BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 4/2005

z działalności Burmistrza Pisza okres pomiędzy sesjami RM (01 kwietnia 2005 r. – 28 kwietnia 2005 r.)
Informacja Nr 4/2005
z działalności Burmistrza Pisza
okres pomiędzy sesjami RM (01 kwietnia 2005 r. – 28 kwietnia 2005 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. Rozstrzygnięto przetarg na remont korytarzy i pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Piszu. Wybrano ofertę złożoną przez Deptułę Jerzego Stanisława prowadzącego działalność pod nazwą „JERRY” Zakład Remontowo-Budowlany Deptuła Jerzy Stanisław, 12-200 Pisz , ul. Olsztyńska 52B za cenę 49.653,94 zł. brutto.

2. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na remont schodów w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano ofertę złożona przez Firmę „GRANIT”- kamieniarstwo Marian Sekściński z siedzibą w Maldaninie 8, 12-200 Pisz za cenę 48.990,81 zł. brutto

3. Przygotowano dokumentację niezbędną do podpisania porozumienia z Województwem Warmińsko – Mazurskim w sprawie współdziałania w zakresie przygotowania narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury technicznej do świadczenia przez Urząd Miejski w Piszu usług publicznych drogą elektroniczną w ramach projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” zaplanowanego do wykonania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.5. - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

5.Zatrudniono w Urzędzie Miejskim w Piszu na okres 6 miesięcy 2 bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych.

6. Zawarto umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie skierowania do pracy 2 osób na okres 6 miesięcy w ramach przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

7. W miesiącu kwietniu ukazał się pierwszy numer bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Pisz „Panorama Piska”

8. Przygotowano dokumentację niezbędną do podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Pisz a miastem Mustvee w Estonii o wzajemnej współpracy. Uroczyste podpisanie porozumienia zaplanowano na dzień 16 maja 2005r.

9. Przygotowano dokumentację w celu zgłoszenia Gminy do konkursu organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych „Grunt na medal”. Konkurs dotyczy przygotowania najlepszych terenów pod inwestycje.

10. Prowadzono prace związane z systemem monitoringu wizyjnego miasta Pisz. Urząd Miejski w Piszu jest w posiadaniu opracowanego projektu technicznego systemu monitoringu wizyjnego miasta Pisz, który jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

I. Prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy.

1. Przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy - szt. 15
2. Wydano decyzje o warunkach zabudowy - szt. 12
3. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - szt. 25
4. Uzupełniono decyzje o warunkach zabudowy - szt. 2
5. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt. 18
6. Wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt. 4
7. Przygotowano projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt. 11

II Prace planistyczne.

1. Kontynuowano prace nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) śródmieścia miasta Pisz
2)doliny rzeki Pisy
3) nowej przeprawy mostowej.
4) części wsi Zdory nad Jeziorem Seksty.
2.Kontynuowano procedury związane z wykonaniem miejscowych planów:
- wsi Jeglin
-zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz
-zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę/
-zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy drogą na plażę a ścianą lasu/
-zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz - strona zachodnia nad rzeką Pisą.
-zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego
-zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego.
-zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP
-zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Zdunowo obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 129/5 i część dz. o nr.129/3
-zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz , obejmującego działki o numerach geodezyjnych 1458, 1462 i część dz. nr 1431/4
-zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 120.

3. Odpowiedziano na 3 wnioski w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
4. Odpowiedziano na 20 wniosków w sprawie przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
5. Wydano 4 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz
6. Wydano 1 wypis ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Pisz
7. Przygotowano uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeglin

III Prace związane z dzierżawieniem nieruchomości gminnych.

- zawarto 11 umów dzierżawy na tereny pod garażami.
- zawarto 13 umów dzierżawy na tereny pod ogródki,
- zawarto 9 umów dzierżawy na teren na cele rolne,
- rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę terenu położonego w Piszu przy Al. Piłsudskiego
- wszczęto procedurę sprzedaży działek letniskowych w miejscowości Szczechy Małe

IV. Prace związane z numeracją budynków.

- wydano 7 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom na terenie miasta i gminy Pisz.

V. Prace związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych
- sprzedano 15 lokali mieszkalnych na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie,
- sprzedano 13 działek pod garażami murowanymi,
- rozstrzygnięto przetarg na wycenę nieruchomości na terenie gminy Pisz. Wybrano ofertę firmy: Nadzory Budowlane Wycena Nieruchomości inż. Ewald Piwkowski w Giżycku za cenę: zadanie nr 1 - 146,40 zł. brutto, zadanie nr 2 – 122 zł. brutto , zadanie nr 3 - 366 zł. brutto.

