BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 4/2003

Informacja nr 4/2003 z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Piszw okresie od 16 maja do 30 czerwca 2003 r.
- wydano 701 decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach obywateli,
- wszystkie wydziały przygotowywały informacje do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Najważniejsze działania podejmowane w zakresie zadań poszczególnych komórek Urzędu Gminy i Miasta w Piszu:

Wydział Geodezji:
1) aktem notarialnym nabyto na rzecz gminy dz. Nr 18/2 o pow. 2,4 ha w Starych Gutach z przeznaczeniem na wysypisko śmieci,
2) zawarto 12 umów dzierżawy gruntu na cele rolne, pod ogródki oraz działalność gospodarczą,
3) wydano 7 zawiadomień o nadaniu numerów budynków,
4) ogłoszono przetarg na wydzierżawienie działki przy ul. Wojska Polskiego o pow. 494 m2 pod działalność gospodarczą (bez prawa zabudowy),
5) rozstrzygnięto 3 przetargi na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości,
6) ogłoszono przetarg na sprzedaż 4 działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Wąglickiej w Piszu, oraz 6 działek na terenie gminy pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe oraz na cele rolne,
7) ogłoszono przetarg na wykonane szacunku 4 lokali mieszkalnych,

Wydział rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska:
1) zakończono budowę wodociągu we wsi Babrosty,
2) wydano 16 zaświadczeń uprawniających do nabycia bonów paliwowych,
3) wydano 49 zaświadczeń dot. posiadania gospodarstwa rolnego,
4) wydano 3 postanowienia dotyczące odpadów.

Wydział gospodarki komunalnej i inwestycji:
1) rozstrzygnięto przetargi:
- na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych (podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym w Piszu),
- na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej (podpisano umowę z ZUK, Sp. z o.o. w Piszu),
- na budowę kolektora grawitacyjnego wraz z przepompownią we wsi Wiartel Mały (podpisano umowę z Przedsiębiorstwem PRIM S.A. w Ełku). Inwestycja jest realizowana przy udziale środków z programu SAPARD,
- na najem lokalu użytkowego przy pl. Daszyńskiego 11.
2) prowadzone są prace profilowania dróg miejskich i gminnych,
3) trwa procedura przetargowa na modernizację pomieszczeń świetlicy w SP Hejdyk,
4) kontynuowano prace porządkowe w lesie komunalnym,
5) prowadzono prace związane z utrzymaniem terenów gminnych (nie ujętych do przetargu) wykaszanie zieleńców w pasie drogowym,
6) po raz kolejny unieważniono przetarg na oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy. Na wykonanie tych zadań udzielono zamówienia z wolnej ręki dla Zakładu Usług Komunalnych w Piszu,
7) w trakcie realizacji jest inwestycja „budowa kolektorów sanitarnych we wsi Snopki i Jagodne. Inwestycja realizowana przy udziale środków z programu PHARE,
8) trwają prace przy budowie drogi gminnej we wsi Liski. Inwestycja realizowana przy udziale środków z programu SAPARD,
9) z dniem 16.06.2003 r. przekazano zarząd i obsługę cmentarzy komunalnych w Piszu i Turośli dla Zakładu Usług Komunalnych w Piszu,
10) do 11 osób ubiegających się o przydział mieszkania komunalnego wysłano wnioski celem wypełnienia i złożenia w Urzędzie,

Wydział organizacyjny:
1) realizowano zadania w zakresie organizacji i przeprowadzenia na obszarze gminy głosowania w referendum ogólnokrajowym,
2) przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe:
- na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu GiM,
- na zakup samochodu służbowego,
- na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu GiM,
- na dostawę paliwa dla Urzędu GiM,
3) rozpoczęto procedury związane z wyborami ławników do sądu rejonowego,
4) powołano Kolegium Sołtysów społeczny organ opiniodawczo-doradczy Burmistrza,
5) kontynuowane są prace remontowe w budynku Urzędu wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
6) na stronie internetowej gminy zamieszczono oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich złożenia,

Wydział finansowy w zakresie stanu finansów gminy:
1) kredyt w BPH PBK S.A. O/Pisz
- Spłacono w okresie 16.05 30.06      - 32.513,35zł
- pozostaje do spłaty na 30.06.2003 r.      - 16.439,41zł
2) pożyczki w NFOŚiGW
- spłacono w okresie 16.05 30.06      - 356.250zł
- pozostało do spłaty na 30.06.2003 r.      - 5.035.150zł
3) ogółem zadłużenie wynosi     - 5.051.589,41zł
3) na ogólna kwotę 22.669.082zł ujętą w planie inwestycji na br. Zrealizowano na dzień 30.06 kwotę 5.343.073,97zł.
Analizując realizację budżetu na dzień 30 czerwca 2003 r. nie występuje zagrożenie w wykonaniu uchwalonego planu.

Samodzielne stanowisko ds. wojskowych, oc i p.poż.:
1) opracowywano materiały i uczestniczono w:
- grze taktycznej nt. „współdziałanie WKU z organami administracji publicznej i układu pozamilitarnego,
- grze decyzyjnej z zakresu zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatu.

Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych, Samodzielne stanowisko ds. informatyki:
1) zrealizowano następujące prace związane z uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej dla Gminy Pisz:
- przeszkolono pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,
- podpisano umowę z firmą SPEED dostarczającą oprogramowania dla potrzeb BIP,
- przygotowano strukturę (mapę) BIP dla gminy,
- zainstalowano połączenia internetowe do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu,
- zarejestrowano BIP w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Urząd Stanu Cywilnego
1) sporządzono 94 akty urodzeń,
2) sporządzono 45aktów zgonu,
3) sporządzono 26 aktów małżeństw konkordatowych,
4) sporządzono 12 aktów małżeństw cywilnych,
5) zarejestrowano 1004 osoby o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego


Data powstania: piątek, 4 lip 2003 07:52
Data opublikowania: piątek, 4 lip 2003 08:13
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3024 razy