BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC -Magdalena Misierewicz - Obrycka
Zastępca Kierownika USC - Marcin Marchewka
Ul.Gustawa Gizewiusza 5 pok.nr. 2
tel. 87 423 28 96; centrala wew. 896

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
 1. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w Systemie rejestrów Państwowych,
 2. Przyjmowanie oświadczeń o:
  a) wstąpieniu w związek małżeński,
  b) uznaniu ojcostwa dziecka,
  c) zmianie imienia (imion) dziecka w ciągu 6 m-cy od daty rejestracji aktu urodzenia,
  d) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  e) wyborze nazwiska noszonego przez małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa,
  f) powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, ,
  g) nadaniu dziecku nazwiska zgodnie z art. 90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 3. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska,
 4. Wydawanie zaświadczeń:
  a) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  b) stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo poza granicami kraju,
  c) o stanie rodzinnym,
  d) o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
  e) o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.
 5. Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego,
 6. Wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą,
 7. Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego,
 8. Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły za granicą Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane lub jeżeli nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego,
 9. Uzupełnienie brakujących danych w aktach stanu cywilnego,
 10. Prostowanie aktów stanu cywilnego,
 11. Wydawanie zezwoleń na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem ustawowego terminu,
 12. Dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisków na podstawie orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych i aktów stanu cywilnego w sprawach m.in.:
  a) przysposobienia,
  b) zaprzeczenia ojcostwa,
  c) ustalenia ojcostwa,
  d) rozwiązania małżeństwa przez rozwód,
  e) separacji,
  f) ustania małżeństwa przez śmierć współmałżonka,
  g) zmiany płci,
  h) zmiany imienia lub nazwiska,
  i) sprostowania błędów,
 13. Aktualizacja rejestru PESEL,
 14. Prowadzenie i przekazywanie do urzędu statystycznego sprawozdań dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów,
 15. Prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego, kompletowanie akt zbiorowych,
 16. Organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego,
 17. Współpraca z placówkami dyplomatycznymi i zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie rejestracji stanu cywilnego.
Data powstania: piątek, 27 gru 2019 10:27
Data opublikowania: piątek, 27 gru 2019 10:39
Opublikował(a): Andrzej Kurpiewski
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 7108 razy