BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 10/2003

Informacja Nr 10/2003 z działalności Burmistrza Gminy i Miasta w Piszu w okresie pomiędzy sesjami RM (07 października 2003 r. – 29 października 2003 r.)
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1.Przetarg na dostawę do Urzędu Gminy i Miasta Pisz sprzętu komputerowego w dniu 28.10.2003r. został unieważniony z uwagi na fakt, że wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
2.W dniach od 22.10.2003r do 25.10.2003r. Burmistrz Andrzej Szymborski i Zastępca Burmistrza Maria Sokoll przebywali w zaprzyjaźnionym powiecie Schleswig Flensburg.
3.Dokonano zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Pisz polegającej na likwidacji stanowiska Pełnomocnika Burmistrza ds. Promocji, Rozwoju Miasta, Integracji Europejskiej, Mediów, Kultury, Sportu i Turystyki. Część zadań ze zlikwidowanego stanowiska została włączona do Wydziału Spraw Obywatelskich, Kultury i Zdrowia a część do stanowiska ds. Kontroli. Część zadań ze stanowiska ds. Kontroli została włączona do Wydziału Organizacyjnego.
4.Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich, Kultury i Zdrowia została od dnia 17 października 2003r. Pani Grażyna Leszczyńska.
5.Od 01 października 2003r. została zatrudniona w Wydziale Architektury i Budownictwa Pani Ewa Rogowska – architekt.
6.Od 01 października 2003r. dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Pisz zostały przyznane podwyżki wynagrodzeń średnio o około 4%.

WYDZIAŁ GEODEZJI

1.Wydano 8 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Pisz.
2. Wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numerów na budynki w mieście Pisz i na terenie Gminy.
3. Zawarto 11 umów dzierżawy na tereny pod garaże i ogródki.
4. Zgłoszono do oddania w użytkowanie wieczyste działkę nr 399/5 o pow. 174 m2 przy ul. Wojska Polskiego pod zabudowę usługową.
5. Sprzedano w przetargu budynek przy ulicy Rybackiej 6 za cenę 73.000,- zł.
6. Rozstrzygnięto przetarg na wycenę działek położonych przy ulicy Jagiełły, Spacerowej, Jagodnej, Lipowej.
7. Ogłoszono przetarg na wycenę 500 mieszkań komunalnych.
8. Ogłoszono przetarg na wycenę budynku byłego żłobka w Piszu pl. Daszyńskiego.
9. Ogłoszono przetarg na podziały działek przy ul. Orzyskiej, Wąglickiej i Zielnej.
10. Ogłoszono II przetarg na sprzedaż nieruchomości poszkolnych we wsiach Kwik, Zdory – cenę obniżono o 30 %.
11.Przetarg wyznaczony na dzień 10.10.03r.dotyczący sprzedaży siedmiu działek budowlanych położonych we wsi Jaśkowo nie doszedł do skutku ze względu na brak osób zainteresowanych ich nabyciem.

WYDZIAŁ ROLNICTWA

1.Wydano 3 decyzje dotyczące wycinki drzew.
2.Wydano 2 postanowienia w zakresie gospodarki odpadami.
3.Wydano 4 zaświadczenia uprawniające do nabycia bonów paliwowych.
4.Wydano 6 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego - do kwot mlecznych.
5.Wydano 1 zaświadczenie dotyczące pracy w gospodarstwie rolnym.
6.Wszczęto 4 postępowania dotyczące wydania zezwolenia na wycinkę drzew.
7. Skontrolowano 76 posesji w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących wywozu nieczystości stałych i płynnych.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

1.Umorzono postępowania administracyjne - 11 szt
2.Wydano opinie o podziałach w formie postanowień - 14 szt
3.Kontynuowano prace nad sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- przygotowano uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Pisz dla obrębu części wsi: Łupki II, Łysonie, Karwik II, Pilchy, Karwik III.
- przygotowano uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Pisz, dotyczących obrębu części wsi : Zdunowo, Maldanin, Pilchy dz. nr. 209/1 do 209/22 , Pilchy.
- przygotowano uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, obejmujących działki o nr. 1458, 1462, cześć dz. 1431/4 oraz 120.
- przygotowano uchwały o odrzuceniu protestów do projektów planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki i Uściany.
4. Odpowiedziano na 6 wniosków w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
5. Wydano 21 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo.
6. Opiniowano podziały na terenie Gminy i Miasta Pisz – 30 szt.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

