BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 2/16 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (21 stycznia 2016 r.– 03 marca 2016 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 1. 29 stycznia 2016 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresiewyłapywania i zapewnienia opieki weterynaryjnej bezdomnym i pozbawionym opieki psom i kotom z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania". Umowę podpisano zGrażyną Jadwigą Dworakowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga, z siedzibą w Radysach 13, za łączną cenę 169.400,00 zł. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
 2. 5 lutego 2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Pisz". Termin składania ofert – 16 marca 2016 r.
 3. Przeprowadzono nabór na inspektora w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Pana Dariusza Turskiego zam. Pisz.

 WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI

I.

1. Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

 

1)      pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz,

2)      części wsi Karwik,

3)      południowo – wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz,

4)      dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz

oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- części wsi Jeglin,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu.

2. Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1)      części wsi Jeglin,

2)      północno – wschodniej części gminy Pisz,

3)      dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz,

4)      części wsi Karwik.

3. Oprócz w/w postępowań w zakresie planowania przestrzennego prowadzone są procedury w sprawach:

1)      ustalenia warunków zabudowy w ilości 57 szt.,

2)      ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ilości 7 szt.,

3)      przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ilości 8 szt.,

4)      podziałów nieruchomości w ilości 12 szt.

4. Ponadto przygotowano i przekazano Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie za rok 2015 r. dotyczące postępowań, w ramach których przeprowadzana była strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

II.

 1. Wydano 2 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie gminy Pisz.
 2. Sporządzono 22 umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
 3. Ogłoszono 15 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
 4. Ogłoszono 4 wykazy nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetagowej.
 5. Zakończono 1 przetarg na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz z wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.
 6. Ogłoszono 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
 7. Wszczęto procedurę sprzedaży 6 lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Pisz, na rzecz najemcy.
 8. Wydano 1 decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz w prawo własności.

 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

 1. Trwają przygotowania do wyjazdu młodzieży na 54 Niemiecko - Skandynawski Tydzień Muzyczny - 2016 w Scheersburgu w dniach 25-31.03.2016 r.
 2. Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na 2016 r.
 3. Podjęto prace nad przeprowadzeniem IV Akcji Sprzątania Pisy, która ma się odbyć w dniu 12 marca 2016 r.
 4. W okresie od 22.01.2016 r.  do dnia dzisiejszego złożono 7 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Ogółem z Karty Dużej Rodziny  korzysta 345 rodzin.

 URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 4 ślubów cywilnych.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 1. Przygotowano zlecenie dla firmy - Kompleksowe Usługi Pogrzebowe i Kamieniarskie „a a ARON” Iwona Anna Pardej, ul. Spokojna 4, 12-200 Pisz na wykonanie pochówku nieustalonej osoby, której szczątki znajdowały się w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu przy ul. Armii Krajowej 1, na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej w Piszu za łączną kwotę 350,00 zł brutto.
 2. Wydano 85 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego i 1 decyzję w sprawie dodatku energetycznego.
 3. Wydano 3 decyzje zezwalające na wycinkę drzew.

PION OCHRONY

 1. Sporządzono sprawozdanie z oceny stanu obrony cywilnej na terenie gminy Pisz za 2015 rok.
 2. Wydano szesnaście decyzji administracyjnych dotyczących nałożenia obowiązku wykonywania świadczeń na rzecz obrony.
 3. W dniach 15.02.-25.02.2016 r. przeprowadzono kwalifikację wojskową rocznika 1997 z terenu gminy Pisz.
 4. W dniu 21.01.2016 r. przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Piszu uczestniczył w naradzie szkoleniowo - planistycznej z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Piszu.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

            W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęły 633 wnioski o udzielenie pomocy społecznej i 127 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz 22 wnioski o świadczenia rodzicielskie. Łącznie wydano 976 decyzji, w tym 764 decyzje przyznające pomoc społeczną i 212 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Pracownicy socjalni przeprowadzili 510 rodzinnych wywiadów środowiskowych. Na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano kwotę 574 596,61 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 1 244 000,94 zł, na fundusz alimentacyjny kwotę 248 854,83 zł.

            Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie dzieci. Od 19.01.2016 r. dożywianiem objęto 756 dzieci.

W okresie sprawozdawczym, wysłano 30 wniosków do komorników sądowych o wszczęciu lub przyłączeniu do egzekucji, przeprowadzono 57 wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi oraz wysłano 16 wniosków o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu rozpoczął w partnerstwie z firmą Global Training Centre Sp. z o.o. realizację innowacyjnego, międzynarodowego projektu pod nazwą ,,Zmiana przez wymianę międzykulturową”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Projekt adresowany jest do 11 młodych osób, w wieku 18 - 35 lat, które nie pracują i nie uczą się. Działania to m. in. kurs jęz. angielskiego, przygotowanie kulturowe do pobytu za granicą, szkolenia zawodowe, 70-dniowy pobyt w Portugalii ze stażem i praktykami zawodowym oraz po powrocie staż zawodowy. Obecnie trwa rekrutacja uczestników, organizowane są pierwsze spotkania informacyjne oraz prowadzone są działania promocyjne.

W ramach prowadzenia procedury „Niebieska Karta” w powyższym okresie wpłynęło 17 Niebieskich Kart, odbyło się 8 spotkań grup roboczych, w którym uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji. Rozpatrywano 66 spraw dotyczących przemocy.

Podopieczni Ośrodka mają możliwość korzystania z bezpłatnych porad prawnych.

           

 

 

 

Data powstania: wtorek, 8 mar 2016 14:50
Data opublikowania: wtorek, 8 mar 2016 17:26
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2140 razy