BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 1/14 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (2 stycznia 2014 r. – 23 stycznia 2014 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

Zatrudniono 19 osób w ramach prac interwencyjnych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 30 grudnia 2013 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi (w tym socjalnymi) oraz użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz”. Umowę zawarto z ADMINISTRATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Wąglickiej 1, za łączną cenę brutto 348.027,84 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy – do 31 grudnia 2016 r.
2. 31 grudnia 2013 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania”. Umowę zawarto z Grażyną Jadwigą Dworakowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga, z siedzibą w Radysach 13, za łączną cenę brutto 114.000,00 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy – do 30 czerwca 2014 r.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:
Kontynuowane są prace przy realizacji zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 4 decyzje dotyczące zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
2. Wydano 5 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie gminy Pisz,
3. Zawarto 25 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
4. Ogłoszono 20 wykazów w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
5. Ogłoszono 1 przetarg na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz,
6. Ogłoszono 4 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
7. Ogłoszono 1 przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie miasta Pisz,
8. Zakończono 4 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz z wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) części wsi Jaśkowo,
2) części wsi Karwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,
5) zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej,
6) terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica,
7) w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),
oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin,


Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1) części wsi Karwik,
2) części wsi Jeglin,
3) części wsi Piskorzewo,
4) południowo – wschodniej części miasta Pisz,
5) dla terenów położonych w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska).

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Zakończono remont świetlicy wiejskiej w Zdorach.
2. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Stacji Socjalnej. Zadanie będzie realizowane przez Ewangelickie Stowarzyszenie „BETEL”. Kwota dofinansowania: 49.200,00 zł.
3. W dniu 02 stycznia br. ogłoszono otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:
a) Upowszechniania sportu i zajęć ruchowych – kwota dofinansowania 210 000,00 zł
b) Upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym – kwota dofinansowania 70 000,00 zł,
c) Polityki prorodzinnej – kwota dofinansowania 20 000,00 zł,
d) Bezpieczeństwa obywateli – kwota dofinansowania 25 000,00 zł
e) Współpracy z organizacjami pozarządowymi – kwota dofinansowania 5 000,00 zł
Łącznie na kwotę 330 000,00 zł.
4. W dniu 5 stycznia br. kilkadziesiąt osób wzięło udział w kąpieli morsów w jeziorze Roś w Piszu.
5. W dniu 17 stycznia br. wystartował sezon zimowy w Wiosce Narciarskiej WIARTEL. Warunki atmosferyczne sprzyjają uprawianiu narciarstwa biegowego. Trasy są przygotowane do jazdy.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2. Rozpatrywano i prowadzono 15 spraw dotyczących usunięcia drzew.
URZĄD STANU CYWILNEGO

Zawarto 1 małżeństwo przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

PION OCHRONY

1. Zakończono rejestrację osób rocznika 1995 z terenu Gminy Pisz na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.
2. Opracowano i wydano zarządzenie Burmistrza Pisza w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pisz w 2014 roku.
3. Wydano siedemnaście decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 675 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 55 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 58 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 435 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 120 539,50 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, prace społecznie użyteczne, kwotę 214 609,65 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 61 855,00zł na fundusz alimentacyjny.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie dzieci w szkołach.
Od 1 listopada 2013 r. czynna jest Noclegownia, obecnie przebywa w niej 16 bezdomnych.
Ośrodek systematycznie świadczy usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych
z terenu naszej Gminy. Częstotliwość zleceń uzależniona jest od potrzeb indywidualnych osób lub instytucji.
W każdy piątek dyżuruje prawnik, który udziela nieodpłatnych porad podopiecznym Ośrodka.
W ramach zawartego porozumienia z Regionalnym Ośrodkiem Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Ełku na świadczenie bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców Gminy raz w miesiącu udzielane są bezpłatne porady prawne.
Data powstania: poniedziałek, 3 lut 2014 08:24
Data opublikowania: poniedziałek, 3 lut 2014 13:45
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1997 razy