BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 7/2003

z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Pisz okres pomiędzy sesjami RM (14 sierpnia 2003r. – 11 września 2003 r.)
Wydano decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach – 394 (w UGiM)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:
WYDZIAŁ GEODEZJI
1. Wydano 8 zawiadomień o nadaniu numerów na budynki w mieście i na terenie gminy.
2. Rozstrzygnięto przetargi:
• na wykonanie podziałów działek gminnych na terenie miasta i gminy (ul. Długa, ul. J. Pisańskiego, ul. Rybacka, ul. Warmińska, Rakowo Piskie) w celu ich przygotowania do sprzedaży,
• na sprzedaż 2 działek budowlanych, położonych we wsi Karwik. Ze sprzedaży uzyskano kwotę 41.520zł.
• na wydzierżawienie części działki nr 21 we wsi Wiartel oraz działki rolnej nr 17/1 w Starych Gutach.
3. Ogłoszono:
• przetarg na wykonanie szacunku nieruchomości gminnych, położonych na terenie miasta Pisz, w związku z planowaną sprzedażą (4 lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie, 20 działek w rejonie ulic Spacerowej, Krzywej, Krótkiej, 13 działek budowlanych na os. Łupki, sektor B, działka przy ul. Wojska Polskiego wydzielona w celu sprzedaży),
• wykaz do sprzedaży w drodze przetargu 4 lokali mieszkalnych przy ul. Rybackiej 6 wraz z gruntem,
• przetarg na wykonanie podziału działek gminnych w Szczechach Małych. Podział będzie polegał na wydzieleniu 58 działek letniskowych w związku z planowaną sprzedażą.
4. Przygotowano do sprzedaży 10 działek przeznaczonych pod zabudowę letniskową w Pogobiu Średnim.
5. Przetargi na sprzedaż 7 działek budowlanych, położonych w Jaśkowie oraz nieruchomości poszkolnych położonych w Karwiku i Zdorach nie doszły do skutku z uwagi na brak zainteresowanych nabyciem nieruchomości.
WYDZIAŁ ROLNICTWA
1. Wydano 68 zaświadczeń uprawniających do nabycia bonów paliwowych.
2. Wydano 74 zaświadczenia dot. posiadania gospodarstwa rolnego – do kwot mlecznych.
3. Przygotowano wniosek o dofinansowanie budowy wodociągu we wsi Łupki – w ramach programu SAPARD.
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
1. Kontynuowano prace nad sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi:
• Łupki, Uściany, Szczechy Wielkie, Karwik /zakończenie wyłożenia planów do publicznego wglądu, przygotowywanie odpowiedzi na wniesione zarzuty i protesty/
• Pilchy I, Pilchy II, Łupki II, Karwik, Łysonie /zakończenie wyłożenia planów do publicznego wglądu/
2. Odpowiedziano na 6 wniosków w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz.
3. Wydano 23 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i 2 wyrysy z planu.
4. Opiniowano podziały na terenie miasta i gminy Pisz.
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA
1. Od początku roku udzielono dofinansowania na remonty świetlic wiejskich:
- Pogobie Średnie – 2.038zł
- Trzonki – 623zł
- Kociołek Szlachecki – 528zł
- Rostki – 203zł
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
1. Od 5 sierpnia 2003 trzykrotnie przeprowadzano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów malarsko-wykończeniowych do remontu budynku Urzędu Gminy i Miasta Pierwsze dwa postępowania unieważniono ze względu na brak wymaganej liczby ofert nie podlegających odrzuceniu. Trzecie postępowanie rozstrzygnięto w dniu 8.09.2003 r. wybierając ofertę z najniższą ceną firmy „TAMA – FARBY, LAKIERY” Sp. z o.o. w Piszu, ul. Olsztyńska 3.
2. Trwają prace aktualizacyjne informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Przygotowano projekt na uzyskanie dofinansowania do kosztów przygotowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Projekt dotyczy utworzenia Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON złożono w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
4. Przeprowadzono postępowanie w rybie art. 70 i 71 ustawy o zamówieniach publicznych, w celu zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na dostawę wody i odprowadzanie ścieków do budynku Urzędu, świetlic wiejskich, fontann, szaletu miejskiego i do celów przeciwpożarowych.
5. Z dniem 8 września 2003 r. na okres 6 miesięcy przyjęto 2 osoby do odbycia stażu dla bezrobotnych absolwentów.
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTCJI
1. W trakcie realizacji jest inwestycja pt. „Modernizacja pomieszczeń na świetlicę w SP Hejdyk”. Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu ze środków PAOW.
2. Zakończone zostały prace przy wyposażaniu placu zabaw nad rzeką Pisą.
3. W trakcie realizacji jest budowa ul. Różanej.
4. Unieważniono przetarg na budowę ul. Wroniej i Kruczej z powodu braku wymaganej ilości ofert. Ogłoszono następny przetarg.
5. Rozstrzygnięto przetarg i zakończono realizację prac polegających na remoncie dachu budynku Szkoły Podstawowej w Uścianach.
6. Zakończono realizacje inwestycji:
- budowa kolektora grawitacyjnego wraz z przepompownią we wsi Wiartel Mały,
- budowa drogi gminnej we wsi Liski.
Zadania realizowano przy udziale środków z programu SAPARD.
