BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 3/14 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (3 marca 2014 r. – 26 marca 2014 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 1 osobę w ramach robót publicznych.
2. Zatrudniono 58 osób w ramach prac interwencyjnych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 3 marca 2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego”. Termin składania ofert – 14 kwietnia 2014 r.
2. 6 marca 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 2 (wycena nieruchomości zabudowanych)”. Umowę zawarto z RIW-NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 3.936,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2014 r.
3. 6 marca 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 4 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste)”. Umowę zawarto z Ewą Gutowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 13.500,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2014 r.
4. 6 marca 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 5 (wycena nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości)”. Umowę zawarto z Ewą Gutowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 28.800,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2014 r.
5. 6 marca 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 6 (wycena nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej)”. Umowę zawarto z Ewą Gutowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 27.000,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2014 r.
6. 6 marca 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 8 (wycena nieruchomości gruntowych do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego w przypadku przyjęcia wartości nieruchomości określonej dla celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości)”. Umowę zawarto z Ewą Gutowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 4.250,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2014 r.
7. 6 marca 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 11 (wycena ograniczonych praw rzeczowych – służebności przejazdu, przechodu i przesyłu)”. Umowę zawarto z RIW-NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 14.760,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2014 r.
8. 7 marca 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 1 (wycena lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie)”. Umowę zawarto z PIELA-NIERUCHOMOŚCI s.c. z siedzibą w Ełku, za łączną cenę 14.760,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2014 r.
9. 7 marca 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 3 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych)”. Umowę zawarto z Iwoną Przyborowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Wycena Nieruchomości mgr inż. Iwona Przyborowska z siedzibą w Rybicalu, za łączną cenę 7.011,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2014 r.
10. 7 marca 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 7 (wycena nieruchomości gruntowych do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego)”. Umowę zawarto z Iwoną Przyborowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Wycena Nieruchomości mgr inż. Iwona Przyborowska z siedzibą w Rybicalu, za łączną cenę 15.375,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2014 r.
11. 7 marca 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 9 (inwentaryzacja lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi)”. Umowę zawarto z PIELA-NIERUCHOMOŚCI s.c. z siedzibą w Ełku, za łączną cenę 4.920,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2014 r.
12. 12 marca 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Dostawę pospółki i mieszanki kruszywa łamanego na terenie gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem – zadanie nr 1”. Umowę zawarto z Wojciechem Olszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Olszewski Wojciech P.P.H.U. OLECH POL z siedzibą w Łupkach, za łączną cenę 94.721,81 brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 lipca 2014 r.
13. 12 marca 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Dostawę pospółki i mieszanki kruszywa łamanego na terenie gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem – zadanie nr 2”. Umowę zawarto z Wojciechem Olszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Olszewski Wojciech P.P.H.U. OLECH POL z siedzibą w Łupkach, za łączną cenę 199.801,20 brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 lipca 2014 r.
14. 18 marca 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 10 (wycena nieruchomości gruntowych w celu oszacowania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)”. Umowę zawarto z RIW-NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 12.300,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2014 r.
WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Remont świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim


JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:
Kontynuowane są prace przy realizacji zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 6 decyzji dotyczących zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
2. Wydano 7 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz,
3. Zawarto 22 umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
4. Ogłoszono 14 wykazów w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
5. Ogłoszono 1 wykaz na wydzierżawienie nieruchomości w drodze przetargu położonej na terenie miasta Pisz,
6. Ogłoszono 24 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
7. Rozstrzygnięto 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz z wynikiem pozytywnym,
8. Zakończono 5 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz z wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

1) części wsi Karwik,
2) części wsi Piskorzewo,
3) zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej,
4) terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica,
5) w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1) części wsi Karwik,
2) części wsi Jeglin,
3) części wsi Piskorzewo,
4) południowo – wschodniej części miasta Pisz,
5) dla terenów położonych w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),
6) północno – wschodniej części gminy Pisz.

