BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 6/2003

z działalności Burmistrza Gminy i Miasta w Piszu okres pomiędzy sesjami RM (16 lipca – 11 sierpnia 2003 r.)
Wydano decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach – 2321 (w tym 2.179 w MOPS) Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:
WYDZIAŁ GEODEZJI
- przeprowadzono przetarg na sprzedaż 12 działek budowlanych, połozonych w Piszu os. Łupki oraz 2 działek na terenie gminy (Wąglik, Jeże). Wszystkie działki zostały sprzedane za łączną kwotę 210. 230 zł.
- rozstrzygnięto 2 przetargi na wykonanie szacunku gruntów i lokali mieszkalnych, połozonych na terenie miasta i gminy Pisz, w celu ich przygotowania do sprzedaży,
- w dniu 30 lipca 2003 r. aktem notarialnym Gmina Pisz nabyła od Przedsiebiorstwa Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej „Budopol – Pisz” w Likwidacji działkę Nr 1127/44 o pow. 802 m2, położoną w Piszu przy ul. Warszawskiej w zamian za zaległości podatkowe,
- ogłoszono przetarg na wydziarżawienie stawu rybnego we wsi Wiartel oraz działki rolnej nr 17/1 o pow. 2,08 ha w Starych Gutach,
- wydano 20 zawiadomień o nadaniu numerów na budynki w mieście Pisz i na terenie gminy, WYDZIAŁ ROLNICTWA
- wydano 251 zaświadczeń uprawniających do nabycia bonów paliwowych,
- wydano 136 zaświadczeń dot. posiadania gospodarstwa rolnego,
- wydano 2 decyzje zezwalające na wycinkę drzew,
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
- kontynuowano prace nad sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi:
- Łupki,Uściany, Szczechy Wielkie,Karwik / zakończenie wyłożenia planów do publicznego wglądu/
- Pilchy I, Pilchy II, Łupki II, Karwik, Łysonie / wyłożenie do publicznego wgladu na okres od 1 sierpnia do 25 sierpnia 2003r/
- odpowiedziano na 6 wniosków w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz.
przygotowano projekty uchwał w sprawach:
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Wiartel.
- wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- wydano 14 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i 1 wyrys z planu.
- opiniowano podziały na terenie miasta i gminy Pisz.
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA
- wydano 31 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wydano 17 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
- od 1 sierpnia 2003 r. na okres 6 miesięcy przyjęto do odbycia stażu 12 osób (bezrobotni absolwenci) w Urzędzie GiM i w jednostkach organizacyjnych Gminy, - trwają prace remontowe budynku Urzędu wykonywane przez osoby zatrudnione w ramach prac publicznych,
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTCJI
- podpisano umowę na budowę ulicy Różanej oraz z inspektorem nadzoru budowy tej ulicy – koszt budowy 82. 212,82 zł.,
- rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę oraz rozpoczęto realizację budowy Miejskiego Placu Zabaw,
- ogłoszono przetarg na budowę ul. Kruczej i Wroniej,
- rozstrzygnięto przetarg – w ramach programu SAPARD – na modernizację pomieszczeń SP Hejdyk na świetlicę wiejską,
- rozstrzygnięto przetarg na najem lokalu użytkowego przy Pl. Daszyńskiego 11 – I piętro – stawka 15 zł/netto za 1 m2 powierzchni użytkowego lokalu.
STANOWISKO DS. KONTROLI I ANALIZ
Przeprowadzono Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu (uczestnictwo w Zgromadzeniu, sporządzenie protokołu ze Zgromadzenia oraz przygotowanie stosownych uchwał). Zgromadzenie Wspólników z dnia 16 lipca 2003 r. podjęto uchwały w następujących sprawach:
- odwołanie Dyrektora Spółki (Uchwała nr 6/2003)
- stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Spółki (Uchwała nr 7/2003)
- ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora ZUK (Uchwała nr 8/2003)
Zgromadzenie Wspólników z dnia 31 lipca 2003 r., na którym podjęto uchwałę nr 9/2003 w sprawie powołania Dyrektora Spółki.
Zgromadzenie Wspólników z dnia 05 sierpnia 2003 r., na którym podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenie drugiego konkursu na stanowisko Dyrektora ZUK
Uczestnictwo w spotkaniach Burmistrza Gminy i Miasta Pisz, Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Piszu, NSZZ Solidarność przy PTBS, Oddziału Regionalnego NSZZ Solidarność ( protokołowanie spotkań).
Przeprowadzenie kontroli problemowej w Zespole Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu od dnia 16 lipca do 09 sierpnia 2003 r.
Przygotowanie wniosków do Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski o przyznanie kredyt w rachunku bieżącym.
Przeprowadzenie konsultacji z Bankami w zakresie przygotowania ofert kredytowych na wykup mieszkań komunalnych (uzgodnienie warunków kredytowania oraz kosztów przygotowania wycen nieruchomości).
STANOWISKO DS. INFORMATYKI
- kontynuowane są prace nad uzupełnieniem informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz usprawnieniem technicznym obsługi tego biuletynu.
