BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 1/2005

z działalności Burmistrza Pisza okres pomiędzy sesjami RM (30 grudnia 2004 r. – 09 lutego 2005 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1.W dniu 31 grudnia 2004r. podpisano umowę z Kancelarią Radcy Prawnego Krzysztofa Białobrzeskiego w Ostrołęce na obsługę prawną w zakresie spraw związanych z działalnością Gminy Pisz w szczególności zaś doradztwa oraz sporządzania opinii prawnych dla Urzędu Miejskiego w Piszu.
2.Zatrudniono w Urzędzie Miejskim w Piszu od 12 stycznia 2005 r. dwie osoby na dwa miesiące w ramach robót publicznych.
3.Przyjęto do Urzędu Miejskiego w Piszu jedną osobę na staż absolwencki oraz jedną osobę na przygotowanie zawodowe.
4.01 stycznia 2005r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu na dostawę energii cieplnej do budynku Urzędu Miejskiego w Piszu i budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy placu Daszyńskiego.
5.19 stycznia 2005 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Piszu, na którym podjęto uchwałę nr 1/2005 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Piszu.
6.W dniu 07 stycznia 2005r. odbyło się spotkanie burmistrza z mieszkańcami Gminy Pisz, na którym między innymi przedstawiony został projekt rewitalizacji śródmieścia Pisza.
7.Przedłużono umowę o pracę z Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu do 30 kwietnia 2005r.
8.20 stycznia 2005r. burmistrz spotkał się z mieszkańcami ulicy Warmińskiej, na którym omówione zostały sprawy związane z budową drogi.
9.26 stycznia 2005r. w Urzędzie Miejskim w Piszu odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
10.27 stycznia 2005r. burmistrz spotkał się z mieszkańcami wsi Turowo, na którym omawiane były bieżące sprawy sołectwa
11.10 stycznia 2005r. burmistrz spotkał się z prezesem Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, z którym rozmawiał o wspólnych inwestycjach Gminy z Fundacją.
12.13 stycznia 2005r. Burmistrz spotkał się z Zastępcą Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Rozmowy dotyczyły nowej przeprawy mostowej.
13.14 stycznia 2005r. Burmistrz spotkał się z siostrami prowadzącymi Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Piszu. Spotkanie dotyczyło dalszego funkcjonowania tej placówki.
14.Wszczęto postępowanie przetargowe na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Piszu.


WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

I. Prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy.

1.Przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy - szt. 6
2.Wydano decyzje o warunkach zabudowy - szt. 17
3.Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - szt. 25
4.Uzupełniono decyzje o warunkach zabudowy - szt. 2
5.Umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - szt. 1
6.Zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - szt. 3
7.Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt. 4
8.Wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt. 6
9.Przygotowano projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego szt. 5
10.Zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt. 1

II Prace planistyczne.

1. Kontynuowano prace nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
-śródmieścia miasta Pisz
-doliny rzeki Pisy
2. Przygotowano Uchwały w sprawie:
-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nowej przeprawy mostowej.
-przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części dotyczącej terenu nowej przeprawy mostowej.
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zdory nad Jeziorem Seksty.
-przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części wsi Zdory nad Jeziorem Seksty.
-przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz.

3.Kontynuowano procedury związane z wykonaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- wsi Jeglin
-śródmieścia miasta Pisz.
-północnej części miasta Pisz / pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę/
-północnej części miasta Pisz / pomiędzy drogą na plażę a ścianą lasu/
-północnej części miasta Pisz - strona zachodnia nad rzeką Pisą.
-miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego
-miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego.
-miasta Pisz w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP
-gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Zdunowo obejmującego działki o numerze geodezyjnym 129/5 i część dz. o nr.129/3
-miasta Pisz , obejmującego działki o numerach geodezyjnych 1458, 1462 i część dz. nr 1431/4
-miasta Pisz, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 120.

4. Odpowiedziano na 4 wnioski w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
5. Odpowiedziano na 21 wniosków w sprawie przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
6. Wydano 2 zaświadczenia dotyczące zalesienia gruntów, (zaświadczenia o zgodności przeznaczenia działek z zapisem w Studium)
7. Wydano 6 wypisów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

III Prace związane z dzierżawieniem nieruchomości gminnych.

- zawarto 7 umów dzierżawy na tereny pod garażami ,
- zawarto 10 umów dzierżawy na tereny pod ogródki,
- zawarto 6 umów dzierżawy na teren na cele rolne,
- zawarto 5 umów dzierżawy na teren przeznaczony na cele usługowe,
- przygotowano 95 wykazów nieruchomości do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

IV Prace związane z sprzedażą nieruchomości gminnych.

- sprzedano 12 działek pod garażami na terenie miasta Pisz za kwotę 19.923,- zł. .
- sprzedano 27 lokali mieszkalnych na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie za kwotę 63.890,- zł..
- przygotowano 40 wykazów na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul. Kościuszki 7/66. Przetarg wygrał pan Krzysztof Klimek Firma Handlowo Usługowa ARTI , ul. Tuwima 24, 12-200 Pisz, który zaoferował kwotę 315.000,- zł.
- sprzedano 1 lokal użytkowy wraz z udziałem w gruncie za kwotę 180.916,- zł. .

