BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 2/2005

z działalności Burmistrza Pisza okres pomiędzy sesjami RM (10 lutego 2005 r. – 11 marca 2005 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
1. W dniu 1 marca 2005 r. odbyła się wizyta w Piszu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Andrzeja Ryńskiego.
2. W trakcie wizyty Marszałka Województwa Andrzeja Ryńskiego odbyło się uroczyste podpisanie projektu „Pisa-Narew”
3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup i dostawę samochodu osobowego dla Urzędu
Miejskiego w Piszu.
4. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu.; wybrano ofertę złożoną przez PHU RENOMA Jadwiga i Jerzy Pietkiewicz za cenę 63 913,56 zł.
5. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup i dostawę podłogowych płytek ceramicznych oraz materiałów budowlanych dla Urzędu Miejskiego w Piszu.
6. Prowadzone są roboty remontowe w pomieszczeniach USC.
7. Przeprowadzono kontrole wewnętrzne wydziałów ZPN i OKZ
8. Przeprowadzana jest kontrola Muzeum Ziemi Piskiej


WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

I. Prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy.

1. Przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy; szt. 6
2. Wydano decyzje o warunkach zabudowy; szt. 16
3. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy; szt. 23
4. Uzupełniono decyzje o warunkach zabudowy szt. 3
5. Umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy szt. 1
6. Zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy szt. 3
7. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego szt. 4
8. Wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego szt. 5
9. Przygotowano projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego szt. 4

II Prace planistyczne.

1. Kontynuowano prace nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) śródmieścia miasta Pisz
2) doliny rzeki Pisy
3) nowej przeprawy mostowej.
4) części wsi Zdory nad Jeziorem Seksty.
2. Przygotowano projekty uchwały w sprawie:
- zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy
- przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i Miasta i Gminy Pisz w części objętej projektem dolina rzeki Pisy3. Kontynuowano procedury związanee z wykonaniem miejscowych planów :
- wsi Jeglin
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę/
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy drogą na plażę a ścianą lasu/
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz - strona zachodnia nad rzeką Pisą.
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego.
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP
- zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Zdunowo obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 129/5 i część dz. o nr.129/3
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz , obejmującego działki o numerach geodezyjnych 1458, 1462 i część dz. nr 1431/4
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 120.

4. Odpowiedziano na 5 wniosków w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
5. Odpowiedziano na 14 wniosków w sprawie przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
6. Wydano 2 zaświadczenia dotyczące zalesienia gruntów, (zaświadczenia o zgodności przeznaczenia działek z zapisem w Studium)
7. Wydano 5 wypisów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
8. Wydano jeden wypis ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz

III Prace związane z dzierżawieniem nieruchomości gminnych.

- zawarto 12 umów dzierżawy na tereny pod garażami.
- zawarto 20 umów dzierżawy na tereny pod ogródki,
- zawarto 6 umów dzierżawy na teren na cele rolne,
- zawarto 7 umów dzierżawy na tereny przeznaczone na cele usługowe,
- zawarto 15 umów dzierżawy na tereny pod hangar,
- ogłoszono przetarg na dzierżawę terenu położonego w Piszu przy Al. Piłsudskiego,

IV. Prace związane z sprzedażą nieruchomości gminnych.

- sprzedano 14 lokali mieszkalnych na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie.
- rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Łysonie gm. Pisz,
- rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Jagodne gm. Pisz.

V. Prace związane z numeracją budynków.

- wydano 6 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom na terenie miasta i gminy Pisz.

VI. Prace związane z podziałami nieruchomości gminnych.

- wydano 2 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy i miasta,
- wydano 1 postanowienie dotyczące opinii w sprawie możliwości dokonania podziału
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU

1. 14 lutego 2005r podpisano umowę na „ aktualizację istniejącej dokumentacji projektowej na ulice położone na terenie miasta Pisza „ z Przedsiębiorstwem Inżynierii Komunalnej „PIK” Krzysztof Bronisław Leniec Maldanin 18A, 12 – 200 Pisz
2. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Dostawę żwiru oraz świadczenie usług w zakresie
naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych na terenie gminy Pisz „Wybrano ofertę złożoną
przez Henryka Leszczyńskiego, ul. Usługowa 10, 12 – 200 Pisz za cenę: na zadanie nr 1: za
wyprofilowanie 1 km drogi położonej na terenie miasta Pisza 333,06 zł (brutto), za dostawę 1 t
pospółki – żwiru na drogi położone na terenie miasta Pisza 15,94 zł (brutto) oraz na zadanie
nr 2 tj. za profilowanie 1 km drogi położonej na terenie gminy Pisz wyłączeniem miasta Pisz za cenę
169,09 zł (brutto); za dostawę 1 t pospółki-żwiru na drogi położone na terenie gminy Pisz z
wyłączeniem miasta Pisz 19,92 zł (brutto) – . Termin zawarcia umowy – 14 marca 2005r.
3. Zamknięto i uaktualniono rejestry zamówień publicznych.
4. Prowadzono nadzór nad realizacją aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę ulic: Stefana
Batorego, Kowieńskiej, Juliana Tuwima, Chabrowej, Akacjowej, Łabędziej, Ogrodowej oraz
parkingu pomiędzy ulicami Chabrową i Akacjową.
5.Złożono wniosek o przyznanie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Babrosty
6. Wydano jedno zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

7. Pracownicy wydziału wzięli udział w spotkaniach 39 Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta
8. Przydzielono lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Matejki 1/15
9. Wydano 229 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych

10.Rozpatrywano 16 spraw dotyczących usunięcia drzew,
11 Wydano 11 decyzji dotyczących wycinki drzew,9 zaświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia
gospodarstwa rolnego oraz jedno postanowienie w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania
odpadów
12. Przygotowano projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Pisz.
13. Sporządzono sprawozdanie RRW-22 dotyczące powierzchni stawów rybnych za 2004 rok.
14. W dniu 28 lutego 2005 r. odebrano od wykonawcy - „ŚRODOWISKO” S.C. , 11-500 Giżycko, ul.
Moniuszki 17, dokumentację projektową wodociągu we wsiach Hejdyk i Ciesina.

