BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 6/2005

z działalności Burmistrza Pisza okres pomiędzy sesjami RM (30 maja 2005 r. – 03 czerwca 2005 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. Na bieżąco trwają prace związane z remontem korytarzy i pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz remontem schodów w Urzędzie Miejskim w Piszu.

2. Trwają prace nad wydaniem drugiego numeru bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Pisz „Panorama Piska”

3. W dniu 01.06.2005r. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na sprzedaż 3 domków letniskowych położonych w Małym Wiartlu w oddziale 148 C na terenie Nadleśnictwa Pisz Obręb Szeroki Bór dzierżawionym przez Związek Właścicieli Domków Letniskowych, z siedzibą w Piszu. W wyniku II przetargu dokonano sprzedaży trzech domków letniskowych za łączną kwotę 11.190,- zł.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU

1. Prowadzono nadzór nad realizacją umów:
• Nr GKR.7080-5/04 z dnia 15.10.2004r. na „Wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu Gminy Pisz oraz ich utrzymanie”
• Nr GKR.7044-47/03/04 z dnia 29.03.2004r. na „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Pisz”
• Nr GKR.5550/4/04 z dnia 20.10.2004r. na „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz”
• Nr GKR.7062-30(1)04 z dnia 17.12.2004r. na „Świadczenie usług w zakresie oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu Gminy Pisz”
• Nr GKR.7070-15/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy”
• Nr GKR.7070-16/04 z dnia 31.12.2004r. na „Świadczenie usług utrzymania parków miejskich”
• Nr GKR.7070-19/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie cmentarzy wojennych”
• Nr GKR.7070-14/04 z dnia 31.12.2004r. na „Świadczenie usług utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy”
• Nr GKR.7070-17/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy”
• Nr GKR.7070-22/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie zieleńców przy ulicach”
• Nr GKR.7070-20/04 z dnia 31.12.2004r. na „Świadczenie usług utrzymania lasów komunalnych”
• Nr GKR.7070-18/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie cmentarzy komunalnych”
• Nr GKR.7093-14/04 z dnia 30.12.2004r. na wykonywanie usługi w zakresie „Zarządzania i obsługę cmentarzy komunalnych przy ulicy Warszawskiej w Piszu i we wsi Turośl”
2. W omawianym okresie:
- wydano 45 decyzji o przyznanie dodatku mieszkaniowego
- rozpatrywano 12 spraw dotyczących usunięcia drzew,
- wydano 3 decyzje dotyczących wycinki drzew,
- wydano 1 postanowienie dotyczące zaopiniowania programów gospodarki odpadami,
- wydano 1 zaświadczenie dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
3. Przygotowywano sprawozdanie R-02 o użytkowaniu gruntów w gminie i mieście Pisz

WYDZIAŁ FINANSOWY

Wydano 21 decyzji administracyjnych, w tym:
- decyzje w sprawie wymiaru podatków – 20
- decyzje dotyczące umorzenia - 1

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


W okresie od 25.05.2005r. do 01.06.2005r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 149 wniosków o udzielenie pomocy i 7 wniosków o przyznanie świadczenia rodzinnego. Przeprowadzono 49 wywiadów środowiskowych do celów pomocy społecznej, 9 wywiadów w zakresie uzależnień od alkoholu, 3 wywiady w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 54 wywiady alimentacyjne.

Wydano 49 decyzji, w tym :

1) na zasiłki celowe - 28,
2) na zasiłki okresowe – 10,
3) na zasiłki rodzinne - 6,
4) na zasiłki opiekuńcze - 1,
5) na zasiłki stałe - 1
6) na dożywianie dzieci w szkole –1
7) na usługi opiekuńcze - 1.

Wypłacono:

- zasiłki rodzinne dla 19 osób na kwotę – 5.521,10 zł.
- świadczenia opiekuńcze dla 3 osób na kwotę – 852 zł.
- zasiłki celowe na kwotę – 13.807 zł,
- zasiłki okresowe na kwotę – 22.769,15 zł,
- zasiłki stałe dla 83 osób na kwotę – 728 zł,
Z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole korzystało 1037 uczniów na łączną kwotę – 16.280,95 zł.
Usługami opiekuńczymi objętych było 79 osób.

Wydatkowano:

- ze środków Gminy: 52.857,10 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotowanych – 22.769,15 zł i dotacja na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” 6.517 zł.
- ze środków zleconych: 7.101,10 zł
- na zasiłki stałe: 728 zł,
- na zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze – 6.373,10 zł,

Łącznie wydatkowano: 59.958,20 zł.


URZĄD STANU CYWILNEGO:

1. Sporządzono 3 akty urodzeń,
2. Sporządzono 3 akty zgonu,
3. Sporządzono 2 akty zawarcia małżeństwa konkordatowego
4. Wydano 1 zaświadczenie do zawarcia małżeństwa konkordatowego
5. Sprawdzono 15 wniosków o wydanie dowodów tożsamości.
6. Wysłano i wpisano 8 przypisków do aktu stanu cywilnego
7. Wpisano 1 wzmiankę na marginesach aktu stanu cywilnego w oparciu o decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe.
8. Zarejestrowano 44 osoby o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 56 odpisów (skróconych i zupełnych).