BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 9/14 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (23 października 2014 r. – 19 grudnia 2014 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu  i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

 

 1. Zatrudniono 94osoby w ramach robót publicznych.
 2. Przeprowadzono nabór na podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Piszu. Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów wybrano Panią Małgorzatę Kosakowską zam. Pisz.
 3. Przeprowadzono wybory samorządowe:

           I tura - 16 listopada 2014 r.

           II tura-  30 listopada 2014 r.

4. Przygotowano zapytania ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów dla Urzędu Miejskiego w Piszu. Wpłynęło 6ofert. Wybrano ofertę firmy PHU „Renoma” Jerzy Pietkiewicz z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 60 869,01 zł brutto.

5. Przygotowano zapytania ofertowe na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu. Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę firmy Mazurskie Centrum Obsługi Biznesu Beata Dołęga z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 48 607,78 zł brutto.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. 29 października 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania”. Umowę zawarto z Grażyną Jadwigą Dworakowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga z siedzibą w Radysach 13, za łączną cenę 250.800,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
 2. 30 października 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz”. Umowę zawarto z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym ELEKTROMET Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej, przy ul. Dolnej 2F, za łączną cenę 152.280,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
 3. 31 października 2014 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pisz”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 3.058.560,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
 4. 18 listopada 2014 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2014/2015”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły:

1)  na zadanie nr 1 (teren miasta Pisz) – 1 oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 360.000,00 zł brutto. Umowa została podpisana 28 listopada 2014 r. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 15 maja 2015 r.

2)  na zadanie nr 2 (teren gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz) – 1 oferta. Wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm: Olszewski Janusz Robert Usługi Transportowe z siedzibą w Piszu, przy ul. Warszawskiej 49 oraz Olszewski Wojciech PPHU OLECH POL z siedzibą w Łupkach 108d, za łączną cenę 300.780,00 zł brutto. Umowa została podpisana 28 listopada 2014 r. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 20 kwietnia 2015 r.

 1. 5 grudnia 2014 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta. Wybrano ofertę złożoną przez ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Piszu z siedzibą w Piszu, przy ul. Wąglickiej 1, za łączną cenę 516.542,40 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 22 grudnia 2014 r. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 2. 8 grudnia 2014 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Udzielenie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2014 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Piszu, przy ul. Gizewiusza 2a, za łączną cenę 681.626,30 zł.
 3. 10 grudnia 2014 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło:

1)      na zadanie nr 1 – 2 oferty,

2)      na zadanie nr 2 – 2 oferty,

3)      na zadanie nr 3 – 2 oferty,

4)      na zadanie nr 4 – 2 oferty.

Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Zakończono inwestycję pn.: „Rozwój i promocja e-usług w Urzędzie Miejskim w Piszu”.

2. Zakończono budowę parkingu przy kościele na ul. Dworcowej w Piszu.

3. Zakończono inwestycję pn.: „Zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Dworcowej 11 w Piszu”.

Inwestycje w trakcie realizacji:

- Budowa skateparku w Piszu.

- Budowa ul. Kowieńskiej i Żurawiej

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

 Zakończono fazę wykonawczą zadań przewidzianych do realizacji projektu pn.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – aglomeracja Pisz”.

Trwa rozliczanie rzeczowe i finansowe projektu zmierzające do wykazania osiągnięcia założonych wskaźników.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Rozpatrywano i prowadzono 33 sprawy dotyczące usunięcia drzew.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 8 decyzji dotyczących zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

2. Wydano 1 decyzję o odmowie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz.

3. Wydano 14 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.

4. Wydano 6   decyzji w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz w prawo własności.

5. Wszczęto 9 procedur w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz w prawo własności.

6. Zawarto 51 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

7. Ogłoszono 31 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

8. Ogłoszono 10 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

9. Ogłoszono 20 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

10. Zakończono 12 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz z wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.

11. Rozstrzygnięto 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta i gminy Pisz z wynikiem pozytywnym.

12. Wszczęto procedurę sprzedaży 3 lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Pisz.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

1)      południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

2)      pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz,

3)      części wsi Karwik

oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1)      części wsi Jeglin,

2)      części wsi Karwik,

3)      południowo – wschodniej części miasta Pisz,

4)      dla terenów położonych w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

5)      północno – wschodniej części gminy Pisz.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

I. Dowody osobiste/ Ewidencja ludności

 1. Złożono 570 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
 2. Wydano 246 dowodów osobistych.
 3. Unieważniono 200 dowodów osobistych.
 4. Wszczęto 7 postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie.
 5. Wydano 11 decyzji w toczących się postępowaniach administracyjnych w sprawach o wymeldowanie
 6. Wydano 42 zaświadczenia o zameldowaniu
 7. Zameldowano na pobyt stały 125 osób, na pobyt czasowy – 45 osób, wymeldowano 83 osoby.

