BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 8/14 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (22 września 2014 r. – 23 października 2014 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego  w Piszu oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

 

WYDZIAŁ OGÓLNY

 

 1. Zatrudniono 160 osób w ramach robót publicznych.
 2. Ogłoszono nabór na podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Piszu
 3. 20.10.2014 r. w Borkach przeprowadzono wybory Sołtysa. Sołtysem został Pan Bogdan Baczewski.

 

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 1. 10 października 2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Grażynę Jadwigę Dworakowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga z siedzibą w Radysach 13, za łączną cenę 250.800,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
 2. 14 października 2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny oferty.

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

 1. Zakończono remont świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim
 2. Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim (trwają czynności odbiorowe)

 

             Inwestycje w trakcie realizacji

 

 1. Budowa Skateparku w Piszu
 2. Rozwój i promocja e-usług w Urzędzie Miejskim w Piszu
 3. Budowa parkingu przy kościele na ul. Dworcowej w Piszu
 4. Zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Dworcowej 11 w Piszu.

 

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

 

Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.

      Trwa rozliczanie Projektu.

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 

 1. Wydano 4 decyzje na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 2. Rozpatrywano 19 spraw dotyczących usunięcia drzew.

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 1. Wydano 4 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz
 2. Wydano 14 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz
 3. Wydano 5 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz
 4. Zawarto 23 umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz
 5. Ogłoszono 21 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
 6. Zgłoszono do sprzedaży udział w prawie własności lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie
 7. Wszczęto procedurę sprzedaży na rzecz najemców 2 lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie
 8. Zgłoszono do sprzedaży nieruchomość położoną na terenie miasta Pisz na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości
 9. Zgłoszono jedną nieruchomość do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 10. Rozstrzygnięto 7 przetargów na wydzierżawienie nieruchomości (7 stanowisk przeznaczonych na handel)
 11. Sprzedano 2 nieruchomości niezabudowane położone na terenie miasta i gminy Pisz.
 12. Sprzedano 1 lokal mieszkalny położony na terenie miasta Pisz.

 

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

 

1)      części wsi Karwik,

2)      części wsi Piskorzewo,

3)      w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

4)      pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz

oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin,

 

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1)      części wsi Karwik,

2)      części wsi Jeglin,

3)      części wsi Piskorzewo,

4)      południowo – wschodniej części miasta Pisz,

5)      dla terenów położonych w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

6)      północno – wschodniej części gminy Pisz.

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

 

I. Dowody osobiste/ Ewidencja ludności

 1. Złożono 270 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
 2. Wydano 281 dowodów osobistych.
 3. Unieważniono 291 dowodów osobistych.
 4. Wszczęto 9 postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie
 5. Wydano 6 decyzji w toczących się postępowaniach administracyjnych w sprawach o wymeldowanie
 6. Wydano 46 zaświadczeń o zameldowaniu
 7. Zameldowano na pobyt stały 84 osoby, na pobyt czasowy – 96 osób, wymeldowano 42 osoby

II. Działalność gospodarcza

 1. Wpis do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej – 14 wniosków, zmiana wpisu – 47 wniosków
 2. Zawieszenie działalności gospodarczej - 24 wnioski
 3. Wznowienie działalności gospodarczej- 10 wniosków
 4. Wykreślenie wpisu do CEIDG - 15 wniosków
 5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 6, jednorazowe - 6
 6. Wydane decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 16