15 .P rzygotowano umowę na wykonanie map geodezyjnych Osiedla Dużego w Piszu, odcinka
Maldanin – Imionek niezbędnych do aktualizacji dokumentacji projektowej kanalizacji. Umowę
podpisano z Krzysztofem Dawidem ul. Wiśniowa 19, Pisz – za cenę 5 900 zł brutto.
16. Przeprowadzono uzgodnienia dotyczące zagospodarowania terenu cmentarza.
17. Sprawowano nadzór nad umowami:
- Nr GKR 5550 – 4/04 zawarta w dniu 20 października 2004r. na „ Świadczenie usług w zakresie wykonywania transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz”
- Nr. GKR. 7080 -5/04 zawarta w dniu15 października 2004r na „wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki psów na terenie gminy Pisz oraz ich utrzymanie.”
- Nr 7044 – 47/03/04 zawarta w dniu 20 marca 2004r. na „konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Pisza”
- Nr 7062 – 30 (1)/04 zawarta w dniu 17 grudnia 2004r na „świadczenie usług w zakresie oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu Gminy Pisz”
- Nr 7070-14/04 zawarta w dniu 31 grudnia 2004r na „ utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.”
- Nr 7070-15/04 zawarta w dniu 31 grudnia 2004r na „utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy w okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2007r.”
- Nr 7070-16/04 zawarta w dniu 31 grudnia 2004r na „ utrzymanie parków miejskich”
- Nr 7070-17/04 zawarta w dniu 31 grudnia 2004r na „ utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy”
- Nr 7070-18/04 zawarta w dniu 31 grudnia 2004r na „utrzymanie cmentarzy komunalnych”
- Nr 7070-19/04 zawarta w dniu 31 grudnia 2004r na „ utrzymanie cmentarzy wojennych”
- Nr 7070-20/04 zawarta w dniu 31 grudnia 2004r na „ utrzymanie lasów komunalnych”
- Nr 7070-21/04 zawarta w dniu 31 grudnia 2004r na „sadzenie i pielęgnacja roślin jednorocznych na rabatach, w donicach i kwietnikach”
- Nr 7070-22/04 zawarta w dniu 31 grudnia 2004r na „ utrzymanie zieleńców przy ulicach”

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA

1. Wydano:
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5 % zawartości
alkoholu oraz na piwo”;
- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej
4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)”;
- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej
18 % zawartości alkoholu”;
- 8 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 27 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 54 zaświadczenia - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 20 decyzji - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej;
- 296 dowodów osobistych;
- 2 decyzje w sprawie o wymeldowanie.
2. Przyjęto 275 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
3. Z okazji 360-lecia praw miejskich Pisza ogłoszony został konkurs na projekt humorystycznej
pocztówki Pisza. Regulamin rozesłano do szkół, umieszczono na stronie internetowej, można go
również pobrać w Urzędzie Miejskim.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Wydano 551 decyzji, w tym :

1) na zasiłki rodzinne - 45,
2) na zasiłki opiekuńcze - 8,
3) na zasiłki celowe - 363,
4) na zasiłki okresowe – 92,
5) na zasiłki stałe - 2,
6) na usługi opiekuńcze – 2,
7) na dożywianie dzieci w szkole –28
8) na zakup gorących posiłków- 11.

2. Wypłacono:

1) zasiłki rodzinne dla 1520 osób na kwotę – 326.719,70 zł.
2) świadczenia opiekuńcze dla 266 osób na kwotę – 60.516 zł.
3) zasiłki celowe na kwotę – 74.806,12 zł,
4) zasiłki okresowe na kwotę – 116.692,70 zł,
5) zasiłki stałe dla 90 osób na kwotę – 26.457,87 zł,

Z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole korzystało 1081 uczniów na łączną kwotę – 46.390,33 zł.
Usługami opiekuńczymi objęto 73 osoby.
3. Wydatkowano:

1) ze środków Gminy : 237.889,15 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotowanych –116.692,70 zł
a) na dożywianie dzieci w szkole – 46.390,33 zł.

2) środków zleconych: 427.045,93 zł
a) na zasiłki stałe: 26.457,87 zł,
b) składki emerytalno-rentowe- 9.970,34 zł,
c) składki zdrowotne – 3.382,02 zł,
d) na zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze – 387.235,70 zł,

Łącznie wydatkowano: 664.935,08 zł.

URZĄD STANU CYWILNEGO:

1. Sporządzono 47 aktów urodzeń,
2. Sporządzono 25 aktów zgonu,
3. Sporządzono 2 akty małżeństw cywilnych
4. Wydano 10 decyzji administracyjnych,
5. Wydano 13 zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego
6. Przyjęto 3 zapewnienia o wstąpieniu w związek małżeński.
7. Sprawdzono 139 wniosków o wydanie dowodów tożsamości.
8. Wydano 1 zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
9. Wydano 1 zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego
10. Wydano 2 wnioski o nadanie medali.
11. Wysłano i wpisano 2 przypiski do aktu stanu cywilnego
12. Wysłano 10 kopii aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności
13. Wysłano i wpisano 20 przypisków do akt stanu cywilnego
14. Wpisano 12 wzmianek na marginesach aktu stanu cywilnego w oparciu o decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe.
15. Zarejestrowano 468 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 556 odpisów (skróconych i zupełnych)