II. Działalność gospodarcza

 1. Wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – 17 wniosków, o zmianę wpisu – 36 wniosków.
 2. Zawieszenie działalności gospodarczej - 19 wniosków.
 3. Wznowienie działalności - 2 wnioski.
 4. Wykreślenie wpisu do CEIDG – 10 wniosków.
 5. Wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 14.
 6. Wydane decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 4.

III. Promocja/turystyka/sołectwa

 1. Sfinalizowana została akcja ratowania kasztanowców. Zebrane zostały liście z miejscowości Jeże, Liski, Kocioł Duży, Trzonki, Karwik, Łysonie, Rostki, Turowo, Bogumiły, Zawady oraz z Pisza. Zakończono też konkurs na „Najpiękniejszą figurkę z kasztanów”, w ramach którego nagrodzono uczniów ze szkół podstawowych w Liskach, Hejdyku, Kotle Dużym oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu.
 2. Zorganizowano Narodowe Święto Niepodległości.
 3. Zakończone zostały prace nad projektem graficznym ulotki promocyjnej miasta Pisz pt. „To zaPISZę się w Twojej pamięci”. Projekt został odebrany i jest gotowy do druku.
 4. Zredagowane zostało hasło „wieża ciśnień w Piszu” na portalu wikipedia.pl.
 5. Na bieżąco przyjmowane są wnioski o wydanie karty i wydawane są Karty Dużej Rodziny. W okresie od dnia 24 października br. do 18 grudnia br. wniosek złożyły 73 rodziny, wydano 351 kart. Obecnie Kartę Dużej Rodziny posiada 1091 rodzin.
 6. 17 grudnia br. odbyło się spotkanie w sprawie stworzenia Partnerstwa lokalnego jako istotnego elementu rozwoju przedsiębiorczości społecznej na terenie gminy Pisz. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele PUP w Piszu, MGOPS w Piszu, Centrum Integracji Społecznej w Białej Piskiej, Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka (Poznań), Gminy Pisz oraz przedsiębiorcy z Pisza.
 7. Powstała nowa strona internetowa www.pisz.pl. Strona w chwili jest aktualizowana, umieszczane są informacje o wydarzeniach.
 8. Wydano Panoramę Piską - Biuletyn Informacyjny Gminy Pisz Nr 4 (Listopad) 2014 - podsumowanie kadencji samorządu Gminy Pisz 2010-2014.
 9. Udział w konferencjach, seminariach:
 • Szkolenie „Karta Dużej Rodziny Realizacja Programu Rządowego oraz Przykłady Programów Lokalnych”, 7 listopada 2014 r. Olsztyn.
 • Konferencja „Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur”, 27 listopada 2014 r. Działdowo

10. Otwarto świetlicę w Pogobiu Średnim.

11. Zakończono remont podjazdu pod świetlicę wiejską w Bogumiłach.

12. Zakończono budowę wiaty drewnianej na boisku wiejskim w Jagodnem.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Zawarto 7 małżeństw przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

PION OCHRONY

 1. Przeprowadzono inwentaryzację okresową sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej w magazynie Urzędu Miejskiego w Piszu.
 2. Prowadzono czynności w zakresie rejestracji osób rocznika 1996 z terenu Gminy Pisz na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.
 3. Wydano sześć decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń na rzecz obrony.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

                     W powyższym okresie do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęły 1184 wnioski o udzielenie pomocy społecznej i 285 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 949 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przeprowadzono 1135 rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 922 322,69 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, prace społecznie użyteczne , kwotę 1 191 964,91 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 268 790,62 zł na fundusz alimentacyjny.

Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie dzieci w szkołach. Od 1 września br. dożywianiem objęto 970 dzieci.

Ośrodek zakończył realizację wieloletniego projektu systemowego pn. „Piska Akademia Aktywności”. Projekt był realizowany w latach 2008-2014. Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej niepracujących osób korzystających ze wsparcia pomocy społecznej. Udział wzięło 675 osób. W ramach projektu realizowano kompleksowe programy szkoleniowo-doradcze obejmujące doradztwo zawodowe, warsztaty edukacyjne i psychologiczne, kursy i szkolenia zawodowe.

Ośrodek w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu w okresie od 13.10.2014 r. do 12.12.2014 r. realizował „Program Aktywizacja i Integracja.” Udział w nim brało 20 osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach programu prowadzone były warsztaty trenerskie w zakresie integracji społecznej służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym.

Ośrodek brał udział w Bożonarodzeniowej zbiórce żywności. Zebrano 1 270,69 kg. Żywność w postaci paczek trafi do najbardziej potrzebujących.

Ośrodek systematycznie świadczy usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. Częstotliwość zleceń uzależniona jest od potrzeb indywidualnych osób lub instytucji.

Data powstania: wtorek, 23 gru 2014 13:26
Data opublikowania: wtorek, 23 gru 2014 19:37
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1606 razy