BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 4/16 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (21 kwietnia 2016 r. – 31 maja 2016 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 1. 17 maja 2016 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 1". Umowę podpisano z Mariuszem Gosk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "MARGO" Mariusz Gosk, z siedzibą w Łomży, przy Al. Legionów 152, za łączną cenę 23.985,00 zł brutto zł. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 lipca 2016 r.
 2. 17 maja 2016 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 2". Umowę podpisano z Mariuszem Gosk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "MARGO" Mariusz Gosk, z siedzibą w Łomży, przy Al. Legionów 152, za łączną cenę 113.037,00 zł brutto zł. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 lipca 2016 r.
 3. 17 maja 2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Pisz". Termin składania ofert – 27 czerwca 2016 r.
 4. 24 maja 2016 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz". Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
 5. 25 maja 2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do miejscowości Łupki". Termin składania ofert - 9 czerwca 2016 r.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI

 I.

 1. Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

-        części wsi Karwik,

-        południowo – wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz,

-        dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz

           oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

-          części wsi Jeglin,

-          miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu,

-          miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo.

 1. Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

-        części wsi Jeglin,

-        północno – wschodniej części gminy Pisz,

-        dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz,

-        części wsi Karwik,

-        w południowej części wsi Jaśkowo.

 1. Oprócz w/w postępowań w zakresie planowania przestrzennego prowadzone są procedury w sprawach:

-        ustalenia warunków zabudowy w ilości 137 szt.,

-        ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ilości 3 szt.,

-        przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ilości 4 szt.,

-        podziałów nieruchomości w ilości 10 szt.,

 1. Ponadto, od dnia 20.04.2016 r. wydano łącznie 84 zaświadczenia o przeznaczeniu terenów w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub na terenach nieobjętych planami miejscowymi, o przeznaczeniu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz oraz wypisy i wyrysy z planów miejscowych,       

 II.

 1. Wydano 16 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.
 2. Sporządzono 24 umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
 3. Ogłoszono 30 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
 4. Ogłoszono 4 wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych.
 5. Ogłoszono 6 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 6. Ogłoszono 2 wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
 7. Ogłoszono 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz.
 8. Na podstawie aktów notarialnych Gmina Pisz sprzedała 3 nieruchomości położone na terenie miasta Pisz.
 9. Na podstawie aktów notarialnych Gmina Pisz sprzedała 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
 10. Wydano 2 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz w prawo własności.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

 1. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego: polityka prorodzinna na kwotę 5 000 zł. Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom   i Młodzieży w Rucianem – Nidzie na realizację zadania publicznego.
 2. W okresie od 21 kwietnia br. do dnia dzisiejszego złożono 8 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny: ogółem z Karty Dużej Rodziny  korzysta 1888 osób.
 3. Trwają prace nad aktualizacją atrakcji Gminy Pisz w mobilnej aplikacji MY Guide, przewodnika Warmii i Mazur w formie elektronicznej.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 3 ślubów cywilnych.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

 1. Dla trzech podmiotów rozłożono na raty spłatę zaległych należności z tytułu użytkowania lokali gminnych na łączną kwotę 9.620,13 zł.
 2. Przygotowano i przyjęto do realizacji ,,Program odpracowania zaległości z tytułu czynszu lub odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu oraz opłat za media” dla najemców i użytkowników lokali mieszkalnych (w tym socjalnych) stanowiących własność Gminy Pisz.
 3. Wydano 77 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego.
 4. Wydano 6 decyzji w sprawie dodatku energetycznego.
 5. Wydano 5 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego.
 6. Przygotowano zlecenie dla firmy - Kompleksowe Usługi Pogrzebowe i Kamieniarskie „aaARON” Iwona Anna Pardej, ul. Spokojna 4, 12-200 Pisz na wykonanie pochówku nieustalonej osoby, której szczątki znajdowały się w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu, na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej w Piszu za łączną kwotę 350,00 zł brutto.
 7. Przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o uzyskanie dotacji w wysokości 134.000 zł na realizację projektu pn. ,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Piszu”.
 1. Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o uzyskanie dotacji w wysokości 680.000 zł na wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku. Obecnie trwa ocena wniosku.
 2. Rozpatrywano i prowadzono 10 spraw dotyczących usunięcia drzew.

PION OCHRONY

 1. Wydano trzynaście decyzji administracyjnych dotyczących nałożenia obowiązku wykonywania świadczeń na rzecz obrony.
 2. Opracowano „Plan ewakuacji II stopnia w Gminie Pisz”.
 3. Przystąpiono do opracowania „Planu ewakuacji III stopnia w Gminie Pisz”.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 473 wnioski o udzielenie pomocy społecznej , 590 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz wniosków o świadczenia rodzicielskie. Łącznie wydanych zostało 1870 decyzji, w tym 612 decyzji przyznających pomoc społeczną i 1258 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych. Pracownicy socjalni przeprowadzili 384 rodzinnych wywiadów środowiskowych. Na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano kwotę 496 274,03 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych), na świadczenia wychowawcze, rodzinne i opiekuńcze 3 069 408,25 zł, na fundusz alimentacyjny 238 098,30 zł.

W okresie sprawozdawczym, skierowano 4 wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową dłużników. W badanym okresie wydano 10 decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się. W toku postępowania skierowano 14 wniosków do Prokuratury o ściganie z art. 209 §1 kk oraz wystosowano 14 zapytań do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców o posiadane przez dłużnika uprawnienia do kierowania pojazdami, w wyniku czego skierowano 2 wnioski do Starosty Piskiego o zatrzymanie prawa jazdy.

Ośrodek realizuje partnerski projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego ,,Wiedza Edukacja Rozwój” pod nazwą ,,Zmiana przez wymianę międzykulturową”, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników. Łącznie udział w projekcie bierze 21młodych nieaktywnych zawodowo osób.Obecnie trwają szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego i treningu umiejętności psychospołecznych oraz kurs nauki języka angielskiego. Uczestnicy przygotowywani są do wyjazdu na 2-miesięczny staż zawodowy w Portugalii.

Równocześnie w ramach współpracy z PUP- realizowany jest Program Aktywizacji i Integracji,10 podopiecznych pomocy społecznej wykonuje prace społecznie użyteczne oraz bierze udział w organizowanym przez PUP poradnictwie zawodowym

W ramach prowadzenia procedury „Niebieska Karta” w powyższym okresie wpłynęło 19 Niebieskich Kart, odbyło się 5 spotkań grup roboczych, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji. Rozpatrywano 52 sprawy dotyczące przemocy.

Podopieczni Ośrodka mają możliwość korzystania z bezpłatnych porad prawnych oraz psychologicznych.

Data powstania: piątek, 2 wrz 2016 12:09
Data opublikowania: piątek, 2 wrz 2016 13:26
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1797 razy