BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 6/14 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (27 czerwca 2014 r. – 05 sierpnia 2014r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu   i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

 

WYDZIAŁ OGÓLNY

 

 1. Przeprowadzono nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Pana Karola Święconek zam. w Piszu.
 2. Ogłoszono nabór na Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert do 11 sierpnia 2014 r.

 

 

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Przetargi i umowy zawierane w okresie  od 26 czerwca 2014 roku do 5 sierpnia 2014 roku.

 

 

 1. 1 lipca 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Budowę skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu”. Umowę zawarto z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę 1.920.739,30 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 15 października 2014 r.

 

 1. 4 lipca 2014 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Zagospodarowanie terenu na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 193/3, 188/14, 192/5 9 położonych przy ulicy Dworcowej w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Elżbietę Mieczkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”POLBET” - ”ZAJAZD WIEJSKI” Elżbieta Mieczkowska z siedzibą w Szczechach Wielkich 15, za łączną cenę 315.050,20 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło 29 lipca 2014 r. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 października 2014 r.

 

 1. 16 lipca 2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla Gminy Pisz, Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 8 ofert. Wybrano ofertę złożoną przez GASPOL S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 80, za łączną cenę 815.817,26 zł brutto.

 

 1. 25 lipca 2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę pospółki i mieszanki kruszywa łamanego na terenie gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta na zadanie nr 1 i 2 oferty na zadanie nr 2. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

 

 

             Inwestycje w trakcie realizacji:

 

 1. Remont świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim – termin zakończenia 30.09.2014 r.,
 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim – termin zakończenia 30.09.2014 r.,
 3. Budowa Skateparku w Piszu,
 4. Rozwój i promocja e-usług w Urzędzie Miejskim w Piszu,
 5. Przekazano plac budowy dla wykonawcy ul. Kowieńskiej i Żurawiej.

 

 

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

 

Inwestycje w trakcie realizacji:

 

Trwają prace przy realizacji zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 

1. Wydano 7 decyzji dotyczących zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

2. Wydano 12 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.

3. Wszczęto 3 procedury w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz w prawo własności.

4. Wydano 4 decyzje w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz w prawo własności.

5. Zawarto 16 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

6. Ogłoszono 40 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

7. Ogłoszono 15 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

8. Ogłoszono 9 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

9. Ogłoszono 25 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

10. Zakończono 5 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz z wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.

11. Rozstrzygnięto 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz.

12. Zakończono 1 przetarg na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz z wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.

13. Na podstawie aktu notarialnego Gmina Pisz sprzedała 3 nieruchomości położone na terenie miasta Pisz.

14. Na podstawie aktów notarialnych Gmina Pisz dokonała 2 zamian nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych.

15. Podjęto działania w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 10 nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz.

 

 

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

 

1)      części wsi Karwik,

2)      części wsi Piskorzewo,

3)      w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

4)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz,

     oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu.

 

 

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1)     części wsi Karwik,

2)     części wsi Jeglin,

3)     części wsi Piskorzewo,

4)     południowo – wschodniej części miasta Pisz,

5)     dla terenów położonych w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

6)     północno – wschodniej części gminy Pisz.

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

 

 

 

 1. W dniu 26 lipca 2014 r. zorganizowano Pisz Music Festival oraz Mazurski Turniej Muzyczny. Gwiazdą imprezy był zespół IRA.

 

 1. W sołectwach Kocioł Duży i Kocioł, Borki i Kałęczyn, Snopki, Rakowo Piskie, Liski, Rostki, Bogumiły, Łupki zorganizowano festyny wiejskie.

 

 1. Gmina Pisz była współorganizatorem Zdory Blues Festival 2014, który odbył się 2 sierpnia 2014 r. w Zdorach.

 

 1. Udzielono wsparcia przy działaniach mających na celu oczyszczenie oraz uporządkowanie rzeki Pisy w Piszu w lipcu 2014 roku.

 

 1. Gmina Pisz była współorganizatorem obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Piszu.

 

 1. Trwają przygotowania do przeprowadzenia II Piskiego Duathlonu Leśnego – imprezy biegowo-rowerowej w Wiartlu.

 

 1. Trwają przygotowania do Dożynek Gminnych. Swój udział w Dożynkach zapowiedziała delegacja z Rejonu Woronowo na Białorusi.

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Zawarto 9 małżeństw przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

 

 

PION OCHRONY

 

 

 1. Opracowano dokumentację przygotowania i przeprowadzenia terenowego ćwiczenia obronnego oraz obrony cywilnej w dniach 9 -10.09. 2014 r.
 2. Kontynuowano opracowanie planu zarządzania kryzysowego Gminy Pisz.
 3. Nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do Terenowego Plutonu Ratownictwa Ogólnego.

 

 

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

               W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 488 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 83 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 63 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Pracownicy socjalni przeprowadzili 441 rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 450 544,01 zł /zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, /, na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 666 446,13 zł , na fundusz alimentacyjny kwotę 157 565,80 zł.

Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie dzieci w szkołach. W br. dożywianiem objęto 999 dzieci.

Od 7 maja br. trwają zajęcia z uczestnikami „Piskiej Akademii Aktywności”, w których uczestniczy 57 osób, w tym 50 % to osoby młode w wieku 18-30 lat.

Ośrodek systematycznie świadczy usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych

z terenu naszej Gminy. Częstotliwość zleceń uzależniona jest od potrzeb indywidualnych osób lub instytucji.

W Ośrodku przyjmuje psycholog, który udziela porad podopiecznym i pracownikom socjalnym.

W każdy piątek dyżuruje prawnik, który udziela nieodpłatnych porad podopiecznym Ośrodka.

W ramach zawartego porozumienia z Regionalnym Ośrodkiem Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Ełku na świadczenie bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców Gminy raz w miesiącu udzielane są bezpłatne porady prawne.

Data powstania: poniedziałek, 11 sie 2014 12:25
Data opublikowania: wtorek, 12 sie 2014 14:12
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1546 razy