VI. Prace związane z podziałami nieruchomości gminnych

- wydano 2 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU

1. Prowadzono nadzór nad realizacją umów:
•Nr GKR.7080-5/04 z dnia 15.10.2004r. na „Wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu Gminy Pisz oraz ich utrzymanie”
•Nr GKR.7044-47/03/04 z dnia 29.03.2004r. na „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Pisz”
•Nr GKR.5550/4/04 z dnia 20.10.2004r. na „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz”
•Nr GKR.7062-30(1)04 z dnia 17.12.2004r. na „Świadczenie usług w zakresie oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu Gminy Pisz”
•Nr GKR.7070-15/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy”
•Nr GKR.7070-16/04 z dnia 31.12.2004r. na „Świadczenie usług utrzymania parków miejskich”
•Nr GKR.7070-19/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie cmentarzy wojennych”
•Nr GKR.7070-14/04 z dnia 31.12.2004r. na „Świadczenie usług utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy”
•Nr GKR.7070-17/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy”
•Nr GKR.7070-22/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie zieleńców przy ulicach”
•Nr GKR.7070-20/04 z dnia 31.12.2004r. na „Świadczenie usług utrzymania lasów komunalnych”
•Nr GKR.7070-18/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie cmentarzy komunalnych”
•Nr GKR.7093-14/04 z dnia 30.12.2004r. na wykonywanie usługi w zakresie „Zarządzania i obsługę cmentarzy komunalnych przy ulicy Warszawskiej w Piszu i we wsi Turośl”
2. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Termomodernizację Gimnazjum Nr 1 w Piszu. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ), gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
3. Opracowano „Regulamin udzielania zamówień publicznych”.
4. Pracownicy wydziału uczestniczyli w postępowaniach przetargowych na:
-wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz,
-wykonanie opracowania dokumentacji projektu na zagospodarowanie działek o numerach geodezyjnych nr: 418,420/7,419/2,403,10,420/16,420,9,420/11;
-remont korytarzy i pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Piszu,
-wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy wraz z bazami turystycznymi oraz zmianą Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w części objętej projektem doliny rzeki Pisy.
5.Przeprowadzono negocjacje z Zakładem Energetycznym na podpisanie nowych 32 umów na oświetlenie uliczne ze zmianą taryfy na C12 b.
6.Dokonano aktualizacji rejestrów zamówień publicznych oraz umów zawartych po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.
7.Dokonano przeglądu placów zabaw i ustalono zakres prac do wykonania w ramach usług gwarancyjnych.
8. Prowadzono nadzór nad realizacją inwestycji polegającej na modernizacji drogi powiatowej nr 40252 – ulic Pionierów i Długiej w Piszu prowadzonej wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Piszu.
9. Prowadzono nadzór nad przygotowaniem inwestycji polegającej na modernizacji drogi w miejscowości Babrosty.
10. Prowadzono nadzór nad przygotowaniem inwestycji polegającej na modernizacji drogi gminnej –
odcinek od drogi powiatowej Przerośl do m. Uściany Nowe.
11. Prowadzono nadzór nad profilowaniem dróg na terenie gminy i miasta Pisz.
12. Wydano 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego.
13. Prowadzono nadzór nad realizacją aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę ulic: Stefana Batorego, Kowieńskiej, Juliana Tuwima, Chabrowej, Akacjowej, Łabędziej, Ogrodowej oraz parkingu pomiędzy ulicami Chabrową i Akacjową.
14. Dokonano oględzin dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych w celu wykonania remontów cząstkowych nawierzchni oraz zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Spółka z o.o. w Piszu na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych na terenie gminy i miasta Pisz za kwotę 24.704,67 zł brutto.
15. Sporządzono kosztorys inwestorski na remont instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Dworcowej 7 w Piszu.
16. Prowadzono sprawę związaną z przygotowaniem sprawozdania ekonomicznego dla Funduszy współfinansujących inwestycję „Modernizacja systemu ciepłowniczego m. Pisz”.
17. Prowadzono sprawy w zakresie opracowania porozumienia i umów na wykonanie dokumentacji technicznej – układu komunikacyjnego na Osiedlu Wschód.
18. W omawianym okresie wydano 224 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
19. W omawianym okresie :
- wydano 4 decyzje dotyczące wycinki drzew,
- wydano 1 decyzję zezwalającą na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
- wydano 2 postanowienia dotyczące zaopiniowania programów gospodarki odpadami,
- wydano 5 zaświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
20. W dnia 22 -23.04.2005 r. przeprowadzono akcję „Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur”, w której uczestniczyło 11 szkół podstawowych i gimnazjów. Ogółem w akcji uczestniczyło 1575 osób ( uczniów i nauczycieli). Zebranie worków ze śmieciami i wywóz na wysypisko w Kotle Dużym zlecono Zakładowi Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu.
21. W okresie od 29.02.2005 r. do 04.04.2005 r. pracownicy wydziału brali udział w rocznych zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych.
22. Przygotowano materiały na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu w sprawie zaopiniowania wniosków o przydział lokalu.


