BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 10/2005

z działalności Burmistrza Pisza okres pomiędzy sesjami RM (21 października 2005 r. – 27 października 2005 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. Ogłoszono nabór na podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju. Termin składania ofert do 27.10.2005
2. Przygotowywano dokumentację przetargową dotyczącą zakupu sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Piszu.
3. Przygotowywano dokumentację przetargową na wykonanie remontu parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Piszu.
4. Złożono wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnienie jednej osoby w ramach prac interwencyjnych
5. Przygotowywano wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o zorganizowanie staży absolwenckiego
6. Wydział zorganizował kolegium sołtysów w dniu 26 października 2005r.
7. Pracownicy Wydziału brali udział w organizacji wyborów Prezydenta RP na terenie gminy Pisz w dniu 23 października 2005r.WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

I. Prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy.

1.Przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy - szt. 5
2.Wydano decyzje o warunkach zabudowy - szt. 12
3.Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - szt. 3
4.Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt. 1

II Prace planistyczne.

1. Kontynuowano prace nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) doliny rzeki Pisy
2) nowej przeprawy mostowej.
2. Kontynuowano procedury związane z wykonaniem miejscowych planów:
- zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę/
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy drogą na plażę a ścianą lasu/
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz - strona zachodnia nad rzeką Pisą.
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego.
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP
- zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Zdunowo obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 129/5 i część dz. o nr.129/3
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz , obejmującego działki o numerach geodezyjnych 1458, 1462 i część dz. nr 1431/4
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 120.
- śródmieścia miasta Pisz
- części wsi Zdory nad Jeziorem Seksty

3. Odpowiedziano na 3 wnioski w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
4. Odpowiedziano na 6 wniosków w sprawie przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.

III Prace związane z dzierżawieniem nieruchomości gminnych.

- zawarto 10 umów dzierżawy na tereny pod garażami.

IV. Prace związane z numeracją budynków.

- wydano 2 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych budynkom na terenie miasta i gminy Pisz.

V. Prace związane ze ściąganiem należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości .

- wysłano 14 wezwań do zapłaty zaległości finansowych

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU


1. Prowadzono nadzór nad realizacją umów:
• Nr GKR.7080-5/04 z dnia 15.10.2004r. na „Wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu Gminy Pisz oraz ich utrzymanie”
• Nr GKR.7044-47/03/04 z dnia 29.03.2004r. na „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Pisz”
• Nr GKR.5550/10/05 z dnia 20.10.2004r. na „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz”
• Nr GKR.7062-30(1)04 z dnia 17.12.2004r. na „Świadczenie usług w zakresie oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu Gminy Pisz”
• Nr GKR.7070-15/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy”
• Nr GKR.7070-16/04 z dnia 31.12.2004r. na „Świadczenie usług utrzymania parków miejskich”
• Nr GKR.7070-19/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie cmentarzy wojennych”
• Nr GKR.7070-14/04 z dnia 31.12.2004r. na „Świadczenie usług utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy”
• Nr GKR.7070-17/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy”
• Nr GKR.7070-22/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie zieleńców przy ulicach”
• Nr GKR.7070-20/04 z dnia 31.12.2004r. na „Świadczenie usług utrzymania lasów komunalnych”
• Nr GKR.7070-18/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie cmentarzy komunalnych”
• Nr GKR.7093-14/04 z dnia 30.12.2004r. na wykonywanie usługi w zakresie „Zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych przy ulicy Warszawskiej w Piszu i we wsi Turośl”
2. Prowadzono sprawy związane z wydatkowaniem środków otrzymanych z budżetu Państwa w wysokości 10.079,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Pisz :
• dokonano odbioru wykonanych prac na terenie kwatery mogił wojennych obrębu wsi Łupki oraz w obrębie wsi Snopki ( leśnictwo Orle)
3. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania. Wybrano ofertę złożoną przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski Radysy 13, 12-230 Biała Piska za cenę 215.000 zł. brutto za okres 3 lat.
4. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na remont dachu i sali klasowej w budynku Przedszkola nr 1 w Piszu. Otwarcie ofert nastąpi 04 listopada 2005r.
5. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę oświetlenia ulic Wołodyjowskiego i Zagłoby w Piszu . Otwarcie ofert nastąpi 08 listopada 2005r.
6. Prowadzono nadzór nad profilowaniem dróg gruntowych na terenie gminy i miast
7. Prowadzono nadzór nad realizacją inwestycji polegającej nad remoncie drogi i chodnika na działce nr 503/27 przy ulicy Warszawskiej.
8. Prowadzono nadzór nad realizacją umowy na „Adaptację budynku po PEC na cele mieszkalne”.
9. Przygotowano umowę na wykonanie remontu zatoki postojowej w Turowie
10. Realizowano zadania związane z remontem ulicy Wojska Polskiego
11. Realizowano zadania związane z budową przejazdu PKP na ul. Mazurskiej
12. Dokonano przeglądu gwarancyjnego robót budowlanych wykonanych w roku 2004 na obiektach szkół w – Liskach, Jeżach , Kotle Dużym , Gimnazjum nr 1 w Piszu , Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Dworcowej w Piszu
13. Przygotowano wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o pożyczkę długoterminową w wysokości 66.978 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej od m. Borki do m. Jeże
14 . Wysłano do sołtysów wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2005r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu
15. Przekazano informację do Fundacji SZANSA dotyczącą działań gminy Pisz w 2004r. i 2005r. zmierzających do poprawy ochrony środowiska
16. W omawianym okresie wydano:
- 1 decyzję dotyczącą usunięcia drzew
- 1 postanowienie w sprawie przekazania sprawy
- 1 zaświadczenie dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego
17. Dokonano wysiedlenia mieszkańców z budynku położonego w Piszu przy ulicy PCK 2 oraz jego wyburzenia.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA

