BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 7/14 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (08 sierpnia 2014 r. – 18 września 2014 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

 

WYDZIAŁ OGÓLNY

 1. Zatrudniono 26 osób w ramach prac interwencyjnych.
 2. Zatrudniono 21 osób w ramach robót publicznych.
 3. Przeprowadzono nabór na Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Panią Magdalenę Szyszkowską zam. Szczechy Wielkie.
 4. 21.08.2014 r. w Kociołku Szlacheckim przeprowadzono wybory Sołtysa. Sołtysem została Pani Irena Jabłońska.
 5. 02.09.2014 r. w Wiartlu przeprowadzono wybory Sołtysa. Sołtysem została Pani Barbara Barańska – Głowienka.

 

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. 20 sierpnia 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Dostawę pospółki i mieszanki kruszywa łamanego na terenie gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem – zadanie nr 2”. Umowę zawarto z Henrykiem Leszczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Leszczyński z siedzibą w Piszu, przy ul. Usługowej 10, za łączną cenę 153.750,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2014 r.
 2. 22 sierpnia 2014 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Udzielenie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Bank Spółdzielczy w Kolnie z siedzibą w Kolnie, przy ul. Kolejowej 2, za łączną cenę 640.113,35 zł. Podpisanie umowy nastąpiło 5 września 2014 r.
 3. 26 sierpnia 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Dostawę pospółki i mieszanki kruszywa łamanego na terenie gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem – zadanie nr 1”. Umowę zawarto z konsorcjum firm: Olszewski Janusz Robert Usługi Transportowe z siedzibą w Piszu, przy ul. Warszawskiej 49 oraz Olszewski Wojciech P.P.H.U. ”OLECH POL” z siedzibą w Łupkach 108 d, za łączną cenę 68.575,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2014 r.

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

             Inwestycje w trakcie realizacji

 

 1. Remont świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim
 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim
 3. Budowa Skateparku w Piszu
 4. Budowa oświetlenia w Kotle Dużym.
 5. Rozwój i promocja e-usług w Urzędzie Miejskim w Piszu
 6. Budowa parkingu przy kościele na ul. Dworcowej w Piszu
 7. Zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Dworcowej 11 w Piszu.

 

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

 

Trwają procedury związane z odbiorem inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz - Maldanin”.

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 

1. Wydano 16 decyzji dotyczących zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

2. Wydano 12 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.

3. Wydano 8   decyzji w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz w prawo własności.

4. Zawarto 32 umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

5. Ogłoszono 21 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

6. Ogłoszono 1 wykaz nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

7. Ogłoszono 15 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

8. Zakończono 25 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz z wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.

9. Rozstrzygnięto 4 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz z wynikiem pozytywnym.

 

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

 

1)      części wsi Karwik,

2)      części wsi Piskorzewo,

3)      w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

4)      pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz,

oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu.

 

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1)      części wsi Karwik,

2)      części wsi Jeglin,

3)      części wsi Piskorzewo,

4)      południowo – wschodniej części miasta Pisz,

5)      dla terenów położonych w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

6)      północno – wschodniej części gminy Pisz.

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

 1. W dniu 24 sierpnia 2014 r. zorganizowano Dożynki Gminne. W tym czasie gościliśmy delegację z Woronowa na Białorusi.
 2. W dniu 28 sierpnia 2014 r. ukazał się Nr 3 (29) sierpień 2014 Panoramy Piskiej – Biuletynu Informacyjnego Gminy Pisz.
 3. W dniu 6 września 2014 r. zorganizowano wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie Regionalny Festiwal Runa Leśnego.
 4. W dniu 7 września 2014 r. odbyły się Zawody Sportowo - Pożarnicze, w których wystąpiły m.in. drużyny OSP z Gminy Pisz.
 5. Zakończono przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendiów dla wyróżniających się uczniów. Trwa weryfikacja wniosków.
 6. W sołectwach Pogobie Tylne i Turośl zorganizowano festyny wiejskie.

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Zawarto 5 małżeństw przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

 

PION OCHRONY

 

 1. W dniach 9 -10.09.2014 r. przeprowadzono terenowe ćwiczenia obronne oraz obrony cywilnej.
 2. Kontynuowano opracowanie planu zarządzania kryzysowego Gminy Pisz.
 3. Opracowywano plan działania Terenowego Plutonu Ratownictwa Ogólnego.
 4. Zakończono opracowanie dokumentu dotyczącego szczególnych wymagań bezpieczeństwa dla stacji komputerowej przetwarzającej informacje niejawne w Urzędzie Miejskim w Piszu.

 

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

          W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 1036 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 870 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 315 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przeprowadzono 860 rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 347 510,95 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, kwotę 607 340,19 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 132 225,234 zł na fundusz alimentacyjny.

Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie dzieci w szkołach. Od 1 września br . dożywianiem objęto 689 dzieci.

Ośrodek realizuje projekt unijny pn. „Piska Akademia Aktywności”, w którym udział bierze 57 osób. Uczestnicy wzięli udział w wyjazdowych „Warsztatach zdrowotnych”. Rozpoczęli kursy i szkolenia zawodowe, w tym.: „Opiekun osób starszych z modułem języka niemieckiego”, „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programu magazynowego”, „Prawo jazdy kat.”B”.

 

Data powstania: czwartek, 18 gru 2014 09:42
Data opublikowania: czwartek, 18 gru 2014 18:22
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1836 razy