V. Prace związane z numeracją budynków.

- Wydano 6 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynków na terenie miasta i gminy Pisz.

VI. Prace związane z podziałami nieruchomości gminnych.

- Wydano 5 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy i miasta.


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU

1. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie Gminy Pisz”. Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Piszu przy ulicy Olsztyńskiej 3, 12 – 200 Pisz, za cenę 1 godziny pracy pługopiaskarki 45,50 zł. brutto; 1 godziny pracy ciągnika z pługiem lub skrobakiem 27,63 zł. brutto; 1 godziny pracy koparko – spycharki 45,00 zł. brutto; 1 km przebiegu samochodu ciężarowego 1,50 zł. brutto.
2. Unieważniono postępowanie przetargowe na „Dostawę pospółki – żwiru oraz świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych , żwirowych i żużlowych na terenie gminy Pisz”
3. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „aktualizację istniejącej dokumentacji projektowej na ulice położone na terenie miasta Pisza” Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „PIK” Krzysztof Bronisław Leniec , Maldanin 18A, 12-200 Pisz za cenę: za zadanie nr 1 – 36.600 zł. brutto , za zadanie nr 2 – 20.740 zł. brutto.
4.Przygotowano i wysłano roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych do Urzędu Zamówień Publicznych.
5.Prowadzono nadzór nad realizacją umów:
-Nr GKR.7080-5/04 zawartej w dniu 15 października 2004 r. na „Wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymanie”.
-Nr GKR.7044-47/03/04 zawartej w dniu 29 marca 2004 r. na wykonywanie „Konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Pisz”.
-Nr GKR.5550-4/04 zawartej w dniu 20 października 2004 r. na „Świadczenie usług w zakresie wykonywania transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz”.
-Nr GKR.7062-30(1)04 zawartej 17.12.2004r. na „Świadczenie usług w zakresie oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu Gminy Pisz”
-Nr GKR.7070-14/04 zawartej 31.12.2004r. na „Świadczenie usług utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy”
-Nr GKR.7070-15/04 zawartej 31.12.2004r. na „Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy”
-Nr GKR.7070-16/04 zawartej 31.12.2004r. na „Świadczenie usług utrzymania parków miejskich”
-Nr GKR.7070-17/04 zawartej 31.12.2004r. na „Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy”
-Nr GKR.7070-18/04 zawartej 31.12.2004r. na „Utrzymanie cmentarzy komunalnych”
-Nr GKR.7070-19/04 zawartej 31.12.2004r. na „Utrzymanie cmentarzy wojennych”
-Nr GKR.7070-20/04 zawartej 31.12.2004r. na „Świadczenie usług utrzymania lasów komunalnych”
-Nr GKR.7070-22/04 zawartej 31.12.2004r. na „Utrzymanie zieleńców przy ulicach”
-Nr GKR.7093-14/04 zawartej 30.12.2004r. na wykonanie usługi w zakresie „Zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych przy ulicy Warszawskiej w Piszu i we wsi Turośl”
6.Dokonano „Rozliczenia wykonania zadania w zakresie utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego w 2004roku” oraz przygotowano„ Informację o realizacji środków finansowych i zadań rzeczowych w zakresie cmentarnictwa wojennego na rok 2004 i plan na rok 2005”
7.Prowadzono nadzór nad realizacją opracowania dokumentacji projektowej na modernizację drogi powiatowej nr 40252 – ulic Pionierów i Długiej w Piszu prowadzoną wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Piszu
8.Wystąpiono z wnioskiem do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych o dotację na finansowanie odbudowy dróg gminnych zniszczonych wywozem wiatrołomów po huraganie w 2002roku
9.Przygotowano sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie dróg gminnych na obszarach wiejskich za rok 2004
10.Prowadzono uzgodnienia trasy przebiegu projektowanej linii napowietrznej SN 15 KV i stacji transformatorowej w obrębie wsi Pilchy
11.Wydano 4 decyzje zezwalające na zajęcia pasa drogowego
12.Prowadzono prace związane z uzyskaniem pozwolenia na docieplenie Gimnazjum Nr 1 w Piszu przy ulicy Lipowej
13.Przygotowano przedmiar robót, kosztorys inwestorski na docieplenie Gimnazjum nr 1 w Piszu przy ulicy Lipowej
14.Wykonano kosztorys inwestorski na remont posadzek w Urzędzie Miejskim w Piszu
15.Przygotowano umowy na realizację dokumentacji na adaptację budynku biurowego PEC na mieszkania
16.Przeprowadzono przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw na osiedlu Łupki i w parku miejskim.
17.W omawianym okresie wydano:
- 7 decyzji dotyczących wycinki drzew,
- 5 zaświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
- 227 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
21. W dniu 07.02.2005r. zawarto umowę z firmą ŚRODOWISKO s.c. na sporządzenie studium wykonalności do projektu „Zewnętrzna sieć wodociągowa wraz z przyłączami domowymi we wsiach Babrosty i Łupki” w części dotyczącej wsi Łupki na kwotę 2.600 zł. brutto
22. Sporządzono następujące sprawozdania dotyczące 2004 roku:
- RRW – 2 z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi,
-OŚ-4g z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
-SG-01 gospodarka mieszkaniowa i komunalna w rozbiciu na miasto i gminę,
23. Rozstrzygnięto konkurs „Najpiękniejsza posesja miasta i gminy Pisz”. Dnia 14 stycznia 2005r. Burmistrz Pisza na spotkaniu z mieszkańcami wręczył nagrody dla laureatów konkursu.
17. Począwszy od stycznia bieżącego roku Wydział GKR przejął obsługę lokali mieszkalnych należących do Gminy Pisz położonych w 87 wspólnotach mieszkaniowych. W mieście 739 lokali, na wsi 4 lokale oraz 33 lokale użytkowe i 26 garaży. Ogółem czynsz z VAT wynosi – 73.531 zł, opłata za media – 16.286 zł.
Ogólna powierzchnia przejęta wynosi – 35854 m²
Obecnie obsada osobowa jest ograniczona, bezpośrednią obsługą interesantów zajmują się dwie osoby. Inspektor Elżbieta Winek prowadzi ewidencję finansowo – księgową lokali, czynsze i zaliczki na media. Inspektor Wanda Sikorska – Brzozowska prowadzi dokumentację najmu lokali, kompletuje wnioski o wykup lokali, zamiany lokali, przydziały lokali, współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi. Inspektor Danuta Bazydło prowadzi sprawy dodatków mieszkaniowych.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA

Wydano:
- 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo”;
- 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)”;
- 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 18 % zawartości alkoholu”;
- 19 decyzji dotyczących wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 38 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 315 zaświadczeń dotyczących zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 53 decyzje w sprawie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej;
- 730 dowodów osobistych;
- 12 decyzji w sprawie o wymeldowanie.
Przyjęto 514 wniosków o wydanie dowodu osobistego.


WYDZIAŁ FINANSOWY

Wydano 132 decyzje administracyjne, w tym:
- decyzje w sprawie wymiaru podatków – 120
- decyzje dotyczące umorzenia - 3
- decyzje dotyczące odroczenia podatków – 6
- decyzje w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów – 2
- decyzje w sprawie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym - 1

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie od 24.12.2004r. do 07.02.2005r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 1698 wniosków o udzielenie pomocy i 84 wnioski o przyznanie świadczenia rodzinnego. Przeprowadzono 1610 wywiadów środowiskowych do celów pomocy społecznej.

Wydano 1356 decyzje, w tym :

1. na zasiłki rodzinne - 71,
2. na zasiłki opiekuńcze - 13,
3. na zasiłki celowe - 523,
4. na zasiłki okresowe – 563,
5. na zasiłki stałe - 3,
6. na usługi opiekuńcze – 77,
7. na dożywianie dzieci w szkole –54
8. na zakup gorących posiłków- 52

Wypłacono:

- zasiłki rodzinne dla 1496 osób na kwotę – 327.952,93 zł.
- świadczenia opiekuńcze dla 251 osób na kwotę – 57.464,00 zł.
- zasiłki celowe na kwotę – 132.863,11 zł,
- zasiłki okresowe na kwotę – 80.770,00 zł,
- zasiłki stałe dla 88 osób na kwotę – 26.204,13 zł,
Z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole korzystało 1037 uczniów na łączną kwotę – 22.205,52 zł.
Usługami opiekuńczymi objętych było 77 osób.

Wydatkowano:

- ze środków Gminy: 235.838,63zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotowanych –80.770,00zł
- na dożywianie dzieci w szkole – 22.205,52 zł.
- ze środków zleconych: 411.639,27 zł
- na zasiłki stałe: 26.204,13 zł,
- składki emerytalno-rentowe- 18,21zł,
- na zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze – 385.416,93zł,

Łącznie wydatkowano: 647.477,90 zł.

URZĄD STANU CYWILNEGO:

1. Sporządzono 65 aktów urodzeń,
2. Sporządzono 36 aktów zgonu,
3. Sporządzono 10 aktów małżeństw konkordatowych
4. Sporządzono 10 aktów małżeństw cywilnych
5. Wydano 20 decyzji administracyjnych,
6. Wydano 4 zaświadczenia do zawarcia małżeństwa konkordatowego
7. Przyjęto 2 zapewnienia o wstąpieniu w związek małżeński.
8. Sprawdzono 328 wniosków o wydanie dowodów tożsamości.
9. Wysłano i wpisano 61 przypisków do akt stanu cywilnego
10. Wysłano 20 kopii aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności
11. Wpisano 30 wzmianek na marginesach aktu stanu cywilnego w oparciu o decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe.
12. Zarejestrowano 663 osoby o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 819 odpisów (skróconych i zupełnych)