BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 5/14 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (28 maja 2014 r. – 26 czerwca 2014 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz  Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

 

WYDZIAŁ OGÓLNY

 

 1. Zatrudniono 29 osób w ramach prac interwencyjnych.
 2. Przeprowadzono nabór na podinspektora w Wydziale Ogólnym w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Panią Annę Milewską zam. Snopki.

 

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 1. 30 maja 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Budowę ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu wraz z infrastrukturą techniczną”. Umowę zawarto z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę 2.498.899,67 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 października 2015 r.
 2. 9 czerwca 2014 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
 3. 10 czerwca 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania”. Umowę zawarto z Grażyną Jadwigą Dworakowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga z siedzibą w Radysach 13, za łączną cenę 126.000,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2014 r.
 4. 18 czerwca 2014 r. została wybrana oferta w procedurze zamówień publicznych na „Rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego”. Wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm: NetLand Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Trylińskiego 16 oraz E-Service Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Rudnickiego 2, za łączną cenę 1.389.589,99 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 października 2014 r.

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

      

Remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu- całkowity koszt 401 tys. zł, z czego 300 tys. zł pochodzi z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

          

             Inwestycje w trakcie realizacji

 

 1. Remont świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim
 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim
 3. Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu

  

 

 

 

 

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

 

Inwestycje w trakcie realizacji:

 

Kontynuowane są prace przy realizacji zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 

1. Wydano 3 decyzje dotyczące zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

2. Wydano 6 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.

3. Wydano 5 decyzji w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz w prawo własności.

4. Zawarto 24 umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

5. Ogłoszono 16 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

6. Ogłoszono 6 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

7. Ogłoszono 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz.

8. Ogłoszono 1 przetarg na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz.

9. Zakończono 6 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz z wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.

10. Sprzedano 1 lokal mieszkalny położony na terenie gminy Pisz na rzecz najemcy.

11. Na podstawie aktu notarialnego Gmina Pisz sprzedała 1 nieruchomość położoną na terenie miasta Pisz.

 

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

 

1)      części wsi Karwik,

2)      części wsi Piskorzewo,

3)      w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu.

 

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1)     części wsi Karwik,

2)     części wsi Jeglin,

3)     części wsi Piskorzewo,

4)     południowo – wschodniej części miasta Pisz,

5)     dla terenów położonych w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

6)     północno – wschodniej części gminy Pisz.

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

 

 1. W dniu 30 maja 2014 r. Gmina Pisz zgłosiła rzekę Pisę do konkursu pn. „Rzeka roku” organizowanego przez Klub Gaja. Lista laureatów I etapu będzie znana do 30 czerwca 2014 r.
 2. W dniach 5-7 czerwca 2014 r. gościliśmy delegację z Rejonu Woronowo z Białorusi. Podczas uroczystości Jubileuszu 50-lecia Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu zostało podpisane w języku polskim porozumienie o współpracy w dziedzinie oświaty pomiędzy placówkami oświatowymi Gminy Pisz i Rejonem Woronowo. 25 kwietnia br. Wydział Oświaty Rejonu Woronowo i Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu podpisały na terenie Białorusi powyższe porozumienie w języku białoruskim.
 3. 14 czerwca 2014 r. odbyła się uroczystość oddania do użytku po generalnym remoncie zmodernizowanej strażnicy oraz świetlicy wiejskiej w Liskach. Uroczystość była połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka.
 4. Od 16 czerwca 2014 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki można składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.
 5. Zakończyła się realizacja projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”. Liderem projektu było Województwo Warmińsko-Mazurskie, które współpracowało z 22 jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z Gminą Pisz oraz z Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną. W ramach projektu zmodernizowany został m.in. Punkt Informacji Turystycznej w Piszu (remont, zakup mebli, zakup komputerów z oprogramowaniem) oraz powstał system my-guide na urządzenia mobilne. Jest on jednym z najbardziej rozbudowanych i funkcjonalnych systemów na rynku, przystosowanym do indywidualnego zwiedzania. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 r.
 6. W sołectwach Jeże i Pogobie Średnie zorganizowano festyny wiejskie.
 7. Trwają spotkania mieszkańców sołectw zgłoszonych do Programu Odnowy Wsi: Pogobie Średnie i Turowo Duże.

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Przygotowano zlecenie dla Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3 na wykonanie prac w zakresie koszenia poboczy w pasach drogowych dróg gminnych, koszt – 3 348,00 zł brutto.

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Zawarto 2 małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

 

PION OCHRONY

 

 1. Wydano pięć decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.
 2. Kontynuowano opracowanie planu zarządzania kryzysowego Gminy Pisz.
 3. Kontynuowano opracowanie dokumentu dotyczącego szczególnych wymagań bezpieczeństwa dla stacji komputerowej przetwarzającej informacje niejawne.

 

 

 

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

       W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 474 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 63 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydane zostały 63 decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przeprowadzono 360 rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 438 304,39 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, kwotę 599 487,28 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze , kwotę 142 513,65 zł na fundusz alimentacyjny.

Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie dzieci w szkołach. W br. dożywianiem objęto 879 dzieci.

Od 7 maja br. trwają zajęcia z uczestnikami „Piskiej Akademii Aktywności”, w których udział bierze 61 osób , w tym 50 % to osoby młode w wieku 18-30 lat.

 

Data powstania: czwartek, 3 lip 2014 08:51
Data opublikowania: czwartek, 3 lip 2014 11:45
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2110 razy