W związku z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica, projekt w/w dokumentu wyłożony został do publicznego wglądu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w dniach 21.03.2014 r. – 11.04.2014 r. Dyskusja publiczna dotycząca projektu w/w opracowania odbędzie się w dniu 11.04.2014 r. w sali Nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu. Uwagi do projektu w/w dokumentu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2014 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. 7 marca br. odbyła się konferencja zamykająca projekt pn. „Sąsiedzi aktywnie wspierający przedsiębiorczość.” W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gminy Pisz, reprezentanci partnerskiego Rejonu Alytus z Litwy oraz przedsiębiorcy. Konferencja była okazją do przedstawienia osiągniętych rezultatów w realizowanych do tej pory projektach polsko-litewskich, jak również przedstawienia perspektywy wzajemnej współpracy transgranicznej na kolejny okres programowy 2014-2020.
2. W dniu 14 marca br. w Muzeum Ziemi Piskiej odbyła się promocja książki ”Mazury Zapamiętane. Relacje i wspomnienia mieszkańców Ziemi Piskiej.”
3. 15 marca br. odbyła się II Akcja Sprzątania Dna Pisy
4. 21 marca br. w Piszu odbył się happening o tematyce promującej trzeźwość kierowców. Zorganizowano go w ramach kampanii pn. „ Odpowiedzialny kierowca.”
5. 1 marca br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu odbył się VIII Powiatowy Otwarty Konkurs 3-5-8.
6. 11 marca br. przeprowadzono III Turniej Siatkówki z okazji Dnia Kobiet o Puchar Burmistrza Pisza. Zmagania odbyły się w kategorii gimnazjum, a mecze były rozgrywane w hali Gimnazjum Nr 1 w Piszu.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Podpisano umowę z Krzysztofem Janczulewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno-Leśnych Krzysztof Janczulewicz z siedzibą w Czarnej Białostockiej przy ul. Białostockiej 45 na wykonanie dokumentacji ”Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów komunalnych położonych na terenie miasta Pisz” za kwotę 3216,37 zł brutto.
2. W dniu 26.03.2014 r. została zawarta umowa z Mariuszem Kutyłowskim Firma Budowlana z siedzibą w Piszu przy ul. Wojska Polskiego 88/50 na wykonanie wiaty drewnianej na działce o nr geod. 9/2 w miejscowości Kałęczyn, koszt – 5 800,00 zł brutto.

PION OCHRONY

1. W dniach 24.02.2014 r.-10.03.2014 r. przeprowadzono kwalifikację wojskową rocznika 1995 z terenu Gminy Pisz.
2. Prowadzono czynności dotyczące przeformowania formacji obrony cywilnej.
3. Rozpoczęto opracowywanie dokumentu dotyczącego szczególnych wymagań bezpieczeństwa dla stacji komputerowej przetwarzającej informacje niejawne.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 540 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 64 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 51 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 429 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 441 986,68zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, kwotę 383 793,01 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 101 661,68 zł na fundusz alimentacyjny.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie dzieci w szkołach. W br. dożywianiem objęto 867 dzieci.
Od 1 listopada 2013 r. czynna jest Noclegownia, obecnie przebywa w niej 8 bezdomnych.
Ośrodek systematycznie świadczy usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych
z terenu naszej Gminy. W Ośrodku przyjmuje psycholog, który udziela porad podopiecznym i pracownikom socjalnym.
W każdy piątek dyżuruje prawnik, który udziela nieodpłatnych porad podopiecznym Ośrodka.
W ramach zawartego porozumienia z Regionalnym Ośrodkiem Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Ełku na świadczenie bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców Gminy raz w miesiącu udzielane są bezpłatne porady prawne.

Data powstania: czwartek, 3 kwi 2014 09:35
Data opublikowania: czwartek, 3 kwi 2014 14:20
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2028 razy