BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 7/16 z działalności Burmistrza Pisza okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (11 sierpnia 2016 r. – 21 września 2016 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 1. Przeprowadzono nabór na inspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Piszu. Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów i przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych wybrano Panią Marzenę Szymańczyk zam. Pisz.
 2. Pzeprowadzono nabór na stanowisko Audytora Wewnętrznego w wymiarze 3/8 etatu w Urzędzie Miejskim w Piszu. Nie wpłynęły żadne oferty.
 3. Zatrudniono 4 osoby w ramach robót publicznych.
 4. 19 sierpnia 2016 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Remont drogi gminnej w miejscowości Zdory na dz. o nr geod. 141, 96, 82 na odcinku 620 m". Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym w Piszu Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę 101.653,93 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 16 września 2016 r.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

1)      części wsi Karwik,

2)      południowo – wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz,

3)      terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz

oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1)        części wsi Jeglin,

2)        zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu,

3)        części wsi Jaśkowo,

4)        terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I,

5)        obszaru wzdłuż drogi z miasta Pisz do wsi Łupki.

 

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1)      części wsi Jeglin,

2)      północno – wschodniej części gminy Pisz,

3)      dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz,

4)      części wsi Karwik,

5)      w południowej części wsi Jaśkowo.

 

Oprócz w/w postępowań w zakresie planowania przestrzennego prowadzone są procedury w sprawach:

1)      ustalenia warunków zabudowy w ilości 82 szt.,

2)      ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ilości 4 szt.,

3)      przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ilości 4 szt.,

4)      podziałów nieruchomości w ilości 24 szt.,

 

Ponadto, od dnia 16.08.2016 r. wydano:

1)      87 zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub na terenach nieobjętych planami miejscowymi, o przeznaczeniu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz oraz wypisów i wyrysów z planów miejscowych,

2)      14 opinii dotyczących przebiegu sieci infrastruktury technicznej i zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane oraz innych opinii dotyczących możliwości zagospodarowania terenów.

 

1. Wydano 17 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.

2. Sporządzono 6 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

3. Ogłoszono 6 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

4. Ogłoszono 6 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

5. Sporządzono 1 umowę użyczenia nieruchomości niezabudowanej na terenie miasta i gminy Pisz.

6. Rozstrzygnięto 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

7. Na podstawie aktu notarialnego Gmina Pisz sprzedała 1 nieruchomość niezabudowaną położoną na terenie miasta Pisz.

8. Na podstawie aktów notarialnych Gmina Pisz sprzedała 3 lokale mieszkalne na rzecz najemców.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

 1. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu państwa (50 %) na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Słubickiej”.
 2. Zrealizowano zadanie polegające na remoncie nawierzchni drogi położonej w Piszu na dz. o nr geod. 1799/2.
 3. Zakończono realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej w m. Zdory na dz. o nr geod. 141, 96, 82 na odcinku ok. 620 m”.
 4. Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do miejscowości Łupki”.
 5. Podpisano umowy na dofinansowanie przebudowy dróg w miejscowościach: Snopki, Stare Guty, Karpa, Hejdyk, Pogobie Średnie, Ciesina, Kwik.
 6. Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowo - Handlowym ”ELEKTROMET” Iwona i Robert Barma ul. Dolna 2F 12-230 Biała Piska na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia w m. Pilchy” za łączną cenę 7 829,26 zł brutto.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

 1. W okresie od 11.08.2016 r.   do dnia dzisiejszego złożono 15 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny: ogółem z Karty Dużej Rodziny korzysta 1968 osób.
 2. Trwają przygotowania do obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbędą się w dniu     14 października 2016 r. W trakcie uroczystości nastąpi wręczenie nagród Burmistrza Pisza, wręczenie stypendiów dla szczególnie wyróżniających się uczniów oraz rozdanie nagród i wyróżnień przyznanych sportowcom i trenerom. Ponadto obchodzony będzie Jubileusz 20 - lecia Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu.
 3. Współorganizowano VIII Dożynki Gminne, które odbyły się w dniu 28 sierpnia 2016 r.
 4. Gmina Pisz uczestniczyła w organizacji imprezy pn. „Myśliwskie smaki”, która odbyła się w dniu 26.08.2016 r.
 5. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.
 6. W dniu 30 września 2016 r. upływa termin składania wniosków o Fundusz Sołecki na 2017 r. Do dnia 21 września 2016 r. złożono 10 wniosków.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 11 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 817 wniosków o udzielenie pomocy społecznej, 721 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, 59 wniosków o świadczenie wychowawcze oraz 13 wniosków o świadczenie rodzicielskie. Łącznie wydanych zostało 1047 decyzji, w tym 784 decyzje przyznające pomoc społeczną i 263 decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych. Pracownicy socjalni przeprowadzili 683 rodzinne wywiady środowiskowe.

Na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano kwotę 396 583,97 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych). Na świadczenia rodzinne i opiekuńcze wydano kwotę 4 031 717,86 zł, a na fundusz alimentacyjny kwotę 122 505,00 zł.

W okresie sprawozdawczym, wysłano 20 informacji do komorników sądowych w tym wydano 2 do prokuratury, wszczęto 2 postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego i skierowano 2 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy.

Ośrodek realizuje partnerski projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego ,,Wiedza Edukacja Rozwój” pod nazwą ,,Zmiana przez wymianę międzykulturową”. W realizacji projektu udział bierze 21 osób (2 grupy szkoleniowe). W okresie od 28.06.2016 r. do 08.09.2016 r. grupa młodzieży uczestniczącej w projekcie przebywała w Portugali na stażach zawodowych, pracowali oni w restauracjach nabywając umiejętności w zawodzie kelner/kelnerka, kontynuując naukę języka angielskiego.

Po powrocie w ramach projektu organizowane są spotkania z lokalną siecią współpracy.

W ramach prowadzenia procedury „Niebieska Karta” w powyższym okresie wpłynęło 29 Niebieskich Kart, odbyły się 2 spotkania grup roboczych, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji. Rozpatrywano 17 spraw dotyczących przemocy.

Podopieczni Ośrodka mają możliwość korzystania z bezpłatnych porad prawnych oraz psychologicznych.

 

Data powstania: czwartek, 29 wrz 2016 07:52
Data opublikowania: czwartek, 29 wrz 2016 15:17
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1913 razy