BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 8/2003

z działalności Burmistrza Gminy i Miasta w Piszu okres pomiędzy sesjami RM (11 września 2003 r. – 24 września 2003 r.)
Wydano decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach – 216 (w UGiM)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:
WYDZIAŁ GEODEZJI:
 1. Wydano 3 zawiadomienia o nadaniu numerów na budynki w mieście i na terenie gminy.
 2. Rozstrzygnięto przetargi:
  • na dokonanie wyceny nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz (4 lokali mieszkalnych, 20 działek w rejonie ulic Spacerowej, Krzywej i Krótkiej, 13 działek budowlanych położonych na os. Łupki sektor B oraz działki przy ul. Wojska Polskiego) w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości.
  • na wykonanie podziału działek we wsi Szczechy Małe gm. Pisz, oznaczonych numerami 13/11 i 14/11, polegającego na wydzieleniu 58 działek pod zabudowę letniskową.
 3. Ogłoszono:
  • przetarg na wykonanie szacunku nieruchomości gminnych, położonych na terenie miasta Pisz, w związku z planowaną sprzedażą (2 działki w rejonie ulic Spacerowej, Krzywej i krótkiej, 2 działki przy ul. Jagiełły, 4 działki przy ul. Lipowej – pod garaże, działka stanowiąca teren zabudowany, poszkolny we wsi Wiartel, działka pod garażem przy ul. Staszica) w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.
  • II przetarg na sprzedaż 7 działek w obrębie Jaśkowo, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub letniskową – cenę obniżono o 17 %.
 4. Zawarto 8 umów dzierżawy na tereny pod garaże i ogródki.

WYDZIAŁ ROLNICTWA:
 1. Wydano 7 zaświadczeń uprawniających do nabycia bonów paliwowych
 2. Wydano 6 zaświadczeń dot. posiadania gospodarstwa rolnego – do kwot mlecznych.
 3. Skontrolowano 196 posesji w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych.
 4. Złożono wniosek o płatności do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 4 lipca 2002 r. w parkach miejskich.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
 1. Kontynuowano prace nad sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi:
  • Łupki, Uściany, Szczechy Wielkie, Karwik / zakończenie wyłożenia planów do publicznego wglądu, przygotowywanie odpowiedzi na wniesione zarzuty i protesty/
  • Pilchy I, Pilchy II, Łupki II, Karwik, Łysonie / zakończenie wyłożenia planów do publicznego wglądu/
 2. Odpowiedziano na 2 wnioski w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz.
 3. Wydano 30 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i 2 wyrysy z planu.
 4. Opiniowano podziały na terenie miasta i gminy Pisz.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
 1. Trwają prace aktualizacyjne informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Z dniem 22 września 2003 r. na okres 3 miesięcy przyjęto 10 osób do odbycia stażu dla bezrobotnych absolwentów.
 3. W dniu 23.09.br. odbyło się kolejne spotkanie Kolegium Sołtysów.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTCJI
 1. W trakcie realizacji jest inwestycja pt. „Modernizacja pomieszczeń na świetlicę w SP Hejdyk”. Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu ze środków PAOW.
 2. Zakończona została budowa ul. Różanej – odbiór dokonany w dniu 19.09.2003 r.
 3. W trakcie realizacji jest inwestycja „budowa kolektorów sanitarnych we wsi Snopki i Jagodne”. Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu ze środków PHARE.
 4. Złożone zostały 2 wnioski na uzyskanie dofinansowania z programu SAPARD na zadania:
  - budowa drogi gminnej od miejscowości Stare Guty do miejscowości Pietrzyki,
  - budowa drogi gminnej – odcinek od drogi krajowej nr 63 do wsi Turowo.
 5. Kontynuowana jest realizacja inwestycji „modernizacja systemu ciepłowniczego m. Pisz”.
 6. Unieważniono przetarg na obsługę schroniska dla psów we wsi Kocioł Duży, gdyż wpłynęły mniej niż dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. Ogłoszony został następny przetarg.
 7. W trakcie opracowania jest dokumentacja przetargowa na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy.
 8. Przyjęto 150 wniosków o dodatki mieszkaniowe.
 9. Złożono zapotrzebowanie na środki finansowe z budżetu państwa na rok 2004 w zakresie bieżącego utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA:
W dniach 22 do 26 wrzesnia 2003 r. przebywali w Piszu wolontariusze z Niemieckiego Czerwonego Krzyża, którzy przeprowadzili 7 szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W szkoleniach uczestniczyła młodzież ze szkół srednich:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu,
- Zespół Szkół Zawodowych w Piszu,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu,
- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie
oraz pracownicy zakładów:
- Fabryka „Sklejka Pisz”
- SKRAWMET, Zakład Tokarsko-Ślusarski,
- Urząd Gminy i Miasta w Piszu i jednostki organizacyjne gminy (PDK, MGOPS, OPiT, OSiR i inne.)