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH I OBRONY CYWILNEJ:
- wydano 19 decyzji dotyczących nałożenia obowiązku wykonania świadczeń na rzecz obrony, na wniosek Komendanta Uzupełnień w Ełku,
- w dniu 25.07.2003 r. uczestniczono w uruchomieniu oraz prezentacji Zintegrowanego Systemu Ratownictwa dla WOPR w Gizycku,
- wszczęto procedurę weryfikacji wniosku Komendanta WKU w Ełku, dotyczącego nałożenia wykonywania świadczeń osobistych dla 337 osób, w razie mobilizacji lub wybuchu wojny,
- opracowywano wykaz danych z terenu Gminy i Miasta Pisz, dotyczących całej jej infrastruktury, na rzecz tworzonej aktualnie bazy danych na szczeblu województwa, w zakresie zarządzania kryzysowego,
- uruchomiono procedurę wykonania przyłączy elektrycznych do obiektów remiz OSP w Wiartlu i w Liskach.
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PROMOCJI I ROZWOJU:
- 2 sierpnia odbyła się na stadionie OSiR w Piszu impreza „Lato z radiem” organizowana przez Program I Polskiego Radia. Atrakcją imprezy było gotowanie przez cały dzień zupy kamiennej i kociołka mięsnego z jarzynami – obie potrawy mogli skosztować wszyscy uczestnicy imprezy. Na scenie wystąpili znani polscy artyści – Ryszard Rynkowski i „Czerwone Gitary”,
- 5 sierpnia w Polskim Radio Bis wyemitowana została audycja z cyklu „Krajobrazy”, która w całości została poświęcona naszemu miastu,
- firma TV Partner przygotowała program o Piszu. Program ten zostanie wyemitowany w ramach projektu „A To Polska Właśnie” w TV Polonia.
WYDZIAŁ FINANSOWY W ZAKRESIE STANU FINANSÓW GMINY:
- Stan zadłużenia gminy:
spłacono w całości kredyt w BPH PBK S.A. o/Pisz
Pożyczki w NFOŚiGW
- Stan zadłużenia na 14.08.2003r.- 5.035.150,00 zł.
Łączna kwota zadłużenia: 5.035.150,00 zł. Realizacja inwestycji
1. Plan inwestycji na 2003r. - 23.200.014,00 zł.
w tym środki własne gminy: 2.345.331,40 zł.
2. W okresie 16.07.2003-14.08.2003 r. zrealizowano: 988.509,40 zł.
3. Ogółem realizacja inwestycji na 14.08.2003 r. wynosi 6.331.583,37 zł. co stanowi 27,3 % planu inwestycji na 2003 r.
III. Analizując realizację wydatków na 14.08.2003 r. nie występuje zagrożenie nie wykonania uchwalonego planu.
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (działalność w okresie 26.04. – 11.08.2003 r.)
Wpłynęło 1933 wniosków o udzielenie pomocy. Przeprowadzono 1850 wywiadów środowiskowych.
Wypłacono:
- zasiłki celowe dla 1.611 osób na kwotę 235.356 złotych,
- zasiłki okresowe dla 84 osób na kwotę 12.179 zł.,
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 73 osób na kwotę 53.209,58 zł.,
- zasiłki stałe z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem 69 osób, na kwotę 108.638,20 złotych,
- renty socjalne dla 183 osób na kwotę 215.635,06 złotych,
- okresowe zasiłki gwarantowane dla 10 osób na kwotę 8.258,55 złotych,
- okresowe zasiłki macierzyńskie dla 167 osób na kwotę 39.906,40 złotych,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 48 osób na kwotę 22.950,34 złotych,
- zasiłki rodzinne dla 24 osób na kwotę 5.512,90 zł.,
- dożywianiem w szkole objęto 130 uczniów z rodzin na kwotę 165.026 złotych,
- usługami opiekuńczymi objęto 55 osób,
- na zakup wyprawek szkolnych dla 98 uczniów – kwota 8.820 złotych,
Od 1.01.2003 r. do 11.08.2003 r. wydatkowano:
ze środków gminy – 702.802 zł,. – w tym:
- 537.776 złotych na zasiłki celowe,
- 165.026 złotych na dożywianie dzieci w szkole,
ze środków zleconych – 1.079,697 złotych w tym :
- składki emerytalno – rentowe – 45.652 złotych,
- na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 46.160 złotych
łącznie wydatkowano - 1.782,499 złotych.
URZĄD STANU CYWILNEGO:
sporządzono 54 akty urodzeń,
sporządzono 19 aktów zgonu,
sporządzono 15 aktów małżeństw konkordatowych,
sporządzono 7 aktów małżeństw cywilnych,
wydano 14 zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego,
przyjęto 22 zapewnienia o wstapieniu w związek małżeński,
zarejestrowano 345 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego
Data powstania: wtorek, 2 wrz 2003 14:03
Data opublikowania: piątek, 5 wrz 2003 10:11
Opublikował(a): Tomasz Olszewski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 3309 razy