań wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 13. Przygotowywanie propozycji w zakresie organizacji oraz utrzymania zieleni komunalnej,
 14. Współudział w prognozowaniu rozwoju urządzeń komunalnych,
 15. Prowadzenie ewidencji urządzeń komunalnych, kontrola prawidłowej ich eksploatacji,
 16. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem infrastruktury technicznej Gminy,
 17. Nadzorowanie spraw dotyczących plaż i kąpielisk gminnych, w szczególności utrzymywanie czystości na plażach i kąpieliskach gminnych oraz zapewnienie ich właściwego oznakowania,
 18. Opracowywanie zasad gospodarowania zasobami lokalowymi Gminy, w tym prowadzenie spraw związanych z ustalaniem czynszu za najem lub dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych, przygotowywanie rocznych list osób, z którymi winny być zawarte umowy najmu lokali mieszkalnych,
 19. Inspirowanie rozwoju gospodarki mieszkaniowej i realizacja polityki mieszkaniowej,
 20. Prowadzenie oraz nadzór nad prowadzonymi przez zarządcę budynków komunalnych sprawami z zakresu umarzania, rozkładania na raty spłaty i odraczania terminu płatności zaległych należności z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych,
 21. Nadzór nad prowadzeniem przez zarządcę budynków komunalnych spraw związanych z administrowaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy położonymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz pozostałymi lokalami i budynkami mieszkalnymi oraz związanymi z nimi budynkami gospodarczymi stanowiącymi własność lub współwłasność Gminy,
 22. Realizacja spraw wynikających ze stosunku najmu pomiędzy Gminą a najemcą,
 23. Przygotowanie dokumentów przetargowych oraz przeprowadzanie przetargów na najem lokali użytkowych,
 24. Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego w zakresie właściwości Wydziału,
 25. Prowadzenie zagadnień związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych,
 26. Reprezentowanie Gminy na zebraniach właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych,
 27. Kontrola zarządców wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina ma udziały w zakresie prowadzenia prawidłowości ewidencji i rozliczeń kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi,
 28. Kontrola zarządcy budynków komunalnych w zakresie prawidłowości ewidencji rozliczeń finansowych z Gminą,
 29. Prowadzenie spraw związanych z wyborem zarządców nieruchomości posiadających licencję zawodową,
 30. Prowadzenie ewidencji analitycznej:
  a) czynszów naliczanych dla najemców i dzierżawców lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy,
  b) zaliczek za media naliczanych dla najemców i dzierżawców lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy,
  c) należności zarządcy budynków komunalnych,
  d) nakładów inwestycyjnych i remontowych ponoszonych na poszczególne budynki i lokale komunalne,
  e) wpłat na fundusze remontowe poszczególnych wspólnot oraz comiesięczne przekazywanie danych do Wydziału Finansowego w celu uzgadniania sald,
 31. Prowadzenie spraw związanych z windykacją należności pozostających w zakresie działania Wydziału,
 32. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
 33. Prowadzenie w zakresie działania Wydziału spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 34. Współdziałanie ze spółkami, w których Gmina posiada akcje/udziały przy wykonywaniu zadań wchodzących w zakres działania Wydziału, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,
 35. Opiniowanie pod kątem ochrony środowiska inwestycji i przedsięwzięć realizowanych na terenie gminy Pisz,
 36. Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam w pasie drogowym dróg gminnych oraz dróg będących własnością Gminy,
 37. Utrzymywanie terenów zieleni miejskiej wraz z przynależną infrastrukturą i małą architekturą oraz:
  a) utrzymywanie, doposażanie i remonty placów zabaw,
  b) prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew z terenu gminy,
  c) utrzymywanie miejsc pamięci narodowej,
  d) utrzymywanie grobów i cmentarzy wojennych,
 38. W zakresie prawa ochrony środowiska:
  a) opracowywanie i realizacja programu ochrony środowiska oraz wdrażanie i realizacja systemu zarządzania środowiskowego w Gminie,
  b) prowadzenie i udostępnianie baz danych o środowisku oraz wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie,
  c) podejmowanie działań w sprawach dotyczących zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne oraz nadmiernej emisji hałasu do środowiska,
  d) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami,
  e) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez Urząd,
  f) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 39.  W zakresie ochrony przyrody:
  a) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz wymierzaniem kar pieniężnych za samowolne usuwanie lub zniszczenie zieleni,
  b) wprowadzanie nowych i znoszenie istniejących form ochrony przyrody oraz ochrona istniejących zasobów,
  c) wydawanie zaświadczeń dotyczących terenów objętych formami ochrony przyrody,
 40. W zakresie prawa wodnego, realizacja spraw dotyczących zwykłego oraz powszechnego korzystania z wód,
 41. Gromadzenie materiałów oraz opracowywanie raportów i opinii o stanie środowiska,
 42. Prowadzenie spraw w zakresie geologii i hydrogeologii należących do kompetencji Gminy lub Burmistrza,
 43. Wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie,
