BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Do zadań Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego należy w szczególności:

Naczelnik Wydziału - Ewa Rogowska
pok. nr 63
tel. (87) 42 41 229; centrala wew. 271

1) Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647), w tym: 

a) prowadzenie procedur związanych z przygotowaniem i uchwalaniem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, 

b) prowadzenie procedur związanych z przygotowaniem i uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pisz, 

c) opiniowanie projektów zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich, 

d) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego województwa i gmin sąsiednich, 

e) prowadzenie ewidencji obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian tych planów, 

f) prowadzenie procedur związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i prowadzenie rejestrów w/w decyzji, 

g) prowadzenie procedur związanych z wygaszaniem decyzji o warunkach zabudowy, 

h) prowadzenie procedur związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i prowadzenie rejestrów w/w decyzji, 

i) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

j) wydawanie zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu terenów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, 

k) wydawanie zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

l) wydawanie informacji o przeznaczeniu terenów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 

m) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem tzw. renty planistycznej, 

2) Wydawanie opinii urbanistycznych dla potrzeb gospodarki gruntami w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy, 

3) Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów reklam na terenie miasta i gminy Pisz, 

4) wydawanie opinii w sprawach z zakresu geodezyjnych podziałów nieruchomości, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), 

5) prowadzenie procedur związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), 

6) Prowadzenie w zakresie działania Wydziału spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, 

7) Prowadzenie spraw dotyczących zabytków, należących do kompetencji Burmistrza, z zakresu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.). 

Data powstania: niedziela, 30 gru 2007 18:30
Data opublikowania: niedziela, 30 gru 2007 18:34
Data edycji: czwartek, 5 sty 2012 12:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 sty 2015 08:45
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a): Lech Szumowski
Artykuł był czytany: 6711 razy
Ilość edycji: 1