BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 11/10 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (03 grudnia 2010 r.-15 grudnia 2010 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu  i Miesko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

 WYDZIAŁ OGÓLNY

Zatrudniono 16 osób w ramach robót publicznych.

 SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. 14 grudnia 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na ,,Wykonanie inwentaryzacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych”. Umowę podpisano z Wojciechem Falickim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Nieruchomości-Wycena-Zarządzanie-Doradztwo Wojciech Falicki z siedzibą w Węgorzewie, za łączną cenę brutto 9 285,42 zł. Termin realizacji – 31 marca 2011 roku.
 2. 15 grudnia 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na ,,Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki”. Umowę podpisano z CKK Architekci Biuro Projektowe s.c. z siedzibą w Gdyni, za łączną cenę brutto 132 980,00 zł. Termin realizacji – 511 dni od daty podpisania umowy.
 3. 17 listopada 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik, Gm. Pisz”. Wpłynęło dziewięć ofert. Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
 4. 10 grudnia 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na ,,Selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz”. Umowę podpisano z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 80 712,00 zł. Termin realizacji – 31 grudnia 2011 roku.
 5. 26 listopada 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Świadczenie usług oczyszczania i wywozu odpadów stałych z terenu gminy i miasta Pisz”. ”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 309 996,12 zł. Podpisanie umowy –  17 grudnia 2010 roku.
 6. 30 listopada 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Budowę ulicy Warmińskiej w Piszu wraz z infrastrukturą techniczną”. Wpłynęło osiem ofert. Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
 7. 02 grudnia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych oraz kaplicy przycmentarnej”. Na zadanie nr 1 (zarządzanie i obsługa cmentarzy komunalnych) wpłynęła jedna oferta, oraz na zadanie nr 2 (zarządzanie kaplicą przycmentarną) wpłynęła jedna oferta. Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
 8. 07 grudnia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz” w roku 2011. Wpłynęła jedna oferta. Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny oferty.
 9. 09 grudnia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Dostawę paliwa (benzyny bezołowiowej 98, benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego) do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopompy, piły motorowe oraz agregaty prądotwórcze)”. Otwarcie ofert – 17 grudnia 2010 roku.
 10. 13 grudnia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami, lokalami mieszkalnymi (w tym socjalnymi) oraz użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz”. Otwarcie ofert –  21 grudnia 2010 roku.
 11. 13 grudnia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Obsługę bankową budżetu Gminy Pisz”. Otwarcie ofert –  21 grudnia 2010 roku.

 WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Prace projektowe nad dokumentacją bloku wielorodzinnego przy ul. Zagłoby w Piszu.

2. Remont zadaszenia nad wejściem głównym do budynku Gimnazjum Nr 1 w Piszu.

3. Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiartlu.

4. Złożono wniosek o przyznanie środków finansowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów zlokalizowanych w obrębie miejscowości  Łupki i Babrosty.

 JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

 Inwestycje w trakcie realizacji

1. Trwają prace związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.

2.  Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania: ”Rozbudowa z przebudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”.

 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 1. Zawarto 5 umów dzierżawy na nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Pisz.
 2. Wszczęto postępowanie w sprawie wydzierżawienia terenu 4 boksów handlowych przy cmentarzu komunalnym w Piszu.
 3. Wydano 3 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom na terenie miasta i gminy Pisz.
 4. Wydano 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

 WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

1)      doliny rzeki Pisy,

2)      części wsi Piskorzewo,

3)      części wsi Jaśkowo,

4)      farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,

5)      części wsi Karwik,

6)      części wsi Snopki,

7)      części wsi Wąglik

8)      północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,

9)      północnej części Pisza terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),

10)  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i śródmieścia miasta Pisz oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Piskorzewo, części wsi Jaśkowo, części wsi Karwik, części wsi Snopki, części wsi Wąglik, północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz części wsi Jeglin.

 Do dnia 31 grudnia 2010 r. można składać uwagi do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jaśkowo.

 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI 

1.  Ogłoszono konkurs na świąteczny wystrój posesji na terenie gminy Pisz.

2.  Trwa remont dachu świetlicy wiejskiej w Karpie.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Od 02.12.2010 r. do 15.12.2010 r.wydano 30 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego oraz przyjęto do rozpatrzenia 20 wniosków.

2. Wydano 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego

3. Przygotowano zapytanie ofertowe na zakup choinki diodowej o wysokości 10 metrów oraz kurtyn świetlnych diodowych ( plac Daszyńskiego). Umowę podpisano z FUTURE WAY Marcin Olejarz z siedzibą w Łodzi, za łączną kwotę 40 223, 40 zł brutto.

PION OCHRONY

1.  Kontynuowano czynności w zakresie rejestracji osób rocznika 1992 z ternu Gminy Pisz na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

2.  Wszczęto piętnaście postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.

3.  Dokonano weryfikacji stanu osobowego Samodzielnej Terenowej Drużyny Wykrywania i Alarmowania.

 URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 1 ślubu cywilnego.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 354 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 38 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydane zostały 73 decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Pracownicy socjalni przeprowadzili 240 rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 195.080,52 zł  (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne i ZUS oraz prace społeczno-użyteczne), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 9.725,09 zł.

Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, podręczników i przyborów  szkolnych, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”. Dożywianiem objętych jest 827 dzieci.

Kontynuowana jest realizacja prac społecznie użytecznych. Obecnie wykonuje je 30 podopiecznych Ośrodka. Organizowane są one w m.in. w świetlicach wiejskich oraz w jednostkach organizacyjnych podległych gminie.

Ośrodek kontynuuje realizację projektu systemowego „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniach 09, 10 i 11 grudnia br. wspólnie z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii oraz z Parafialnymi Zespołami „Caritas” przeprowadzono świąteczną zbiórkę żywności. Zebrano 1.565,35 kg żywności, która zostanie przekazana najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej Gminy.

Data powstania: czwartek, 17 lut 2011 11:53
Data opublikowania: czwartek, 17 lut 2011 14:05
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2456 razy