1.Wydano:
- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo”;
- 4 decyzje - wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 6 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 10 zaświadczeń - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 6 decyzji - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej;
- 50 dowodów osobistych;
2.Przyjęto 60 wniosków o wydanie dowodu osobistego;
3.W trakcie realizacji są prace remontowe w świetlicach: Bogumiły, Karwik, Zdory oraz prace związane z urządzeniem boiska w Snopkach.
4.W trakcie załatwiania jest 41 spraw dotyczących wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej.
5.Pracownik Wydziału brał udział w przygotowaniu spisów wyborców i pełnienieniu dyżurów w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .
6.Wydano 98 zaświadczeń o prawie do głosowania
7.Wydano 30 zaświadczeń potwierdzających zameldowanie na terenie gminy,
8. Wprowadzono do systemu 8 aktów urodzeń, 7 zgonów, 18 małżeństw, 60 dowodów osobistych, 107 zmian związanych z przemeldowaniem i dokonaniem korekty danych,
9. Wpisano 2 osoby do rejestru wyborców po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,
10. W trakcie rozliczenia jest akcja kurierska, która przeprowadzona została w dniu 28.09.2005 r.
11. Trwają prace związane z przygotowaniem zlecenia na wykonanie remontu obróbek blacharskich budynku świetlicy wiejskiej w Zdorach.
12. W trakcie opracowywania jest wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie w 2006 r. zajęć sportowo- rekreacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej.
13. Przystąpiono do opracowania planu operacyjnego gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny.
14. W dniach 18 - 21.10.2005 przeprowadzono rejestrację przedpoborowych. Wydano 216 potwierdzeń zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie od 19.10.2005r. do 21.10.2005r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 41 wniosków o udzielenie pomocy i 19 wniosków o przyznanie świadczenia rodzinnego. Przeprowadzono 15 wywiadów środowiskowych do celów pomocy społecznej

Wydano 51 decyzji, w tym :

1) na zasiłki celowe - 24,
2) na zasiłki okresowe – 6,
3) na zasiłki rodzinne - 15,
4) na zasiłki opiekuńcze - 2,
5) na zaliczki alimentacyjne - 2
6) na dożywianie dzieci w szkole –2

Wypłacono:

- zasiłki celowe na kwotę – 22.838,- zł,
- zasiłki okresowe na kwotę – 20.615 zł,
Z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole korzystało 1116 uczniów na łączną kwotę 10.645,40 zł.
Usługami opiekuńczymi objętych było 79 osób.

Wydatkowano:

- ze środków Gminy: 54.098,40 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotowanych – 22.838 zł i dotacja na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – 5.322,70 zł.
Łącznie wydatkowano: 915.085,97 zł.

URZĄD STANU CYWILNEGO:

1. Sporządzono 5 aktów urodzeń,
2. Sporządzono 5 aktów zgonu,
3. Sporządzono 4 akty zawarcia małżeństwa konkordatowego
4. Wydano 2 decyzje administracyjne,
5. Wydano 1 zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
6. Sprawdzono 16 wniosków o wydanie dowodów tożsamości.
7. Wysłano i wpisano 5 przypisków do aktu stanu cywilnego.
8. Wysłano 6 kopii aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności.
9. Wpisano 2 wzmianki na marginesach aktu stanu cywilnego w oparciu o decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe.
10. Zarejestrowano 97 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 124 odpisy (skrócone i zupełne).