BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 9/16 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (31 października 2016 r. – 25 listopada 2016 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów
oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

22 listopada 2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2016/2017". Termin składania ofert – 30 listopada 2016 r.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

1)      południowo – wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz,

2)      terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz

oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1)        części wsi Jaśkowo,

2)        terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I,

3)        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż drogi z miasta Pisz do wsi Łupki.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1)      północno – wschodniej części gminy Pisz,

2)      dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz

3)      w południowej części wsi Jaśkowo.

Oprócz w/w postępowań w zakresie planowania przestrzennego prowadzone są procedury w sprawach:

1)      ustalenia warunków zabudowy w ilości 68 szt.,

2)      ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ilości 7 szt.,

3)      przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ilości 5 szt.,

4)      podziałów nieruchomości w ilości 17 szt.,

 

Ponadto, od dnia 26.10.2016 r. wydano:

1)      35 zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub na terenach nieobjętych planami miejscowymi, o przeznaczeniu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz oraz wypisów i wyrysów z planów miejscowych,

2)      17 opinii dotyczących przebiegu sieci infrastruktury technicznej i zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane oraz innych opinii dotyczących możliwości zagospodarowania terenów.

 1. Wydano 11 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.
 2. Sporządzono 33 umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
 3. Ogłoszono 13 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
 4. Ogłoszono 2 wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
 5. Ogłoszono 5 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
 6. Na podstawie aktów notarialnych Gmina Pisz sprzedała 2 nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Pisz.
 7. Rozstrzygnięto 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na terenie gminy Pisz.
 8. Zawarto 1 warunkową umowę sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

 1. Rozliczono zadanie pn. „Remont chodnika przy ul. Parkowej”.
 2. Rozliczono zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 235/5, 235/7, 235/10 w miejscowości Pietrzyki”.
 3. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno- rekreacyjne w Gminie Pisz” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014 - 2020.
 4. Zakończono uzgodnienia dotyczące aktualizacji dokumentacji zadania „Mazurska Pętla Rowerowa”.
 5. Podpisano umowę z „TOYA Systemy Komputerowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Telefonicznej 46F na dostawę Internetu szerokopasmowego dla 30 gospodarstw domowych w gminie Pisz w okresie od 01.11.2016 r. do 31.12.2016 r. za łączną cenę  2 214,00 zł brutto.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

 1. W okresie od 19.11.2016 r. do dnia dzisiejszego złożono 6 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny: ogółem z Karty Dużej Rodziny  korzysta 2008 osób.
 2. Współorganizowano obchody Narodowego Święta Niepodległości.
 3. Rozpoczęto przygotowania do zorganizowania wyjazdu młodzieży z gminy Pisz na Niemiecko - Skandynawski Tydzień Muzyczny – 2017 w Scheersburgu, który odbędzie się w dniach 8 – 18 kwietnia 2017 r.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 376 wniosków o udzielenie pomocy społecznej, 182 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, 36 wniosków o świadczenie wychowawcze oraz 8 wniosków o świadczenie rodzicielskie. Łącznie wydanych zostało 1094 decyzje, w tym 464 decyzje przyznające pomoc społeczną i 630 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych. Pracownicy socjalni przeprowadzili 376 rodzinnych wywiadów środowiskowych. Na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano kwotę 317 946,41 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych). Na świadczenia rodzinne i opiekuńcze wydano kwotę 2 082 760.40 zł, na fundusz alimentacyjny kwotę 66 655,00 zł.

Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży ,obuwia, opału ,lekarstw oraz na dożywianie dzieci. Dożywianiem w obecnym roku szkolnym objęto 614 dzieci.

W okresie sprawozdawczym, wysłano 98 informacji do komorników sądowych o wszczęciu lub przyłączeniu do egzekucji.

Ośrodek realizuje partnerski projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego ,,Wiedza, Edukacja, Rozwój” pod nazwą ,,Zmiana przez wymianę międzykulturową”.

Trwa realizacja projektu z udziałem 21 uczestników, po dwumiesięcznym pobycie w Portugali obecnie kontynuują oni staże zawodowe u pracodawców.

W ramach prowadzenia procedury „Niebieska Karta” w powyższym okresie wpłynęło 8 Niebieskich Kart, odbyły się3spotkania grup roboczych, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji. Rozpatrywano 35 spraw dotyczących przemocy.

Podopieczni Ośrodka mają możliwość korzystania z bezpłatnych porad prawnych oraz psychologicznych.

 

 

Data powstania: środa, 30 lis 2016 12:44
Data opublikowania: środa, 30 lis 2016 16:22
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1912 razy