BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

Naczelnik Wydziału - Ewa Żmijewska
pok. nr. 58
tel. (87) 42 41 216; centrala wew. 273

1) Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów, 

2) Prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości, 

3) Prowadzenie spraw dotyczących podziału i scalania nieruchomości, 

4) Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości, 

5) Ewidencja nieruchomości komunalnych w formach opisowej i graficznej, 

6) Prowadzenie spraw związanych z wyceną nieruchomości komunalnych i wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z gminnego zasobu nieruchomości, 

7) Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości za wyjątkiem: 

a) administrowania nieruchomościami wymienionymi w § 27 pkt 25, 

b) czynności wykonywanych w stosunku do nieruchomości zarządzanych lub użytkowanych przez jednostki organizacyjne Gminy, wynikających z uprawnień zarządcy lub użytkownika, 

8) Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem nieruchomości gminnych, 

9) Prowadzenie spraw związanych z prawem trwałego zarządu, 

10) Prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem warunków użytkowania gruntów, 

11) Prowadzenie w zakresie działania Wydziału spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

12) Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na umieszczenie reklam na mieniu komunalnym, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, 

13) Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego, 

14) Prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości, 

15) Prowadzenie spraw związanych z oddawaniem gruntów w użytkowanie wieczyste, 

16) Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości, 

17) Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia z mocy prawa i na wniosek, 

18) Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wysokości i wypłacaniem odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę, 

19) Podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym o wpis w księdze wieczystej, 

20) Prowadzenie spraw związanych z regulacją geodezyjno-prawną nieruchomości komunalnych, 

21) Prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, 

22) Współpraca z organami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie regulacji prawnej nieruchomości, 

23) Prowadzenie spraw związanych z obciążaniem nieruchomości komunalnych ograniczonymi prawami rzeczowymi, 

24) Prowadzenie spraw związanych z określaniem współudziału w częściach wspólnych nieruchomości, 

25) Prowadzenie spraw związanych z wnoszeniem nieruchomości komunalnych jako aportów do spółek, 

26) Prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem lokali na rzecz najemców lub dzierżawców, 

27) Ewidencja sprzedaży nieruchomości gminnych, 

28) Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłat adiacenckich, 

29) Prowadzenie spraw związanych z zamianą nieruchomości gminnych. 

Data powstania: niedziela, 30 gru 2007 18:36
Data opublikowania: niedziela, 30 gru 2007 18:36
Data edycji: czwartek, 5 sty 2012 12:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 sty 2015 08:47
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a): Lech Szumowski
Artykuł był czytany: 6296 razy
Ilość edycji: 1