1.W trakcie realizacji jest inwestycja pt. Budowa kolektorów sanitarnych we wsi Snopki i Jagodne. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków PHARE..
2.W dniu 16.10.2003r podpisana została umowa z Wykonawcą na budowę ulicy Wroniej i ulicy Kruczej w Piszu – inwestycja w trakcie realizacji.
3.Prowadzone są prace przy realizacji inwestycji pt. „ Modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście Pisz”.
4.Przyjęto 167 wniosków o dodatki mieszkaniowe, wydano 147 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
5.W trakcie opracowania jest dokumentacja przetargowa na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz.
6.Ogłoszony został przetarg na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie miasta Pisz. Postępowanie unieważniono z powodu braku odpowiedniej ilości ofert ( wpłynęła jedna oferta). Ogłoszono II przetarg na świadczenie powyższych usług.
7.Prowadzone są prace profilowania dróg miejskich i gminnych pozamiejskich.
8.Zlecone i wykonane zostały prace związane z likwidacją dzikiego wysypiska na terenie gminnym przy ul. Fabrycznej.
9.Ogłoszony został przetarg na najem lokalu użytkowego przy ulicy Rybackiej 2.
10.Opracowywana jest dokumentacja przetargowa na oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Pisz w roku 2004.
11.W trakcie opracowania jest dokumentacja przetargowa na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Pisz w roku 2004.
12.Trwają uzgodnienia dotyczące wykonania lewostronnych matryc oraz opracowania dokumentacji technicznych na modernizację oświetlenia ulicznego. Powyższe zagadnienie dotyczy miejscowości – Zdunowo, Wąglik, Wielki Las i ulicy Wąglickiej.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA

- wydano 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo”,
- wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)”,
- wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 18 % zawartości alkoholu”,
- wydano 4 decyzje - wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo”,
- wydano 1 decyzję - wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- wydano 2 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- wydano 9 zaświadczeń - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- wydano 7 decyzji - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej,
- wydano 1 decyzję o wymeldowaniu,
- wydano 135 dowodów osobistych.

STANOWISKO DS. KONTROLI I ANALIZ:

1. Przeprowadzono kontrolę w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu.

PEŁNOMOCNIK DS. SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH:

1. Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w stosunku do pracowników ośrodka przeprowadzono 16 zwykłych postępowań sprawdzających zakończonych uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH I OBRONY CYWILNEJ:

1.Wydano jedenaście decyzji dotyczących nałożenia obowiązku wykonania świadczeń na rzecz obrony, na wniosek Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ełku.
2.Wydano cztery decyzje dotyczące uchylenia nałożonych wcześniej świadczeń na rzecz obrony, zgodnie z wnioskiem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ełku.
3.W dniach 14-20 października bieżącego roku przeprowadzono rejestrację przedpoborowych rocznika 1985 zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Pisz.
4.W dniu 23 października b.r. uczestniczono w wojewódzkim treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania.

WYDZIAŁ FINANSOWY W ZAKRESIE STANU FINANSÓW GMINY:


I.Stan zadłużenia gminy:
Pożyczki w NFOŚiGW
Stan zadłużenia na 29.10.2003r.- 8.474.550,00zł.

Łączna kwota zadłużenia: 8.474.550,00 zł.
II.Realizacja inwestycji
1.Plan inwestycji na 2003r. 23.038.819,00 zł.
w tym środki własne gminy: 2.184.136,40 zł.
2. W okresie 09.10.2003r-29.10.2003. zrealizowano:
57.012,84 zł.
3. Ogółem realizacja inwestycji na 29.10.2003 wynosi:
7.726.844,00zł.
co stanowi 33,5 % planu inwestycji na 2003r.

III. Analizując realizację dochodów i wydatków za dziesięć miesięcy 2003r. nie występuje zagrożenie niewykonania uchwalonego planu.


MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1. W okresie od 04.10.2003r. do 24.10.2003r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 680 wniosków o udzielenie pomocy.
2. Przeprowadzono 584 wywiadów środowiskowych.
3. Wydano 583 decyzje, w tym:
- na zasiłki celowe - 513
- na okresowe zasiłki macierzyńskie - 9
- na zasiłki stałe wyrównawcze - 3
- na zasiłki stałe z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - 2, oraz na dożywianie 56 decyzji – dla 99 dzieci.

Wypłacono :
- zasiłki celowe na kwotę 66.110 zł.
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 70 osób na kwotę 18.137,32 zł.
- zasiłki stałe z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem 54 osoby na kwotę 26.752 zł.
- renty socjalne 418 zł.
- okresowe zasiłki gwarantowane dla 8 osób na kwotę 3.042,60 zł.
- okresowe zasiłki macierzyńskie dla 44 osób na kwotę 15.260,40 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne 2.550,60 zł.
- zasiłki rodzinne na kwotę 1.007,80 zł.
Usługami opiekuńczymi objęto 52 osób.
Od 01.09.2003 roku przyznano dożywianie dla 1.003 dzieci

Wydatkowano:
- ze środków Gminy 66.110,- złotych
- ze środków zleconych:
- na zasiłki - 63.610,02 zł.
- na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 3.558,40 zł.,
Łącznie wydatkowano: 133.275,42 zł.


URZĄD STANU CYWILNEGO:

1.Sporządzono 24 akty urodzeń,
2.Sporządzono 17 aktów zgonu,
3.Sporządzono 5 aktów małżeństw konkordatowych,
4.Sporządzono 4 akty małżeństw cywilnych,
5.Wydano 3 decyzje administracyjne,
6.Wydano 3 zaświadczenia do zawarcia małżeństwa konkordatowego
7.Przyjęto 5 zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński.
8.Sprawdzono 119 wniosków o wydanie dowodów tożsamości.
9.Zarejestrowano 266 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano 360 odpisów (skróconych i zupełnych).