III. Promocja/turystyka/sołectwa

 1. 20 września br. zorganizowano II Piski Duathlon Leśny – imprezę biegowo-rowerową w Wiartlu. Udział w zawodach wzięło około 50 zawodników z całej Polski.
 2. 22 września br. udzielono wsparcia przy działaniach mających na celu oczyszczenie oraz uporządkowanie brzegów rzeki Pisy.
 3. Zorganizowano spotkanie komisji w sprawie przyznania stypendiów dla wyróżniających się uczniów. 3 osoby nagrodzono stypendiami w wysokości po 150 zł miesięcznie.
 4. 14 października br. odbyła się uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej, podczas której nagrodzono dyrektorów, nauczycieli, uczniów i sportowców z gminy Pisz.
 5. Zorganizowano akcję liczenia i katalogowania kasztanowców. Akcja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Pisz. Akcji towarzyszył konkurs na „Najpiękniejszą figurkę z kasztanów” skierowany do uczniów szkół podstawowych.
 6. Zorganizowano konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
 7. Udzielono wsparcia przy organizacji konferencji „Środki na rozwój i wsparcie przedsiębiorców” zorganizowanej prze Burmistrza Pisza, Starostę Piskiego i Powiatowy Urząd Pracy w Piszu.
 8. Promocja programu edukacyjnego „Planeta Energii”, którego głównym celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat energii elektrycznej oraz zasad bezpiecznego i racjonalnego korzystania z niej. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i najstarszych grup przedszkolnych.
 9. Na bieżąco przyjmowane są wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.W okresie od dnia 19 września 2014 r. do 22 października 2014 r. wnioski złożyły 93 rodziny, wydano 481 kart.
 10. Udział w konferencjach, seminariach:

 

 • Konferencja: „Społeczno-prawne i ekologiczne aspekty prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich” (3.10.2014 r., Olsztyn),
 • „Sport powszechny w województwie warmińsko-mazurskim – dotychczasowe działania i perspektywy jego rozwoju” (9.10.2014 r., Olsztyn),
 • Seminarium „Żywność ekologiczna – Wsparcie w ramach PROW 2007-2013 producentów uczestniczących w programie rolno środowiskowym, korzystających z Pakietu Rolnictwo Ekologiczne. Możliwości korzystania z funduszy wsparcia w 2014 roku, nowe perspektywy w PROW 2014-2020” (17.10.2014 r., Olsztyn)

 

 1. Zakończono przyjmowanie wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Przyjęto 20 wniosków, wszystkie rozpatrzono pozytywnie.
 2. 11 października 2014 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowej świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim.
 3. Trwa remont podjazdu do świetlicy wiejskiej w Bogumiłach.
 4. Trwają spotkania robocze członków Grup Odnowy Wsi w Pogobiu Średnim i Turowie Dużym.
 5. Zorganizowano festyny wiejskie w Szerokim Borze Piskim i Wiartlu.

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Zawarto 5 małżeństw przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

 

PION OCHRONY

 1. Sporządzono sprawozdanie i rozliczono przyznane środki finansowe dotyczące przeprowadzonych w dniach 9-10.09.2014 r. terenowych ćwiczeń obronnych oraz obrony cywilnej
 2. Kontynuowano opracowanie planu zarządzania kryzysowego Gminy Pisz.
 3. Opracowywano plan działania Terenowego Plutonu Ratownictwa Ogólnego.

 

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

                     W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 738 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 633 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 380 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przeprowadzono 686 rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 518.323,40 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, kwotę 768.372,37 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 123.685,90 zł na fundusz alimentacyjny.

Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie dzieci w szkołach. Od 1 września br . dożywianiem objęto 844 dzieci.

Ośrodek realizuje projekt unijny pn. „Piska Akademia Aktywności”. Uczestnicy wzięli udział w wizycie studyjnej w spółdzielni socjalnej w Ełku oraz realizowane były kursy i szkolenia: na prawo jazdy, spawacza, operatora wózków widłowych.

Ośrodek w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu rozpoczął realizację „Programu Aktywizacja i Integracja.” Do udziału wytypowano 20 osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Realizacja programu będzie trwała 2 miesiące.

Działania w zakresie integracji społecznej służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym realizowane są poprzez warsztaty trenerskie w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Ośrodek systematycznie świadczy usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy. Częstotliwość zleceń uzależniona jest od potrzeb indywidualnych osób lub instytucji.

 

Data powstania: czwartek, 18 gru 2014 09:43
Data opublikowania: czwartek, 18 gru 2014 18:19
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1909 razy