BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 2/2003

z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Pisz za okres 20 marca – 25 kwietnia 2003
Wydano 578 decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach.
Najważniejsze czynności realizowane w poszczególnych komórkach Urzędu oraz USC i MGOPS:

Wydział Geodezji:
 • odbył się przetarg na sprzedaż 7 działek budowlanych położonych przy ul.F.Czerniewskiego z przeznaczeniem na cele usługowe,
 • sprzedano 2 lokale mieszkalne na cele usługowe,
 • podpisano 22 umowy dzierżawy gruntu,
 • wydano 9 zawiadomień o nadaniu numerów na budynki.
Wydział Spraw Obywatelskich, Kultury i Zdrowia:
 • podjęto i wprowadzono do stosowania uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w statucie SPz POZ.
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:
 • wydano 190 zaświadczeń uprawniających do nabycia bonów paliwowych,
 • rozstrzygnięto przetargi na:
  budowę wodociągu we wsi Babrosty,
  budowę drogi gminnej we wsi Liski.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji:
 • po raz drugi ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na profilowanie dróg miejskich i gminnych,
 • ogłoszono przetarg na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej w mieście,
 • trwają prace porządkowe na terenie Miasta (ulice, tereny zieleni, cmentarz) oraz w lesie komunalnym. Prace te wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
 • ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową drogi gminnej w Liskach,
 • w trakcie przygotowania jest przetarg na oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych na terenie Miasta i Gminy,
 • w ramach realizacji projektu „modernizacja systemu ciepłowniczego m.Pisz, dokonano częściowego przyjęcia wykonanych węzłów ciepłowniczych, wykonano i zgłoszono do odbioru 23 węzły,
 • w trakcie przygotowania jest przetarg cząstkowy na wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych.
Wydział Organizacyjny:
 • ogłoszono przetarg na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu,
 • przygotowano procedurę dla przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Pisz. Termin konsultacji ustalono na 11 maja w godzinach 8.00-18.00
Wydział Architektury i Budownictwa:
 • przystąpiono do realizacji uchwał Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętych na sesji w dniu 28 marca,
 • przygotowano projekty uchwał w sprawach przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik i Zdory.
Stanowisko ds. kontroli:
 • dokonano kontroli LKS „Wikingowie” Pisz w zakresie wykorzystania dotacji z budżetu Gminy w 2002 roku.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
 • wydano 644 decyzji w sprawach zasiłkowych,
 • przeprowadzono 656 wywiadów środowiskowych,
 • dożywianiem w szkołach objęto 1029 uczniów,
 • usługami opiekuńczymi objęto 52 osoby.
Urząd Stanu Cywilnego:
 • sporządzono 54 akty urodzeń i 40 aktów zgonu,
 • sporządzono 9 aktów małżeństw konkordatowych i 40 małżeństw cywilnych,
 • wydano 9 decyzji administracyjnych,
 • zarejestrowano 535 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.
Data powstania: poniedziałek, 28 lip 2003 07:22
Data opublikowania: poniedziałek, 28 lip 2003 15:48
Opublikował(a): Tomasz Olszewski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2685 razy