 44. Kontrola wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz budynków rolniczych,
 45. Realizowanie spraw wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie,
 46. Realizowanie spraw wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z zastrzeżeniem zadań będących w zakresie działania Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości,
 47. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
 48. Współudział w prowadzeniu spraw związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenach rolnych,
 49. Opiniowanie wniosków dotyczących zalesienia gruntów rolnych,
 50. Przeprowadzanie spisów rolnych,
 51. Realizowanie zadań związanych z dofinansowaniem usuwania folii rolniczych,
 52. Prowadzenie zagadnień dotyczących melioracji gminnych gruntów rolnych,
 53. Koordynowanie wykonawstwa remontów bieżących nieruchomości i urządzeń infrastruktury gminnej i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji tych zadań z wyłączeniem remontów bieżących budynku Urzędu, świetlic wiejskich, remiz ochotniczych straży pożarnych i nieruchomości administrowanych przez jednostki organizacyjne Gminy,
 54. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów do izb rolniczych,
 55. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym:
  a) prowadzenie ewidencji w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pisz systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
  b) zorganizowanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Pisz
  c) prowadzenie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym i zagospodarowującym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  d) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
  e) sporządzenie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  f) przygotowywanie projektów uchwał z zakresu działania jednostki wynikających z przepisów ww. ustawy,
  g) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz aktualnie obowiązującego Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Pisz,
  h) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
 56. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym nadzór i kontrola ustalania w formie deklaracji przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 57. Prowadzenie rachunkowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 58. Kompletowanie i analiza materiałów kwalifikujących wnioski do wydania decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów spłaty lub umorzeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opracowywanie postanowień i decyzji w tym zakresie,
 59. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane z ewidencji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o niezaleganiu w ww. opłatach,
 60. Wydawanie decyzji stwierdzających wysokość nadpłaty, określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określających wysokość odsetek, a także postanowień o zarachowaniu wpłaty,
 61. Prowadzenie spraw związanych z selektywną zbiórką odpadów,
 62. Realizacja i propagowanie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych,
 63. W zakresie spraw związanych z wykonywaniem działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:
  a) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
  b) dokonywanie wpisu do rejestru i dokonywanie zmian we wpisach do rejestru.
 64. W zakresie gospodarki odpadami:
  a) opiniowanie spraw w zakresie gospodarki odpadami realizowanych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub Starostę Piskiego,
  b) egzekwowanie od posiadaczy odpadów obowiązków w zakresie ich usuwania z miejsc do tego nieprzeznaczonych.
 65. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, w tym:
  a) sporządzanie informacji o wyrobach zawierających azbest w Bazie Azbestowej,
  b) aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz,
  c) realizowanie zadań związanych z dofinansowaniem usuwania wyrobów zawierających azbest.
 66. Prowadzenie spraw związanych z orzekaniem w sprawach należących do kompetencji Gminy lub Burmistrza wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 67. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg gminnych, wewnętrznych i dojazdowych do gruntów rolnych, w tym z ich obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 68. Uzgadnianie inwestycji prowadzonych przez inwestorów zewnętrznych na terenie dróg gminnych,
 69. Prowadzenie ewidencji dróg i mostów zarządzanych przez Gminę,
 70. Organizowanie i nadzór zimowego utrzymania dróg gminnych,
 71. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym należących do kompetencji Gminy,
 72. Prowadzenie rejestru zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym,
 73. Prowadzenie spraw dotyczących przeglądów technicznych budynków gminnych, z wyłączeniem świetlic wiejskich oraz remiz Ochotniczych Straży Pożarnych i nieruchomości administrowanych przez jednostki organizacyjne Gminy,
 74. Prowadzenie spraw z zakresu naliczenia i poboru opłat za usługi wodne dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji terenowej,
 75. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków,
 76. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu działania Wydziału
Data powstania: poniedziałek, 23 gru 2019 15:02
Data opublikowania: poniedziałek, 23 gru 2019 15:18
Data edycji: poniedziałek, 15 mar 2021 14:40
Opublikował(a): Andrzej Kurpiewski
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 7157 razy
Ilość edycji: 1