BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 7/2005

z działalności Burmistrza Pisza okres pomiędzy sesjami RM (04 czerwca 2005 r. – 30 czerwca 2005 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. Zatrudniono w Urzędzie Miejskim w Piszu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju na okres 3 miesięcy Panią Elżbietę Targońską.

2. Zawarto umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie skierowania do pracy 2 osób na okres 3 miesięcy w ramach przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

3. Przedłużono umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie zatrudnienia 15 osób w ramach robót publicznych

4. Przedłużono umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie skierowania do pracy 3 osób na okres 3 miesięcy w ramach przygotowania zawodowego w miejscu pracy

5. Zakończono prace związane z remontem korytarzy i pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz remontem schodów w Urzędzie Miejskim w Piszu.

6. Trwają prace nad wydaniem drugiego numeru bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Pisz „Panorama Piska”

7. Przygotowano dokumentację do konkursu organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych „Grunt na medal”. Konkurs dotyczy przygotowania najlepszych terenów pod inwestycje. Gmina Pisz została zakwalifikowana do szczebla centralnego konkursu .

8. Pracownik wydziału uczestniczył w organizacji imprezy Lato z Radiem oraz Puchar Jedynki.

9 Pracownik wydziału zajmował się organizacją posiedzenia Zarządu Polskiego Radia w Piszu.

10. W dniu 01.06.2005r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu na którym podjęto następujące uchwały:
-uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2004r.
-uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2004r.
-uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004
-uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonywania obowiązków w roku 2004
-uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2004
-uchwała w sprawie zmiany uchwały o zbyciu nieruchomości.

11.W dniu 01 czerwca 2005r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu na którym podjęto następujące uchwały:
-uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2004.
-uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2004.
-uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004.
-uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2004.
-uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2004.

12.W dniu 22 czerwca 2005r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu na którym podjęto uchwały:
-uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2004r.
-uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2004.
-uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2004
-uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2004.
-uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków za rok 2004.

13.W dniu 29 czerwca odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piszu. Termin Zgromadzenia został przesunięty na koniec lipca 2005r.


WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

I. Prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy.

1. Przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy - szt. 4
2. Wydano decyzje o warunkach zabudowy - szt. 14
3. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - szt. 14
4. Uzupełniono decyzje o warunkach zabudowy - szt. 1
5. Umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy – szt. 2
6. Zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy – szt. 1
7. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt. 6
8. Wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt. 2
9. Przygotowano projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt. 8

II Prace planistyczne.

1. Kontynuowano prace nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) śródmieścia miasta Pisz
2) części wsi Zdory nad Jeziorem Seksty.
2. Kontynuowano procedury związane z wykonaniem miejscowych planów:
- wsi Jeglin
- zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę/
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy drogą na plażę a ścianą lasu/
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz - strona zachodnia nad rzeką Pisą.
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego.
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP
- zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Zdunowo obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 129/5 i część dz. o nr.129/3
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz , obejmującego działki o numerach geodezyjnych 1458, 1462 i część dz. nr 1431/4
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 120.

3. Przygotowano uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum kulturalno – rozrywkowego z placem wielofunkcyjnym
4. Odpowiedziano na 3 wnioski w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
5. Odpowiedziano na 15 wniosków w sprawie przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
6. Wydano 3 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz

III Prace związane z dzierżawieniem nieruchomości gminnych.

- zawarto 10 umów dzierżawy na tereny pod garażami.
- zawarto 13 umów dzierżawy na tereny pod ogródki,
- zawarto 4 umowy dzierżawy na teren na cele rolne,
- rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę terenu położonego w Piszu przy Al. Piłsudskiego – część północna

IV. Prace związane z numeracją budynków.

- wydano 8 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom na terenie miasta i gminy Pisz.

V. Prace związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych
- sprzedano 6 lokali mieszkalnych oraz 1 użytkowy na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie,
- sprzedano 10 działek pod garażami murowanymi,

VI. Prace związane z podziałami nieruchomości gminnych

- wszczęto prace związane z przygotowaniem nieruchomości pod inwestycje – przeprawę mostową

VII Prace związane ze ściąganiem należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości .

- wysłano 27 wezwań do zapłaty zaległości finansowych


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU


1. Prowadzono nadzór nad realizacją umów:
• Nr GKR.7080-5/04 z dnia 15.10.2004r. na „Wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu Gminy Pisz oraz ich utrzymanie”
• Nr GKR.7044-47/03/04 z dnia 29.03.2004r. na „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Pisz”
• Nr GKR.5550/4/04 z dnia 20.10.2004r. na „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz”
• Nr GKR.7062-30(1)04 z dnia 17.12.2004r. na „Świadczenie usług w zakresie oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu Gminy Pisz”
• Nr GKR.7070-15/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy”
• Nr GKR.7070-16/04 z dnia 31.12.2004r. na „Świadczenie usług utrzymania parków miejskich”
• Nr GKR.7070-19/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie cmentarzy wojennych”
• Nr GKR.7070-14/04 z dnia 31.12.2004r. na „Świadczenie usług utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy”
• Nr GKR.7070-17/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy”
• Nr GKR.7070-22/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie zieleńców przy ulicach”
• Nr GKR.7070-20/04 z dnia 31.12.2004r. na „Świadczenie usług utrzymania lasów komunalnych”
• Nr GKR.7070-18/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie cmentarzy komunalnych”
• Nr GKR.7093-14/04 z dnia 30.12.2004r. na wykonywanie usługi w zakresie „Zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych przy ulicy Warszawskiej w Piszu i we wsi Turośl”
2. W omawianym okresie:
- wydano 121 decyzji o przyznanie dodatku mieszkaniowego
- rozpatrywano 7 spraw dotyczących usunięcia drzew,
- wydano 3 decyzje dotyczące wycinki drzew,
- wydano 2 postanowienia dotyczące zaopiniowania programów gospodarki odpadami,
- wydano 2 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
3. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej od miejscowości Borki do miejscowości Jeże.
4. Dnia 7 czerwca 2005 r. podpisano umowę z Wykonawcą tj. Henrykiem Leszczyńskim, ul. Usługowa 10, 12 – 200 Pisz na „Remont drogi gminnej nr 174005N o długości 1850 m, na odcinku od drogi powiatowej nr 1522N w kierunku miejscowości Uściany Nowe”.
5. Dnia 15 czerwca 2005 r. podpisano umowę na „Termomodernizację Gimnazjum Nr 1 w Piszu” z Zakładem Remontowo- Budowlanym „JERRY” Jerzym Deptułą.
6. Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Babrosty na odcinku o długości 310mb, od połączenia z drogą krajową nr 58 w km 126+565, na działce oznaczonej numerem 64/5.
7. Uczestniczono w postępowaniach przetargowych na :
a) dostawę urządzenia do uszczelniania naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie wraz z osprzętem,
b) dostawę średniego samochodu gaśniczego dla OSP.
8. Dokonano aktualizacji rejestrów zamówień publicznych oraz umów zawartych po przeprowadzeniu postępowań przetargowych oraz rejestru zakupu usług i dostaw wraz z aktualizacją planów zamówień.
9. Prowadzono nadzór nad profilowaniem dróg na terenie gminy i miasta Pisz.
10. W omawianym okresie wydano 1 decyzję na zajęcie pasa drogowego.
11. Opiniowano oraz dokonywano uzgodnień inwestycji celu publicznego, przy realizacji których dochodzi do zajęcia pasa drogowego.
12. Prowadzono sprawę związaną z otrzymaną dotacją z budżetu Państwa w wysokości 10.079,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Pisz.
13. Wykonano projekt „powtarzalny” przystanku autobusowego.
14. Prowadzono sprawy w zakresie opracowania porozumienia i umów na wykonanie dokumentacji technicznej – układu komunikacyjnego na Osiedlu Wschód.
15. Prowadzono nadzór nad remontem schodów w Urzędzie Miejskim w Piszu.
16. Dokonano sprawdzenia dokumentacji technicznej pod kątem poprawności formalno-prawnej na dobudowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz na budynek handlowo-usługowy przy ul. 1 Maja w Piszu.
17. Prowadzono sprawę związaną z utwardzeniem placów składowych na terenie ciepłowni.
18. Nadzorowano wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku po PEC na cele mieszkalne (branża elektryczna i sanitarna).
19. Sporządzono przedmiary robót oraz wykonano kosztorysy na remont przystanków autobusowych na terenie gminy Pisz.
20. Przygotowano przedmiar robót i kosztorys inwestorski na plac przed sklepem sportowym w Piszu.
21. Prowadzono sprawę wymiany 32 liczników oświetlenia drogowego z jednotaryfowych na dwutaryfowe– zmiana taryfy C11 na C12b.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA

