BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 1/2003

z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Pisz za okres 20 luty - 20 marca 2003
Wydano 922 decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach ( w tym 702 decyzje w MGOPS)
Poza tym od stycznia do 20.03.2003 r. wydano 6.860 decyzji z zakresu działania wydziału finansowego.
Najważniejsze czynności realizowane w poszczególnych komórkach Urzędu oraz USC i MGOPS:
Wydział Geodezji:
1) przygotowano i wysłano wniosek dotyczący przekazania przez Wojewodę na rzecz Gminy dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 56.650zł – dotyczy zwrotu 10% zniżek udzielonych kombatantom przy sprzedaży lokali mieszkalnych,
2) w celu dokonania sprzedaży nieruchomości przy ul. Rybackiej 6 toczy się postępowanie sądowe w sprawie zniesienia współwłasności,
3) w trakcie są prace związane z przygotowaniem do sprzedaży 7 działek budowlanych przeznaczonych pod usługi, położonych w Piszu przy ul. Czerniewskiego,
4) przeprowadzono przetarg na sprzedaż działek pod zabudowę garażową przy ul. Warszawskiej – sprzedano 3 działki,
5) przygotowano umowy dzierżawne na ogródki, tereny usługowe oraz rolnicze użytkowanie gruntów w ilości 20 sztuk,
6) sporządzono 10 aneksów do umów dzierżawnych o waloryzacji czynszów,
7) przeprowadzono przetarg na wydzierżawienie dz. nr 388 przy ul. Mazurskiej,
8) wydano 5 zawiadomień dotyczących ustalenia numeracji obiektów,
9) wydano 250 zawiadomień o naliczeniu należnej raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:
1) wydano 240 zaświadczeń uprawniających do nabycia bonów paliwowych,
2) podpisano umowy z podmiotami weterynaryjnymi na szczepienie psów przeciwko wściekliźnie dla właścicieli, którzy opłacili podatek od posiadania psów,
3) złożono w niosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów usuwania skutków nawałnicy z 4 lipca 2002 r. – na kwotę 100.000zł
Wydział Gospodarki Komunalnej I Inwestycji:br 1) rozstrzygnięto przetarg na obsługę geodezyjną inwestycji „modernizacja systemu ciepłowniczego m. Pisz”,
2) unieważniono przetarg na modernizację pomieszczeń świetlicy w SP Hejdyk (brak wymaganej ilości ofert),
3) w trakcie przygotowania są przetargi:
- na profilowanie dróg miejskich i gminnych,
- na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej,
4) w ramach realizacji inwestycji „modernizacja systemu ciepłowniczego” dokonano częściowego przejęcia wykonanych węzłów ciepłowniczych,
5) trwają prace porządkowe (usuwanie zniszczeń po wichurze) w lesie komunalnym. Prace wykonywane są w ramach robót publicznych,
Wydział Organizacyjny:
1) od dnia 1 lutego przyjęto do odbycia stażu absolwenckiego 10 bezrobotnych absolwentów. Staż realizowany jest w Urzędzie Gminy i Miasta i jednostkach organizacyjnych gminy,
2) w lutym rozpoczęły się prace remontowe w budynku Urzędu wykonywane przez osoby zatrudnione w ramach robót publicznych,
Wydział Architektury i Budownictwa:br 1) wyłożono do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów:
- dz. nr 113/3 – Centrum Miłosierdzia Matki Bożej Guadalupe,
- dz. nr 132/3 w obrębie wsi Karwik,
- obręb wsi Jeglin,
- część wsi Pilchy,
- część wsi Szczechy Wielkie
- część wsi Rostki,
- dz. nr 298/4 w Piszu
2) przygotowano uchwały w sprawie uchwalenia planów:
- część wsi Rostki,
- dz. nr 298/4 w Piszu,
- część wsi Pilchy,
- Łupki – kolonia,
- dz. nr 132/3 w obrębie wsi Karwik.
3) kontynuowane są prace związane z przystąpieniem do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego:
- Łupki, Uściany, Szczechy Wielkie, Karwik, Pilchy I, Pilchy II, Łupki II,
4) wydano 28 wypisów z planu,
5) odpowiedziano na 23 wnioski w sprawie przekwalifikowania gruntów
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
1) wypłacono zasiłki celowe na kwotę 87.120zł
2) wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 25.170zł
3) 22 osoby otrzymały bezpłatne posiłki,
4) wypłacono zasiłki stałe wyrównawcze na kwotę 17.457zł
5) wypłacono zasiłki z tytułu opieki na niepełnosprawnym dzieckiem – na kwotę 19.646zł
6) wypłacono renty socjalne na kwotę 67.969zł
7) dożywianiem w szkole objętych zostało 1.20 uczniów z 494 rodzin,
8) usługami opiekuńczymi objęto 51 osób
Urząd Stanu Cywilnego:
1) sporządzono 105 aktów urodzeń,
2) sporządzono 64 akty zgonu,
3) sporządzono 19 aktów małżeństw,
4) zarejestrowano 953 wnioski o wydanie odpisów z aktów stanu cywilnego.
Wydział Finansowy:
1) rozstrzygnięty został przetarg na wykonawcę modyfikacji danych ewidencyjnych na terenie miasta i gminy Pisz. Prace mają na celu doprowadzenie danych do zgodności z obowiązującymi przepisami ustawy o ewidencji gruntów i budynków,
2) wydatkowano w zakresie wydatków inwestycyjnych:
- modernizacja systemu ciepłowniczego – 1.412.104zł
- kolektor sanitarny Jagodne, Snopki (środki FWJM) – 4.947zł
- wodociąg Babrosty – 514zł
- modernizacja pomieszczeń na świetlicę w Hejdyku, ogłoszenie w prasie – 347zł
- budowa drogi w Liskach – mapy – 28zł
Stanowisko ds. wojskowych, oc i p.poż.:
1) wystawiono i rozesłano wezwania dla 345 poborowych z terenu gminy i miasta Pisz. Termin poboru 21.03 – 10.04.2003 r.
Data powstania: piątek, 1 sie 2003 14:05
Data opublikowania: poniedziałek, 4 sie 2003 07:13
Opublikował(a): Tomasz Olszewski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2999 razy