BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 3/16 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (04 marca 2016 r. – 21 kwietnia 2016 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu  i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 1. 30 marca 2016 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Pisz". Umowę podpisano z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 328.075,92 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.
 2. 8 kwietnia 2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz". Termin składania ofert - 19 maja 2016 r.
 3. 18 kwietnia 2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki na terenie miasta i gminy Pisz". Termin składania ofert - 26 kwietnia 2016 r.
 4. Przeprowadzono nabór na Informatyka w samodzielnym stanowisku pracy ds. informatyki w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Pana Andrzeja Kurpiewskiego zam. Pisz.
 5. Przeprowadzono nabór na Zastępcę Naczelnika w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Pana Pawła Bosaka zam. Łupki.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI

 I.

 1. Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

-        pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz,

-        części wsi Karwik,

-        dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz

oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

-        części wsi Jeglin,

-        zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu.

 1. Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1)      części wsi Jeglin,

2)      południowo – wschodniej części miasta Pisz,

3)      północno – wschodniej części gminy Pisz,

4)      dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz,

5)      części wsi Karwik.

 1. Oprócz w/w postępowań w zakresie planowania przestrzennego prowadzone są procedury w sprawach:

1)      ustalenia warunków zabudowy w ilości 106 szt.,

2)      ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ilości 3 szt.,

3)      przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ilości 8 szt.,

4)      podziałów nieruchomości w ilości 14 szt.,

 1. Ponadto, od dnia 20.01.2016 r. wydano:

1)      82 zaświadczenia (łącznie): o przeznaczeniu terenów w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub na terenach nieobjętych planami miejscowymi, o przeznaczeniu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz oraz wypisów i wyrysów z planów miejscowych,

2)      18 opinii dotyczących przebiegu sieci infrastruktury technicznej i zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane oraz innych opinii dotyczących możliwości zagospodarowania terenów.

II.

 1. Wydano 10 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.
 2. Sporządzono 30 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
 3. Ogłoszono 14 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
 4. Ogłoszono 3 wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
 5. Rozstrzygnięto 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz z wynikiem pozytywnym.
 6. Wszczęto procedurę sprzedaży 5 lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Pisz, na rzecz najemców.
 7. Na podstawie aktów notarialnych Gmina Pisz sprzedała 3 nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Pisz.
 8. Na podstawie aktów notarialnych Gmina Pisz sprzedała 2 lokale mieszkalne na rzecz najemców.
 9. Zawarto 9 umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonanie wyceny nieruchomości gminnych: Krzysztofem Jórzakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Inwestycyjna Nieruchomości Krzysztof Jórzak z siedzibą w Piszu, Przedsiębiorstwem Usługowo Produkcyjnym i Handlowym „TORMASZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, RIW – Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, Iwoną Przyborowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Wycena Nieruchomości mgr inż. Iwona Przyborowska z siedzibą w Rybicalu.

 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

 1. Gmina Pisz zgłosiła się do konkursu „PODWÓRKO NIVEA”. We wskazanej przez zwycięzcę konkursu lokalizacji powstanie Rodzinne Miejsce Zabaw – Podwórko Nivea. Lokalizacja wskazana przez Gminę Pisz to Osiedle Wschód (skrzyżowanie ul. Wołodyjowskiego i ul. Pisańskiego). Konkurs wygrywa
  lokalizacja, która otrzyma największą liczbę głosów. Głosować można już od 5 maja br.
 2. Z okazji 150 - lecia swojego istnienia firma Nestle organizuje wielką akcję pod hasłem "Nestle porusza Polskę" - konkurs dla gmin, w którym do wygrania są siłownie miejskie. Urząd Miejski w Piszu zgłosił lokalizację takiej siłowni na działce przy skrzyżowaniu ulic Batorego i Tuwima. Konkurs wygra lokalizacja, która otrzyma jak największą liczbę głosów. Głosowanie trwa do 6 lipca br.
 3. Dnia 10 kwietnia br., w 6. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej odbyła się msza w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Piszu w intencji ofiar tragedii. Po mszy złożono wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
 4. W dniach 18 - 30 marca br.  trójka młodzieży uzdolniona muzycznie z Gminy Pisz uczestniczyła w warsztatach muzycznych w 54 Niemiecko-Skandynawskim Tygodniu Muzycznym – 2016 w Scheersburgu.
 5. Burmistrz Pisza ogłosił w dniu 14 kwietnia 2016 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie polityki prorodzinnej. Oferty można składać do dnia 6 maja br.
 6. W okresie od 04 marca 2016 r.  do dnia dzisiejszego złożono 20 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Ogółem z Karty Dużej Rodziny  korzysta 358 rodzin.
 7. Już po raz dziewiąty Burmistrz Pisza przyzna nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe. Nagrody mogą być przyznane zawodnikom i trenerom, którzy w ubiegłym roku uzyskali wysokie wyniki w sportowym współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Wnioski można składać do dnia 15 maja br.
 8. Przygotowywany jest do wydruku folder promocyjny "To zaPISZe się w Twojej pamięci".

