BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 9/2003

z działalności Burmistrza Gminy i Miasta w Piszu okres pomiędzy sesjami RM (25 września 2003 r. – 7 października 2003 r.)
Wydano decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach – 134 (w UGiM)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ GEODEZJI
 1. Wydano 2 zawiadomienia o nadaniu numerów na budynki.
 2. Rozstrzygnięto przetarg i zlecono wykonanie podziału działek położonych na terenie miasta Pisz, przy ul. Wojska Polskiego, oraz w rejonie ulic Jaśminowej, Klonowej, Różanej i w obrębie Snopki.
 3. Unieważniono przetargi:
  - na sprzedaż 3 lokali mieszkalnych przy ul. Rybackiej 6 – z powodu braku zainteresowanych kupnem nieruchomości,
  - na dokonanie wyceny nieruchomości w Piszu przy ul. Jagiełły, Spacerowej, Staszica i Lipowej oraz we wsi Wiartel – z powodu braku, co najmniej 2 ofert niepodlegających odrzuceniu.
 4. Wydano 2 decyzje w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych w Snopkach na skutek dokonanego podziału – ogólna kwota opłat wynosi 48.625zł.
 5. Zawarto 5 umów dzierżawy na tereny pod garaże i ogródki.
WYDZIAŁ ROLNICTWA
 1. Wydano 10 zaświadczeń uprawniających do nabycia bonów paliwowych
 2. Wydano 1 zaświadczenie dot. posiadania gospodarstwa rolnego – do kwot mlecznych.
 3. Skontrolowano 97 posesji w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych.
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
 1. Kontynuowano prace nad sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi:
  • Łupki, Uściany, Szczechy Wielkie, Karwik / zakończenie wyłożenia planów do publicznego wglądu, przygotowywanie odpowiedzi na wniesione zarzuty i protesty/
  • Pilchy I, Pilchy II, Łupki II, Karwik, Łysonie / zakończenie wyłożenia planów do publicznego wglądu/
 2. Odpowiedziano na 14 wniosków w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz.
 3. Wydano 4 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Wszczęto 5 postępowań administracyjnych w sprawie wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 5. Opiniowano podziały na terenie miasta i gminy Pisz.
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTCJI
 1. W trakcie realizacji jest inwestycja pt. Budowa kolektorów sanitarnych we wsi Snopki i Jagodne. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków PHARE.
 2. Przyjęto 3 wnioski w sprawie zwrotu kaucji mieszkaniowych.
 3. Rozstrzygnięty został przetarg na obsługę schroniska dla bezdomnych i pozbawionych opieki psów we wsi Kocioł Duży – wybrano ofertę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – Zygmunt Dworakowski, 12-230 Biała Piska, Radysy 13.
 4. Rozstrzygnięto przetarg na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy i miasta Pisz – wybrana została oferta firmy Przewozy Pasażerskie „K.M.” w Piszu Waldemar Bodus, 12 – 200 Pisz ul. Mickiewicza 10/17.
 5. W dniu 06.10.2003r dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu na budowę ulicy Wroniej i ulicy Kruczej w Piszu.
 6. Prowadzone są prace przy realizacji inwestycji pt. „ Modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście Pisz”.
 7. Przyjęto 60 wniosków o dodatki mieszkaniowe.
 8. W trakcie opracowania jest dokumentacja przetargowa na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz.
 9. Opracowywana jest dokumentacja przetargowa na zimowe utrzymanie dróg i ulic będących w zarządzie Gminy.
STANOWISKO DS. KONTROLI I ANALIZ
 1. W dniu 30.09.2003 r. odbyło się Zgromadzenie Wspólników PTBS, Sp. z o.o. w Piszu, na którym podjęto uchwały w sprawach: - zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat (uchwała nr 18/2003),
  - pokrycia straty za rok obrotowy 2002 (uchwała nr 19/2003),
  - dalszego istnienia spółki (uchwała nr 20/2003).
 2. Przeprowadzono kontrolę problemową w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu w zakresie ewidencji przebiegu samochodów służbowych.

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH I OBRONY CYWILNEJ:

Wystawiono i rozesłano 278 wezwań w związku z rozpoczynającą się rejestracją przedpoborowych rocznika 1985. Rejestracja odbywać się będzie w dniach 14-20.10.2003 r.

WYDZIAŁ FINANSOWY W ZAKRESIE STANU FINANSÓW GMINY:
 1. Stan zadłużenia gminy: - Pożyczki w NFOŚiGW
  - Stan zadłużenia na 08.10.2003r.- 5.035.150,00 zł.
  - Łączna kwota zadłużenia: 5.035.150,00 zł.
 2. Realizacja inwestycji: - Plan inwestycji na 2003r.: 23.038.819,00 zł.
  - w tym środki własne gminy: 2.184.136,40 zł.
  - w okresie 25.09.2003 r. - 08.10.2003. zrealizowano: 357.363,07 zł.
  - ogółem realizacja inwestycji na 08.10.2003 wynosi: 7.677.455,84 zł. co stanowi 33,3 % planu inwestycji na 2003r.
 3. Analizując realizację dochodów i wydatków za dziewięć miesięcy 2003r. nie występuje zagrożenie niewykonania uchwalonego planu.
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 1. Przeprowadzono 196 wywiadów środowiskowych.
 2. Wydano 192 decyzje przyznające świadczenia ze środków MGOPS, w tym:
  - na zasiłki celowe - 164
  - na zasiłki macierzyńskie – 2
  - na dożywianie dzieci - 26 (dla 44 dzieci)
 3. Wypłacono:
  - zasiłki celowe dla 132 osób na kwotę 17.640 zł
  - renty socjalne - 418 zł
  - okresowe zasiłki gwarantowane dla 8 osób na kwotę 3.042,60 zł
  - okresowe zasiłki macierzyńskie dla 33 osób na kwotę 11.463,42zł
  - zasiłki pielęgnacyjne - 708,50zł
  - zasiłki rodzinne - 307,60 zł
  - zasiłki stałe z tytułu opieki na niepełnosprawnym dzieckiem dla 54 osób na kwotę 26.752 zł
 4. Usługami opiekuńczymi objęto 52 osoby.
 5. Łącznie wydatkowano na świadczenia realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej kwotę 60.332,12 zł, w tym ze środków gminy 17.640 zł.
URZĄD STANU CYWILNEGO:
 1. Sporządzono 22 akty urodzeń,
 2. Sporządzono 13 aktów zgonu,
 3. Sporządzono 6 aktów małżeństw konkordatowych,
 4. Sporządzono 5 aktów małżeństw cywilnych,
 5. Wydano 2 zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą,
 6. Przyjęto 5 zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński,
 7. Sprawdzono 85 wniosków o wydanie dowodów tożsamości.
 8. Zarejestrowano 219 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.
Data powstania: piątek, 10 paź 2003 08:57
Data opublikowania: piątek, 10 paź 2003 10:08
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2928 razy