BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 5/16 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (31 maja 2016 r. – 22 czerwca 2016 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 1. 9 czerwca 2016 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do miejscowości Łupki". Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
 2. 21 czerwca 2016 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz". Umowę podpisano z TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Łagiewnickiej 60, za łączną cenę 1.442.609,49 zł brutto. Termin realizacji zamówienia od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI

I.

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

1)      części wsi Karwik

2)      południowo – wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz

3)      dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz.

oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1)        części wsi Jeglin

2)        zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu,

3)        części wsi Jaśkowo,

4)        dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1)      części wsi Jeglin,

2)      północno – wschodniej części gminy Pisz,

3)      dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz

4)      części wsi Karwik,

5)      w południowej części wsi Jaśkowo.

Oprócz w/w postępowań w zakresie planowania przestrzennego prowadzone są procedury w sprawach:

1)      ustalenia warunków zabudowy w ilości 135 szt.,

2)      ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ilości 4 szt.,

3)      przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ilości 4 szt.,

4)      podziałów nieruchomości w ilości 20 szt.,

II.

 1. Wydano 5 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.
 2. Zawarto 23 umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
 3. Ogłoszono 9 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
 4. Ogłoszono 4 wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (1 lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie; 3 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych).
 5. Ogłoszono 1 wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
 6. Ogłoszono 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
 7. Przeprowadzono 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz z wynikiem negatywnym z uwagi na brak uczestników.

 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

 1. W okresie od 31 maja br. do dnia dzisiejszego złożono 4 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny: ogółem z Karty Dużej Rodziny  korzysta 1892 osób.
 2. Trwają prace nad aktualizacją atrakcji Gminy Pisz w mobilnej aplikacji MY Guide, przewodnika Warmii i Mazur w formie elektronicznej.
 3. Przygotowywana jest do wydruku broszura tematyczna, która ma przedstawiać pomniki, a także miejsca upamiętniające osoby, które miały wpływ na lokalną historię.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 10 ślubów cywilnych.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

 1. Skierowano 6 osób do wykonania świadczeń zastępczych w miejsce świadczeń pieniężnych w ramach ,,Programu odpracowania zaległości z tytułu czynszu lub odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu oraz opłat za media” dla najemców i użytkowników lokali mieszkalnych (w tym socjalnych) stanowiących własność Gminy Pisz.
 2. Sporządzono alfabetyczny uzupełniający wykaz osób kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Pisz na 2016 r.
 3. Sporządzono alfabetyczny uzupełniający wykaz osób kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Pisz na 2016 r.
 4. Po uzyskaniu opinii Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu rozpatrzono 4 wnioski o przedłużenie najmu lokali socjalnych.
 5. Rozpatrzono 4 sprawy dotyczące usunięcia drzew.
 6. Podpisano umowę z Piskim Zakładem Aktywacji Zawodowej ,,Wieża” w Piszu na wykonanie prac porządkowych na terenie grobów i cmentarzy wojennych z okresu I i II wojny światowej położonych na terenie gminy Pisz za kwotę 16 000,00 zł.
 7. Został złożony wniosek o uzyskanie dotacji w wysokości 134 000,00 zł na projekt ,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Piszu”.
 8. Zawarto umowę na wykonanie oznakowania poziomego ulic na terenie miasta Pisz z Road Color Adam Kościelak, Rafał Jodzis s.c. z siedzibą w Łumbie 4 za kwotę 23 150,57 zł.
 9. Wydano 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego.
 10. Wydano 31 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego.
 11. Przygotowano zlecenie dla „MARI” Mariusz Zieliński, ul. Jagiellońska 58 A/1, 10-238 Olsztyn na wykonanie prac związanych z naprawą urządzeń zabawowo – zręcznościowych na placach zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Pisz za kwotę 14 760,00 zł brutto.

PION OCHRONY

 1. Wydano trzynaście decyzji administracyjnych dotyczących nałożenia obowiązku wykonywania świadczeń na rzecz obrony.
 2. W dniu 3.06.2016 r. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Piszu uczestniczył w szkoleniu na temat: „Szkolenie dla samorządów – postępowanie w sytuacji kryzysowej i w przypadku zagrożeń terrorystycznych” na terenie obiektu EXPO MAZURY S.A. w Ostródzie.
 3. Kontynuowano opracowanie „Planu ewakuacji III stopnia w Gminie Pisz”.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

            W powyższym okresie do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 300 wniosków o udzielenie pomocy społecznej, 23 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, 125 wniosków o świadczenie wychowawcze oraz 3 wnioski o świadczenie rodzicielskie. Łącznie wydanych zostało 573 decyzji, w tym 260 decyzji przyznających pomoc społeczną i 573 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych. Pracownicy socjalni przeprowadzili 230 rodzinnych wywiadów środowiskowych. Na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano kwotę 307 957,81 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze 2 376 171,48 zł, na fundusz alimentacyjny 3 395,00 zł.

            W okresie sprawozdawczym, wysłano 20 informacji do komorników sądowych w tym 4 do prokuratury, wszczęto 5 postępowań w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego, przeprowadzono 4 wywiady z dłużnikami alimentacyjnymi, wysłano 4 wnioski o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych oraz 3 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy.

            Ośrodek realizuje partnerski projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego ,,Wiedza Edukacja Rozwój” pod nazwą ,,Zmiana przez wymianę międzykulturową”. W ramach projektu 21 osób (2 grupy szkoleniowe) bierze udział w kursach językowych i z zakresu doradztwa zawodowego. W dniach 13-17.06.2016 r. osoby zarządzające wdrażaniem projektu wzięły udział w wizycie studyjnej w Portugali. Celem wizyty było poznanie miejsc oraz warunków w których przebywać będą uczestnicy projektu (21 osób).Wizytowane były zakłady pracy, w których zorganizowane będą staże beneficjentów. Uczestniczono w spotkaniach z tamtejszymi władzami lokalnymi i omówiono szczegóły współpracy dotyczącej realizowanego projektu.

W ramach prowadzenia procedury „Niebieska Karta” w powyższym okresie wpłynęło 13 Niebieskich Kart, odbyły się 2 spotkania grup roboczych, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji. Rozpatrywano 25 spraw dotyczących przemocy.

Podopieczni Ośrodka mają możliwość korzystania z bezpłatnych porad prawnych oraz psychologicznych.

Data powstania: piątek, 2 wrz 2016 12:19
Data opublikowania: piątek, 2 wrz 2016 13:23
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1742 razy