 URZĄD STANU CYWILNEGO

 Udzielono 20 ślubów cywilnych.

 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

 1. Wydano 85 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego i 2 decyzje w sprawie dodatku energetycznego.
 2. Wydano 5 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego.
 3. Złożonych zostało 10 wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020) na drogi wiejskie na łączną kwotę dofinansowania 2.999.960 zł – poziom dofinansowania 63,63 %.
 4. Przyznana została dotacja przez Samorząd Województwa Warmińskiego – Mazurskiego w wysokości 90.000 zł na realizację zadania ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pietrzyki na dz. o nr geod. 235/5, 235/10, 235/7”.
 5. W związku z przystąpieniem przez Gminę Pisz do Sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Pisz. W związku z powyższym została opracowana diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Po zakończeniu konsultacji niezbędne będzie przyjęcie uchwały Rady Miejskiej w Piszu dotyczącej ww. obszarów.
 6. Rozpatrywano i prowadzono 16 spraw dotyczących usunięcia drzew.

PION OCHRONY

 1. Wydano jedenaście decyzji administracyjnych dotyczących nałożenia obowiązku wykonywania świadczeń na rzecz obrony.
 2. W dniu 12.04.2016 r. przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Piszu uczestniczył w szkoleniu na temat: „Zasad wprowadzania danych do bazy sil i środków HNS” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ełku, zorganizowanym przez Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 908 wniosków o udzielenie pomocy społecznej , 153 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, 1542 wnioski o świadczenie wychowawcze oraz 13 wniosków o świadczenia rodzicielskie. Łącznie wydano 1035 decyzji, w tym 804 decyzje przyznające pomoc społeczną i 231 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych. Pracownicy socjalni przeprowadzili 739 rodzinnych wywiadów środowiskowych. Na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano kwotę 686 469,49 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 728 626,40 zł, na fundusz alimentacyjny kwotę 122 705 zł.

            Ośrodek w dniach 4 i 5 marca br. wraz z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii, Parafialnym Zespołem Caritas w Piszu pw. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej oraz Parafialnym Zespołem Caritas w Piszu pw. Świętego Jana Chrzciciela zorganizował świąteczną zbiórkę żywności. Zebrano 740,7596 kg różnorodnego asortymentu spożywczego, z czego zrobiono 132 paczki dla osób najbardziej potrzebujących.

            Wysłano 75 informacji do komorników sądowych w tym 3 do prokuratury, wszczęto 23 postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego, zostało przeprowadzonych 17 wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi oraz wysłano 23 wnioski o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych.

            Ośrodek rozpoczął realizację partnerskiego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego ,,Wiedza Edukacja Rozwój” pod nazwą ,,Zmiana przez wymianę międzykulturową”. Projekt adresowany jest do młodych bezrobotnych osób , w wieku 18 - 35 lat, nieaktywnych zawodowo mieszkających na terenie gminy Pisz, które w okresie letnim wyjadą na 2 -miesięczny staż zawodowy do Portugali.

W ramach prowadzenia procedury „Niebieska Karta” wpłynęło 21 Niebieskich Kart, odbyło się 6 spotkań grup roboczych, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji. Rozpatrywano 57 spraw dotyczących przemocy.

Podopieczni Ośrodka mają możliwość korzystania z bezpłatnych porad prawnych oraz psychologicznych.

 

Sporządziła: Justyna Pardej

Data powstania: poniedziałek, 25 kwi 2016 12:51
Data opublikowania: poniedziałek, 25 kwi 2016 16:15
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2113 razy