BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 10/16 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (28 listopada 2016 r. – 27 grudnia 2016 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 1. 1 grudnia 2016 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2016/2017 – zadanie nr 1 (teren miasta Pisz)". Umowę zawarto z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 367.610,40 zł brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – 15 maja 2017 r.
 2. 9 grudnia 2016 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz w sezonie 2016/2017". Umowę podpisano z Wojciechem Olszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Olszewski Wojciech PPHU OLECH POL z siedzibą w Łupkach 108d, za łączną cenę 248.400,00 zł brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – 17 kwietnia 2016 r.
 3. 20 grudnia 2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz". Termin składania ofert – 28 grudnia 2016 r.
 4. Przygotowano zapytania ofertowe na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu. Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę firmy Mazurskie Centrum Obsługi Biznesu Beata Dołęga z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 51.379,56 zł brutto.
 5. Przygotowano zapytania ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów dla Urzędu Miejskiego w Piszu. Wpłynęło 5 ofert. Wybrano ofertę firmy Mazurskie Centrum Obsługi Biznesu Beata Dołęga z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 56.303,25 zł brutto.
 6. Przygotowano zapytania ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu. Wpłynęła 1 oferta. Wybrano ofertę firmy Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, za łączną cenę 118.613,00 zł brutto.
 7. Przygotowano zapytania ofertowe na dostawę paliwa (benzyny bezołowiowej 98, benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego) do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopomp, pił motorowych oraz agregatów prądotwórczych). Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę firmy „BENTRA” Jan Dąbrowski, Zdzisław Kijora Spółka Jawna z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 127.950,00 zł brutto.
 8. Przygotowano zapytania ofertowe na „Obsługę bankową budżetu Gminy Pisz”. Wybrano ofertę Warmińsko - Mazurskiego Banku Spółdzielczego, ul. Gizewiusza 2a, 12-200 Pisz, za łączną cenę 75.600,06 zł.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI

I. Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

- południowo – wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz,

- terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz

oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- części wsi Jaśkowo,

- terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż drogi z miasta Pisz do wsi Łupki.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

- północno – wschodniej części gminy Pisz,

- dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz,

- w południowej części wsi Jaśkowo.

Oprócz w/w postępowań w zakresie planowania przestrzennego prowadzone są procedury w sprawach:

1)      ustalenia warunków zabudowy w ilości 90 szt.,

2)      ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ilości 7 szt.,

3)      przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ilości 5 szt.,

4)      podziałów nieruchomości w ilości 11 szt.,

Ponadto, od dnia 25.11.2016 r. wydano:

1)      54 zaświadczenia o przeznaczeniu terenów w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub na terenach nieobjętych planami miejscowymi, o przeznaczeniu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz oraz wypisów i wyrysów z planów miejscowych,

2)      18 opinii dotyczących przebiegu sieci infrastruktury technicznej i zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane oraz innych opinii dotyczących możliwości zagospodarowania terenów.

II.

 1. Wydano 2 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
 2. Na podstawie aktów notarialnych przeniesiono na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych prawo własności 2 nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
 3. Sprzedano 1 nieruchomość na rzecz użytkownika wieczystego.
 4. Na podstawie aktów notarialnych Gmina Pisz sprzedała 1 nieruchomość zabudowaną położoną na terenie miasta i gminy Pisz.
 5. Sporządzono 3 wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.
 6. Sporządzono 4 wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 7. Ogłoszono 5 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
 8. Wydano 5 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.
 9. Sporządzono 19 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
 10. Przekazano w zarząd 11 nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
 11. Sporządzono 13 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