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA


1. Wydano:
- 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo”;
- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)”;
- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 18 % zawartości alkoholu”;
- 1 decyzję - wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 15 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 26 zaświadczeń - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 12 decyzji - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej;
- 240 dowodów osobistych;
- 13 decyzji w sprawie o wymeldowanie.
Przyjęto 172 wnioski o wydanie dowodu osobistego

2. Podpisane zostały umowy ze stowarzyszeniami na dofinansowanie z budżetu gminy realizacji działań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy.
3. Rozstrzygnięty został konkurs na projekt „Humorystycznej pocztówki z Pisza”. Zgłoszonych zostało ponad 30 prac. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi na spotkaniu Burmistrza z mieszkańcami


WYDZIAŁ FINANSOWY

Wydano 7.421 decyzji administracyjnych, w tym:
- decyzje w sprawie wymiaru podatków – 7.386
- decyzje dotyczące umorzenia - 17
- decyzje dotyczące odroczenia podatków – 14
- decyzje w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów –42


MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


W okresie od 30.03.2005r. do 27.04.2005r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 755 wniosków o udzielenie pomocy i 55 wniosków o przyznanie świadczenia rodzinnego. Przeprowadzono 646 wywiadów środowiskowych do celów pomocy społecznej, 6 wywiadów w zakresie uzależnień od alkoholu, 7 wywiadów w zakresie dodatków mieszkaniowych. W miesiącu kwietniu 2005 r. MGOPS w Piszu w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2004/2005”pozyskał 34.124,80 kg żywności w asortymencie: mleko UHT, ryż i ser topiony. Produkty te, według norm ustalonych przez Warmińsko-Mazurski Bank Żywności w Olsztynie, wydawane są nadal podopiecznym Ośrodka.

Wydano 626 decyzje, w tym:
1.na zasiłki rodzinne – 40
2.na zasiłki opiekuńcze – 9
3.na zasiłki celowe – 292
4.na zasiłki okresowe – 281
5.na zasiłki stałe – 2
6.na dożywianie dzieci w szkole – 2
7.na zakup gorących posiłków -2
Wypłacono:
- zasiłków rodzinnych dla 1583 osób na kwotę – 339.099,90 zł.
- świadczeń opiekuńczych dla 266 osób na kwotę – 61.212,00 zł.
- zasiłków celowych na kwotę 64.480,00 zł
- zasiłków okresowych na kwotę – 92.448,00 zł.
- zasiłków stałych dla 82 osób na kwotę – 24.036,48 zł.
Z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole korzystało 1034 uczniów na łączną kwotę – 53.501,45 zł.
Usługami opiekuńczymi objęto 74 osoby.

Wydatkowano:
- ze środków Gminy: 210.429,45 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotowanych na zasiłki okresowe – 92 448,00 zł i dotacja na dożywianie w ramach programu „posiłek dla potrzebujących” – 21.248,33 zł.
- ze środków zleconych – 436.936,65 zł
- na zasiłki stałe – 24.036,48 zł
- składki emerytalno - rentowe – 9.380,12 zł.
- składki zdrowotne – 3.208,15 zł.
- na zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze – 400.311,90 zł.

Łącznie wydatkowano: 647.366,10 zł


URZĄD STANU CYWILNEGO:

1.Sporządzono 57 aktów urodzeń,
2.Sporządzono 31 aktów zgonu,
3.Sporządzono 12 aktów zawarcia małżeństwa konkordatowego
4.Sporządzono 5 aktów małżeństw cywilnych
5.Wydano 5 decyzji administracyjnych,
6.Wydano 12 zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego
7.Przyjęto 2 zapewnienia o wstąpieniu w związek małżeński.
8.Sprawdzono 98 wniosków o wydanie dowodów tożsamości.
9.Wysłano i wpisano 61 przypisków do aktu stanu cywilnego.
10. Wysłano 22 kopii aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności.
11.Wpisano 9 wzmianek na marginesach aktu stanu cywilnego w oparciu o decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe.
12.Zarejestrowano 425 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 508 odpisów (skróconych i zupełnych).