BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 4/14 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (31 marca 2014 r. – 27 maja 2014 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

 

WYDZIAŁ OGÓLNY

 

 1. Zatrudniono 23 osoby w ramach robót publicznych.
 2. Zatrudniono 40 osób w ramach prac interwencyjnych.
 3. 25 kwietnia br. odbył się Konwent Sołtysów.
 4. Przygotowano i przeprowadzono wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

 

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 1. 30 kwietnia 2014 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego”. Wpłynęła 1 oferta. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny oferty.
 2. 16 maja 2014 r. została wybrana oferta w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu wraz z infrastrukturą techniczną”. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę 2.498.899,67 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 30 maja 2014 r. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 października 2015 r.
 3. 20 maja 2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania”. Wpłynęła 1 oferta. Komisja jest w trakcie badania i oceny oferty.
 4. 23 maja 2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu”. Termin składania ofert – 9 czerwca 2014 r.

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

                    

Inwestycje w trakcie realizacji

 

 1. Remont świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim
 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim

   

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

 

Inwestycje w trakcie realizacji:

Trwają prace przy realizacji zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.

 

 

 

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 

1. Wydano 10 decyzji dotyczących zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

2. Wydano 20 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.

3. Wszczęto 9 procedur w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz w prawo własności.

4. Wydano 6 decyzji w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz w prawo własności.

5. Zawarto 36 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

6. Ogłoszono 51 wykazów w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

7. Ogłoszono 2 wykazy w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

8. Ogłoszono 2 wykazy w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

9. Ogłoszono 6 wykazów w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz.

10. Ogłoszono 11 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz,

11. Rozstrzygnięto 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz z wynikiem pozytywnym.

12. Zakończono 23 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz z wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.

13. Rozstrzygnięto 4 przetargi na wydzierżawienie nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz z wynikiem pozytywnym.

14. Zakończono 3 przetargi na wydzierżawienie nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz z wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.

15. Wszczęto procedurę sprzedaży 3 lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Pisz.

16. Sprzedano 1 lokal mieszkalny położony na terenie gminy Pisz na rzecz najemcy.

17. Na podstawie aktów notarialnych Gmina Pisz sprzedała 4 nieruchomości położone na terenie miasta Pisz.

 

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

 

1)      części wsi Karwik,

2)      części wsi Piskorzewo,

3)      zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej,

4)      w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa)
oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu

 

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1)     części wsi Karwik,

2)     części wsi Jeglin,

3)     części wsi Piskorzewo,

4)     południowo – wschodniej części miasta Pisz,

5)     dla terenów położonych w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

6)     północno – wschodniej części gminy Pisz.

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

 

 1. W dniach 10-12 kwietnia 2014r. odbył się XI Festiwal „Pisz i Śpiewaj Poezję” (oraz gościliśmy delegację z partnerskiego miasta Kędzierzyna- Koźla).
 2. W dniu 13 kwietnia 2014 r. odbyły się obchody 74 rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
 3. 27 kwietnia 2014 r. na Placu Daszyńskiego w Piszu odbyła się Msza Św. po której zorganizowano uroczysty koncert z okazji kanonizacji Jana Pawła II.
 4. W dniach 1-3 maja 2014 r. zorganizowano Dni Otwarte na Wieży Ciśnień.
 5. Z inicjatywy Ks. Bp Jerzego Mazura – Biskupa Diecezji Ełckiej w dniu 20 maja 2014 r. odbyło się w Piszu spotkanie Samorządowców Diecezji Ełckiej.
 6. 23 maja 2014 r. wydano nr 2 (28) Maj 2014 Panoramy Piskiej – Biuletynu Informacyjnego Gminy Pisz.    
 7. 24 maja 2014 r. odbyły się obchody XX-lecia Towarzystwa Sportowego Koszykówki „ROŚ” Pisz.
 8. W dniach 24-27 kwietnia 2014 r. delegacja z gminy Pisz przebywała w Rejonie Woronowo na Białorusi. Podczas wizyty ustalono zasady wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów pomiędzy jednostkami oświaty z Gminy Pisz i Rejonu Woronowo.

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Przygotowano zlecenie dla " KONSTALMET s.c." z siedzibą w Gąsiorowicach przy ul. Strzeleckiej 13 na dostawę 50 sztuk betonowych koszy ulicznych z wkładami ocynkowanymi do betonowych koszy ulicznych, koszt 17 773,50 brutto.
2. W dniu 12.05.2014 r. została zawarta umowa z "Energoutil Jan Laskowski” Nowa Wieś Ełcka, ul. Ełcka 1, 19-300 Ełk na zbieranie , transport oraz unieszkodliwianie zwłok wszystkich padłych zwierząt z terenu dróg gminnych oraz terenów stanowiących własność Gminy Pisz za kwotę ryczałtową 324,00 zł brutto miesięcznie.

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Zawarto 10 małżeństw przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

 

PION OCHRONY

 

 1. Wydano pięć decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.
 2. Kontynuowano opracowanie planu zarządzania kryzysowego Gminy Pisz.
 3. Kontynuowano opracowanie dokumentu dotyczącego szczególnych wymagań bezpieczeństwa dla stacji komputerowej przetwarzającej informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone”.

 

 

 

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

         W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 1120 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 118 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 164 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przeprowadzono 995 rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 803 655,01zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, kwotę 1 033 864,64 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 259 622,86 zł na fundusz alimentacyjny.

Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie dzieci w szkołach. W br. dożywianiem objęto 866 dzieci.

Od 7 maja br. rozpoczęto ,w ramach projektu systemowego Piska Akademia Aktywności, zajęcia warsztatowe pn. Trening motywacyjny. Udział wzięły 62 osoby, w tym 50 % to osoby młode w wieku 18-30 lat.

Ośrodek systematycznie świadczy usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy.

Data powstania: czwartek, 3 lip 2014 08:47
Data opublikowania: czwartek, 3 lip 2014 11:49
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1919 razy