7. W trakcie realizacji jest inwestycja „budowa kolektorów sanitarnych we wsi Snopki i Jagodne”. Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu ze środków PHARE.
8. Dokonano wypowiedzenia umów:
- na obsługę schroniska dla zwierząt,
- na dzierżawę autobusów komunikacji miejskiej,
- na konserwację oświetlenia
z uwagi na występujące w nich wady prawne.
Na wykonanie powyższych usług ogłoszone zostaną przetargi. Obecnie przygotowywana jest niezbędna dokumentacja.
9. Przygotowywane są 2 wnioski na uzyskanie dofinansowania z programu SAPARD na zadania:
- budowa drogi gminnej od miejscowości Stare Guty do miejscowości Pietrzyki,
- budowa drogi gminnej – odcinek od drogi krajowej nr 63 do wsi Turowo.
10. Kontynuowana jest realizacja inwestycji „modernizacja systemu ciepłowniczego m. Pisz”.
STANOWISKO DS. KONTROLI I ANALIZ
1. Odbyło się Zgromadzenie Wspólników Spółki PEC, na którym podjęto uchwały w sprawach:
- wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu,
- wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki,
- wyboru członka Rady Nadzorczej.
2. Odbyło się Zgromadzenie Wspólników Spółki ZUK, na którym podjęto uchwały w sprawach:
- odwołania Dyrektora (z dniem 1.09.2003 r. odwołano Panią Elzbietę Sadłowską)
- powołania Dyrektora (z dniem 1.09.2003 r. powołano Pana Roberta Jaworskiego)
- stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej,
- wyboru członka Rady Nadzorczej,
- powołania członka Zarządu (z dniem 4.09.2003 r. powołano Pana Stefana Stachelka)
3. Odbyło się Zgromadzenie Wspólników Spółki PTBS, na którym podjęto uchwały w sprawach:
- stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej,
- wyboru członków Rady Nadzorczej,
- odwołania Prezesa Zarządu (z dniem 3.09.2003 r. odwołano Pana Janusza Zacharę),
- powołania Prezesa Zarządu (z dniem 3.09.2003 r. powołano Pana Wiesława Gołaszewskiego),
4. Przeprowadzono kontrolę problemową w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wiartlu w dniach 27.08 – 5.09.2003 r.
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH I OBRONY CYWILNEJ:
1. Wystawiono 283 decyzje dotyczące nałożenia świadczeń na czas mobilizacji i wybuchu wojny, zgodnie z wnioskiem Komendanta WKU w Ełku.
2. Wysłano do Rejonu Energetycznego w Giżycku wniosek wraz z dokumentacją dotyczący wykonania przyłączy elektrycznych do obiektów remiz OSP w Wiartlu i Liskach.
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PROMOCJI I ROZWOJU:
1. Rozstrzygnięty został konkurs na najładniejszą posesję na terenie gminy i miasta Pisz w roku 2003. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 18 września br.na spotkaniu Burmistrza z mieszkańcami w Piskim Domu Kultury.
WYDZIAŁ FINANSOWY W ZAKRESIE STANU FINANSÓW GMINY:
1. Stan zadłużenia gminy:
- pożyczki w NFOŚiGW ............. 5.035.150,00zł (wg stanu na 11.09.2003)
2. Realizacja inwestycji:
a) plan inwestycji na 2003 rok ...................... 23.225.214,00zł
w tym środki własne gminy .................... 2.370.531,40zł
b) w okresie 15.08 – 11.09.2003 r. zrealizowano inwestycje na kwotę 988.509,40zł
c) ogółem realizacja inwestycji wynosi 7.386.967,26zł co stanowi 31,81% planu inwestycji na br.
3. Analizując realizację dochodów i wydatków za osiem miesięcy 2003 r. nie występuje zagrożenie niewykonania uchwalonego planu.
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Przeprowadzono 699 wywiadów środowiskowych.
2. Wydano 572 decyzje przyznające świadczenia ze środków MGOPS oraz 13 decyzji odmownych z powodu przekroczeń kryterium dochodowego.
3. Wypłacono:
- zasiłki celowe dla 149 osób na kwotę 19.290zł
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 75 osób na kwotę 73.583,67zł
- zasiłki stałe z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem dla 69 osób na kwotę 29.260zł
- renty socjalne dla 178 osób na kwotę 73.583,67zł
- okresowe zasiłki gwarantowane dla 9 osób na kwotę 16.863,30zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 47 osób na kwotę 6.801,60zł
- zasiłki rodzinne dla 20 osób na kwotę 1.650,10zł.
4. Wydano decyzje na dożywianie 637 uczniów.
5. Usługami opiekuńczymi objęto 51 osób.
6. Łącznie wydatkowano na świadczenia realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej kwotę 183.744,95zł, w tym ze środków gminy 19.865zł.
URZĄD STANU CYWILNEGO:
1. Sporządzono 54 aktów urodzeń.
2. Sporządzono 25 aktów zgonu.
3. Sporządzono 22 akty małżeństw konkordatowych.
4. Sporządzono 5 aktów małżeństw cywilnych.
5. Wydano 11 zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego.
6. Przyjęto 16 zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński.
7. Zarejestrowano 347 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.
Data powstania: poniedziałek, 15 wrz 2003 09:45
Data opublikowania: poniedziałek, 15 wrz 2003 15:23
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 3761 razy