BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 8/16 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (22 września 2016 r. – 26 października 2016 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

  1. 3 października 2016 r. przeprowadzono wybory sołtysa w Kociołku Szlacheckim. Sołtysem została wybrana Pani Barbara Zbieranek.
  2. 10 października 2016 r. przeprowadzono wybory sołtysa w Szczechach Małych. Sołtysem została wybrana Pani Aleksandra Monika Dobromilska.
  3. 24 października 2016 r. odbył się Konwent Sołtysów.

 

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI

I.

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

1)      części wsi Karwik,

2)      południowo – wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz,

3)      terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz

oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1)      części wsi Jaśkowo,

2)      terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I,

3)      obszaru wzdłuż drogi z miasta Pisz do wsi Łupki.

 Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1)      północno – wschodniej części gminy Pisz,

2)      dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz,

3)      części wsi Karwik,

4)      w południowej części wsi Jaśkowo.

 Oprócz w/w postępowań w zakresie planowania przestrzennego prowadzone są procedury w sprawach:

1)      ustalenia warunków zabudowy w ilości 81 szt.,

2)      ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ilości 2 szt.,

3)      przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ilości 2 szt.,

4)      podziałów nieruchomości w ilości 15 szt.

 Ponadto, od dnia 22.09.2016 r. wydano:

1)      50 zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub na terenach nieobjętych planami miejscowymi, o przeznaczeniu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz oraz wypisów i wyrysów z planów miejscowych,

2)      18 opinii dotyczących przebiegu sieci infrastruktury technicznej i zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane oraz innych opinii dotyczących możliwości zagospodarowania terenów.

II.

1. Wydano 5 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.

2. Sporządzono 24 umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

3. Ogłoszono 27 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

4. Rozstrzygnięto 9 przetargów na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta
i gminy Pisz oraz 1 przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz.

5. Podpisano 1 umowę (warunkową) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Pisz.

6. Ogłoszono 1 przetarg na sprzedażnieruchomości zabudowanej położonej na terenie gminy Pisz.

7. Sprzedano 1 nieruchomość położoną na terenie gminy Pisz w trybie przetargu ograniczonego.

8. Sprzedano 1 nieruchomość położoną na terenie miasta Pisz na rzecz użytkownika wieczystego.

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

1. Zakończono realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia w m. Pilchy”.

2. Zakończono rzeczową realizację zadania pn. „Remont chodnika przy ul. Parkowej”.

3. Zakończono zadanie polegające na remoncie chodnika przy Placu Daszyńskiego.

4. Wybrano projektanta dokumentacji technicznej zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz”. Wybrano ofertę Pracowni Projektowo-Wykonawczej Alicji Baran z siedzibą w Węgorzewie przy ul. Portowej 2/3 za łączną cenę 30.750,00 zł brutto.

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Złożono 5 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny: ogółem z Karty Dużej Rodziny  korzystają 1993 osoby.

2. W dniu 14 października 2016 r. odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz Jubileusz 20-lecia Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu.
W trakcie uroczystości Burmistrz Pisza wręczył nagrody Burmistrza Pisza dla Nauczycieli
i Dyrektorów Szkół, stypendia dla szczególnie wyróżniających się uczniów, nagrody
i wyróżnienia przyznane sportowcom i trenerom.

3. Zakończono konsultacje Programu współpracy organizacji pozarządowych z Gminą Pisz  na rok 2017.

4. W dniu 30 września 2016 r. upłynął termin składania wniosków o Fundusz Sołecki na
2017 r., złożono 38 wniosków.

5. W dniu 26 października 2016 r. nastąpiło oficjalne otwarcie drogi w Łupkach.

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 8 ślubów cywilnych.

 

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 664 wnioski o udzielenie pomocy społecznej, 483 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, 45 wniosków o świadczenie wychowawcze oraz 11 wniosków o świadczenie rodzicielskie. Łącznie wydanych zostało 994 decyzje, w tym 553 decyzje przyznające pomoc społeczną i 441 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych. Pracownicy socjalni przeprowadzili 577 rodzinnych wywiadów środowiskowych. Na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano kwotę 415 768,74 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 2 858 256,26 zł, na fundusz alimentacyjny kwotę 155 464,03 zł.

Ośrodek udzielił pomocy w formie żywności dla 1500 osób, którą otrzymał w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ilości 15 ton ( m.in. groszek, fasolka, makaron, mleko, olej, konserwy rybne i mięsne, herbatniki, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy).

Ośrodek realizuje partnerski projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego ,,Wiedza Edukacja Rozwój” pod nazwą ,,Zmiana przez wymianę międzykulturową” z udziałem 21 uczestników, po dwumiesięcznym pobycie na stażach w Portugali. Obecnie kontynuują zajęcia grupowe i indywidualne oraz zostali skierowani na jednomiesięczny staż w branży hotelowo-gastronomicznej. Każda z dwóch grup realizuje ,,workcamp”- tj. działania na rzecz społeczności lokalnej realizowane w formie promocji kultury portugalskiej.

W ramach prowadzenia procedury „Niebieska Karta” w powyższym okresie wpłynęło 28 Niebieskich Kart, odbyły się 4 spotkania grup roboczych, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji. Rozpatrywano 17 spraw dotyczących przemocy.

Podopieczni Ośrodka mają możliwość korzystania z bezpłatnych porad prawnych oraz psychologicznych.

Data powstania: czwartek, 10 lis 2016 10:33
Data opublikowania: czwartek, 10 lis 2016 13:13
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 1986 razy