1. Wydano:
- 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo”;
- 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)”;
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 18 % zawartości alkoholu”;
- 1 zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo”;
- 22 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 19 zaświadczeń - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 12 decyzji - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej;
- 238 dowodów osobistych;
- 10 decyzji w sprawie o wymeldowanie.
Przyjęto 201 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

2. Ogłoszony został przetarg na dostawę średniego samochodu gaśniczego dla OSP. Termin rozstrzygnięcia przewidziano na dzień 6 lipca 2005 r.
3. Ogłoszono przetarg na dostawę urządzenia na dostawę naczyń krwionośnych. Termin rozstrzygnięcia przewidziano na dzień 5 lipca 2005 r.
4. Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę materiałów do remontów świetlic wiejskich. Wybrano ofertę firmy „TAMA” Farby - Lakiery Sp. o.o.. za cenę brutto 8.557, 67 zł.
5. Ogłoszony został konkurs na dofinansowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania w czasie wakacji. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel wynosi 10.000 zł. Termin składania ofert 15.07.2005 r.


AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Przeprowadzono audyt w Ośrodku Profilaktyki i Terapii w Piszu

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


W okresie od 02.06.2005r. do 24.06.2005r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 362 wniosków o udzielenie pomocy i 115 wniosków o przyznanie świadczenia rodzinnego. Przeprowadzono 259 wywiadów środowiskowych do celów pomocy społecznej, 3 wywiadów w zakresie uzależnień od alkoholu oraz 3 wywiady alimentacyjne.

Wydano 541 decyzji, w tym :

1) na zasiłki celowe - 190,
2) na zasiłki okresowe – 115,
3) na zasiłki rodzinne - 106,
4) na zasiłki opiekuńcze - 3,
5) na zasiłki stałe - 1
6) na dożywianie dzieci w szkole –26
7) na usługi opiekuńcze – 9
8) na zasiłki na zakup żywności z programu „posiłek dla Potrzebujących” - 91.

Wypłacono:

- zasiłki rodzinne dla 1605 osób na kwotę – 322.123,98 zł.
- świadczenia opiekuńcze dla 226 osób na kwotę – 56.700,- zł.
- zasiłki celowe na kwotę – 38.155,- zł,
- zasiłki okresowe na kwotę – 55.164,69 zł,
- zasiłki stałe dla 84 osób na kwotę – 24.553,98 zł.
Z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole korzystało 1063 uczniów na łączną kwotę 58.671,02 zł.
Usługami opiekuńczymi objętych było 81 osób.

Wydatkowano:

- ze środków Gminy: 151.990,71 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotowanych – 55.164,69 zł i dotacja na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – 24.659 zł.
- ze środków zleconych: 415.206,07 zł
- na zasiłki stałe: 24.553,98 zł,
- na składki emerytalno – rentowe 8.604,54 zł.
- na składki zdrowotne – 3.223,57 zł.
- na zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze – 378.823,98 zł,

Łącznie wydatkowano: 567.196,78 zł.


URZĄD STANU CYWILNEGO:

1. Sporządzono 33 akty urodzeń,
2. Sporządzono 16 aktów zgonu,
3. Sporządzono 3 akty zawarcia małżeństwa konkordatowego
4. Sporządzono 13 aktów małżeństw cywilnych
5. Wydano 8 decyzji administracyjnych,
6. Wydano 11 zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego
7. Przyjęto 4 zapewnienia o wstąpieniu w związek małżeński.
8. Wysłano 1 wniosek o nadanie medalu
9. Sprawdzono 185 wniosków o wydanie dowodów tożsamości.
10. Wysłano i wpisano 31 przypisków do aktu stanu cywilnego.
11. Wysłano 9 kopii aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności.
12. Wpisano 9 wzmianek na marginesach aktu stanu cywilnego w oparciu o decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe.
13. Zarejestrowano 438 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 572 odpisy (skróconych i zupełnych).