STANOWISKO DS. KONTROLI I ANALIZ
Zakończono kontrolę w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wiartlu.

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH I OBRONY CYWILNEJ:
Kontynuowano wystawiane decyzji dotyczących nałożenia świadczeń na czas mobilizacji i wybuchu wojny, zgodnie z wnioskiem Komendanta WKU w Ełku.

WYDZIAŁ FINANSOWY W ZAKRESIE STANU FINANSÓW GMINY:
I. Stan zadłużenia gminy:
 1. Pożyczki w NFOŚiGW:
  - Stan zadłużenia na 11.09.2003r.- 5.035.150,00 zł.
 2. Łączna kwota zadłużenia - 5.035.150,00 zł.
  II. Realizacja inwestycji
  1. Plan inwestycji na 2003r. - 23.038.819,00 zł.
   - w tym środki własne gminy: 2.184.136,40 zł.
  2. W okresie 12.09.2003r-25.09.2003. zrealizowano: 1.008.886,21 zł.
  3. Ogółem realizacja inwestycji na 11.09.2003 wynosi:7.340.469,58 zł.
   co stanowi 31,86 % planu inwestycji na 2003r.
   III. Analizując realizację dochodów i wydatków w 2003r. nie występuje zagrożenie niewykonania uchwalonego planu.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:
 1. Przeprowadzono 405 wywiadów środowiskowych.
 2. Wydano 431 decyzji przyznających świadczenia ze środków MGOPS oraz 4 decyzje odmowne z powodu przekroczeń kryterium dochodowego.
 3. Wypłacono:
  - zasiłki celowe dla 393 osób na kwotę 50.820 zł.
  - zasiłki stałe wyrównawcze dla 68 osób na kwotę 18.210,63 zł.
  - renty socjalne dla 178 osób na kwotę 72.664,46 zł.
  - okresowe zasiłki gwarantowane dla 1 osoby na kwotę 122,93 zł.
  - okresowe zasiłki macierzyńskie dla 20 osób na kwotę 7.706,53 zł.
  - zasiłki pielęgnacyjne dla 42 osób na kwotę 5.951,40 zł.
  - zasiłki rodzinne dla 31 osób na kwotę 1.531,80 zł.
 4. Wydano decyzje na dożywianie 226 uczniów.
 5. Usługami opiekuńczymi objęto 52 osób.
 6. Łącznie wydatkowano na świadczenia realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej kwotę 157.007,75 zł, w tym ze środków gminy 50.820 zł.

URZĄD STANU CYWILNEGO:
 1. Sporządzono 30 aktów urodzeń,
 2. Sporządzono 16 aktów zgonu,
 3. Sporządzono 10 aktów małżeństw konkordatowych,
 4. Sporządzono 1 akt małżeństwa cywilnego,
 5. Wydano 3 zaświadczenia do zawarcia małżeństwa konkordatowego,
 6. Przyjęto 5 zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński,
 7. Zarejestrowano 318 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego

Data powstania: środa, 1 paź 2003 10:59
Data opublikowania: środa, 1 paź 2003 19:01
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 3277 razy