 1. Rozstrzygnięto postępowanie mające na celu wybór wykonawcy dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”. Wybrano ofertę Konsorcjum: Lider: MILMOST Biuro Projektowo - Konsultingowe, Marta Milewska, ul. Armii Krajowej 2/5, 05-870 Błonie, Partner: NAVPRO Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany, Jan Kłosowski, ul. Damroki 85/11, 80-177 Gdańsk, za łączną cenę 85 116,00 zł brutto.
 2. Zakończono realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Hejdyk gmina Pisz”.
 3. Zakończono realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stare Guty gmina Pisz”.
 4. Po uzyskaniu opinii Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu przedłużono najem 4 lokali socjalnych.
 5. Przygotowano zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie zarządzania w 2017 r. nieruchomością, położoną przy ul. Spokojnej w Piszu (Dom Pogrzebowy). Wybrano ofertę firmy Administrator Sp. z o.o. w Piszu ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz, za łączną cenę 35.055,00 zł brutto
 6. Przygotowano zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami, lokalami mieszkalnymi (w tym socjalnymi) oraz użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz w 2017 r. Wybrano ofertę firmy Administrator Sp. z o.o. w Piszu ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz, za łączną cenę 115.946,40 zł brutto.
 7. Przygotowano zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz. Wybrano ofertę firmy Przewozy Pasażerskie "KM" Waldemar Jan Bodus, pl. Daszyńskiego 11, 12-200 Pisz, za łączną cenę 70.800,00 zł brutto.
 8. Przygotowano zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie „Konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz”. Termin składania ofert do 28 grudnia 2016 r.
 9. Wydano 1 decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy i 1 decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności.
 10. Wydano 4 decyzje zezwalające na lokalizację urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

 1. W okresie od 21.11.2016 r. do dnia dzisiejszego złożono 4 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny: ogółem z Karty Dużej Rodziny korzysta 2024 osób.
 2. Wykonano przeglądy budowlane, elektryczne i odgromowe w świetlicach wiejskich i remizach strażackich.
 3. Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego wsparcie rodzin z terenu gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz utworzenia i prowadzenia magazynu w tym pozyskiwania i dystrybucji sprzętu zaopatrzenia ortopedycznego i pomocniczego. Dofinansowanie otrzymało Ewangelickie Stowarzyszenie „Betel” w kwocie 49.200,00 zł brutto.
 4. Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dofinansowanie otrzymało Ewangelickie Stowarzyszenie „Betel” w kwocie 425.557,00 zł brutto.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 3 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

            W powyższym okresie do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęły 802 wnioski o udzielenie pomocy społecznej, 74 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, 39 wniosków o świadczenie wychowawcze oraz 9 wniosków o świadczenie rodzicielskie. W okresie sprawozdawczym, wysłano również 30 wniosków do komorników sądowych o wszczęciu lub przyłączeniu do egzekucji. Łącznie wydanych zostało 1182 decyzje, w tym 529 decyzji przyznających pomoc społeczną i 653 decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych. Pracownicy socjalni przeprowadzili 553 rodzinne wywiady środowiskowe. Na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano kwotę 488.687,36 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 3.031.273,80 zł, na fundusz alimentacyjny kwotę 247.120,00 zł.

            Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii oraz Parafialnym Zespołem Caritas w Piszu zorganizował po raz kolejny na terenie gminy Pisz Bożonarodzeniową Zbiórkę Żywności pod hasłem - ,,Tak, pomagam”. W tym roku udało się zebrać 957,288 kg i 85,83 l żywności, którą rozdysponowano w formie paczek świątecznych dla osób najbardziej potrzebujących. W powyższym okresie pracownicy socjalni typowali rodziny które mogłyby otrzymać ,,Szlachetną Paczkę 2016’’,wiele rodzin otrzymało taką formę pomocy, co w znacznym stopniu poprawiło ich sytuację bytową. Rodziny otrzymały między innymi: niezbędne meble, sprzęt AGD, komputer, odzież i żywność.

            Ośrodek zaangażowany jest w rekrutację tzw. ,,Paczki Seniora”. Pracownicy socjalni typują osoby starsze, samotne potrzebujące pomocy, które będą odwiedzać wolontariusze, kilka razy w tygodniu, aby pomóc w codziennych czynnościach niezbędnych do samodzielnej egzystencji.

            Ośrodek realizuje partnerski projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego ,,Wiedza, Edukacja, Rozwój” pod nazwą ,,Zmiana przez wymianę międzykulturową”. Trwa realizacja projektu z udziałem 21 uczestników, po dwumiesięcznym pobycie w Portugali obecnie kontynuują oni zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym.

            W ramach prowadzenia procedury „Niebieska Karta” w powyższym okresie wpłynęło 13 Niebieskich Kart, odbyły się3spotkania grup roboczych, oraz spotkanie w których uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji. Rozpatrywano 46 spraw dotyczących przemocy.

Podopieczni Ośrodka mają możliwość korzystania z bezpłatnych porad prawnych oraz psychologicznych.

Data powstania: czwartek, 29 gru 2016 07:58
Data opublikowania: czwartek, 29 gru 2016 10:03
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1988 razy