BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 2/14 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (27 stycznia 2014 r. – 26 lutego 2014 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 46 osób w ramach robót publicznych.
2. Zatrudniono 20 osób w ramach prac interwencyjnych.
3. 27 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Piszu.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 28 stycznia 2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły:
1) na zadanie nr 1 (wycena lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie) – 1 oferta. Wybrano ofertę złożoną przez PIELA-NIERUCHOMOŚCI s.c. Monika Prostko-Piela, Waldemar Piela, z siedzibą w Ełku, za łączną cenę 14.760,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2014 r. Podpisanie umowy nastąpi 7 marca 2014 r.
2) na zadanie nr 2 (wycena nieruchomości zabudowanych) – 2 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 3.936,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2014 r. Podpisanie umowy nastąpi 6 marca 2014 r.
3) na zadanie nr 3 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych) – 4 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Iwonę Przyborowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Wycena Nieruchomości mgr inż. Iwona Przyborowska z siedzibą w Rybicalu, za łączną cenę 7.011,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2014 r. Podpisanie umowy nastąpi 7 marca 2014 r.
4) na zadanie nr 4 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste) – 5 ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Ewę Gutowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 13.500,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2014 r. Podpisanie umowy nastąpi 6 marca 2014 r.
5) na zadanie nr 5 (wycena nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości) – 4 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Ewę Gutowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 28.800,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2014 r. Podpisanie umowy nastąpi 6 marca 2014 r.
6) na zadanie nr 6 (wycena nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej) – 4 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Ewę Gutowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 27.000,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2014 r. Podpisanie umowy nastąpi 6 marca 2014 r.
7) na zadanie nr 7 (wycena nieruchomości gruntowych do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego) – 5 ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Iwonę Przyborowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Wycena Nieruchomości mgr inż. Iwona Przyborowska z siedzibą w Rybicalu, za łączną cenę 15.375,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2014 r. Podpisanie umowy nastąpi 7 marca 2014 r.
8) na zadanie nr 8 (wycena nieruchomości gruntowych do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego w przypadku przyjęcia wartości nieruchomości określonej dla celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości) – 5 ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Ewę Gutowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 4.250,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2014 r. Podpisanie umowy nastąpi 6 marca 2014 r.
9) na zadanie nr 9 (inwentaryzacja lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi) – 1 oferta. Wybrano ofertę złożoną przez PIELA-NIERUCHOMOŚCI s.c. Monika Prostko-Piela, Waldemar Piela, z siedzibą w Ełku, za łączną cenę 4.920,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2014 r. Podpisanie umowy nastąpi 7 marca 2014 r.
10) na zadanie nr 10 (wycena nieruchomości w celu oszacowania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) – 3 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Wiesławę Katarzynę Figurską-Sitarską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Wycena Nieruchomości Wiesława Katarzyna Figurska-Sitarska z siedzibą w Warszawie, za łączną cenę 9.800,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2014 r. Podpisanie umowy nastąpi 7 marca 2014 r.
11) na zadanie nr 11 (wycena ograniczonych praw rzeczowych – służebności przejazdu, przechodu i przesyłu) – 4 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 14.760,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2014 r. Podpisanie umowy nastąpi 6 marca 2014 r.
2. 26 lutego 2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę pospółki i mieszanki kruszywa łamanego na terenie gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem”. Termin składania ofert – 6 marca 2014 r.
WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH
Inwestycje w trakcie realizacji
1. Remont świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim.
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim.


JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:
Trwa realizacja zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 14 decyzji dotyczących zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
2. Wydano 7 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz,
3. Wydano 2 decyzje w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz w prawo własności,
4. Zawarto 20 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
5. Ogłoszono 20 wykazów w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
6. Ogłoszono 1 przetarg na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz,
7. Ogłoszono 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz,
8. Ogłoszono 2 wykazy na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz,
9. Rozstrzygnięto 1 przetarg na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz,
10. Rozstrzygnięto 5 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz z wynikiem pozytywnym,
11. Rozstrzygnięto 1 przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie miasta Pisz,
12. Zakończono 9 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz z wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.
13. Sprzedano 1 lokal mieszkalny położony na terenie miasta Pisz na rzecz najemcy,

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) części wsi Jaśkowo,
2) części wsi Karwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,
5) zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej,
6) terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica,
7) w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin,

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1) części wsi Karwik,
2) części wsi Jeglin,
3) części wsi Piskorzewo,
4) południowo – wschodniej części miasta Pisz,
5) dla terenów położonych w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska).

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Dofinansowano i rozliczono imprezy choinkowe w 21 sołectwach Gminy Pisz.
2. Zakupiono namiot cateringowy dla sołectwa Pietrzyki.
3. Rozstrzygnięto konkurs: „Piska wieża ciśnień – stwórz jej obraz i legendę”. Na konkurs wpłynęło 136 prac. W dniu 21 lutego br. jury konkursu dokonało wyboru najlepszych prac.
4. W dniu 7 lutego br. ogłoszono wyniki otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:
- upowszechniania sportu i zajęć ruchowych - przeznaczona kwota dofinansowania: 201 999,00 zł
- upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym - przeznaczona kwota dofinansowania: 70 000,00 zł
- polityki prorodzinnej - przeznaczona kwota dofinansowania: 14 000,00 zł
- bezpieczeństwa obywateli - przeznaczona kwota dofinansowania: 25 000,00 zł
- współpracy z organizacjami pozarządowym i- przeznaczona kwota dofinansowania:
5 000,00 zł
5. W ramach polsko-litewskiego projektu: „Sąsiedzi aktywnie wspierający przedsiębiorczość”, w dniach 29-30 stycznia br. odbyła się wizyta piskich przedsiębiorców w Rejonie Alytus.
6. W dniu 17 lutego br. ukazał się Nr 1 (27) luty 2014 Panoramy Piskiej – Biuletynu Informacyjnego Gminy Pisz.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Zawarto umowę z HYDROPROINSTAL na „Wykonanie remontu przepustu na działce o nr geod. 196/5 obręb Pogobie Średnie, u zbiegu dróg położonych na działkach o nr geod. 195/4 i 196/6” za kwotę 34 141,11 zł brutto.
2. Wydano 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Zawarto 2 małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

PION OCHRONY

1. W dniu 24.02.2014 r. rozpoczęto kwalifikację wojskową rocznika 1995 z terenu Gminy Pisz.
2. Wydano dwie decyzje administracyjne w zakresie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.
3. Dokonano aktualizacji punktów dystrybucji preparatów stabilnego jodu dla mieszkańców Gminy Pisz na wypadek zdarzenia radiacyjnego.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 655 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 84 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydano 76 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 519 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 502.318,11 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, kwotę 761.917,61 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 190.439,20 zł na fundusz alimentacyjny.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie dzieci w szkołach. W br. dożywianiem objęto 850 dzieci.
Od 1 listopada 2013 r. czynna jest Noclegownia, obecnie przebywa w niej 16 bezdomnych.
Ośrodek systematycznie świadczy usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy.
W Ośrodku przyjmuje psycholog, który udziela porad podopiecznym i pracownikom socjalnym.
W każdy piątek dyżuruje prawnik, który udziela nieodpłatnych porad podopiecznym Ośrodka.
W ramach zawartego porozumienia z Regionalnym Ośrodkiem Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Ełku na świadczenie bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców Gminy raz w miesiącu udzielane są bezpłatne porady prawne.


Data powstania: czwartek, 6 mar 2014 10:28
Data opublikowania: czwartek, 6 mar 2014 14:19
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1691 razy