BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 5/2005

z działalności Burmistrza Pisza okres pomiędzy sesjami RM (29 kwietnia 2005 r. – 30 maja 2005 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. Na bieżąco trwają prace związane z remontem korytarzy i pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz remontem schodów w Urzędzie Miejskim w Piszu.

2. Przygotowano dokumentację niezbędną do podpisania porozumienia z Województwem Warmińsko – Mazurskim w sprawie współdziałania w zakresie przygotowania narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury technicznej do świadczenia przez Urząd Miejski w Piszu usług publicznych drogą elektroniczną w ramach projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” zaplanowanego do wykonania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.5. - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

3. Trwają prace nad wydaniem drugiego numeru bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Pisz „Panorama Piska”

4. W dniach 15-18 maja 2005r. w Piszu przebywała delegacja z miasta Mustvee w Estonii. W trakcie wizyty w dniu 16 maja 2005r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Pisz a miastem Mustvee w Estonii o wzajemnej współpracy.

5. Z dniem 30 kwietnia 2005r. skończyła się umowa o pracę z Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu. Do czasu powołania nowego kierownika pełnienie obowiązków Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu powierzono Pani Renacie Dulisch

6. Trwają prace związane z usuwaniem karp po drzewach znajdujących się na placu wokół Urzędu Miejskiego w Piszu. Przygotowany jest projekt budowy parkingu na około 50 pojazdów.

7. Ogłoszono przetarg nieograniczony na sprzedaż 5 domków letniskowych położonych w Małym Wiartlu w oddziale 148 C na terenie Nadleśnictwa Pisz Obręb Szeroki Bór dzierżawionym przez Związek Właścicieli Domków Letniskowych, z siedzibą w Piszu. W wyniku I przetargu dokonano sprzedaży dwóch domków letniskowych za łączną kwotę 8.134,- zł. . Obecnie ogłoszono II przetarg na sprzedaż pozostałych trzech domków letniskowych.

8. W dniu 22 kwietnia 2005r. pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadzili w Urzędzie Miejskim w Piszu kontrolę problemową w zakresie rejestracji stanu cywilnego , ewidencji ludności i dowodów osobistych.

9. W dniu 17 maja 2005r. przeprowadzona została kontrola funkcjonowania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Piszu.

10. W dniu 20 maja 2005r. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przeprowadzili w Urzędzie Miejskim w Piszu kontrolę problemową w zakresie realizacji programu „poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich w latach 2000-2005.WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

I. Prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy.

1. Przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy - szt. 10
2. Wydano decyzje o warunkach zabudowy - szt. 30
3. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - szt. 18
4. Uzupełniono decyzje o warunkach zabudowy - szt. 5
5. Umorzono postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy – szt. 2
6. Zawieszono postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy – szt. 3
7. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt. 7
8. Wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt. 11
9. Przygotowano projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt. 4

II Prace planistyczne.

1. Kontynuowano prace nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) śródmieścia miasta Pisz
2) części wsi Zdory nad Jeziorem Seksty.
2. Przygotowano uchwałę w sprawie zmiany lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz
3. Kontynuowano procedury związane z wykonaniem miejscowych planów:
- zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę/
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy drogą na plażę a ścianą lasu/
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz - strona zachodnia nad rzeką Pisą.
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego.
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP
- zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Zdunowo obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 129/5 i część dz. o nr.129/3
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz , obejmującego działki o numerach geodezyjnych 1458, 1462 i część dz. nr 1431/4
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 120.

4. Odpowiedziano na 3 wnioski w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
5. Odpowiedziano na 25 wniosków w sprawie przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
6. Wydano 6 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz
7. Wydano 1 wypis ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Pisz
8. Wydano 2 zaświadczenia dotyczące zalesienia terenów rolnych

III Prace związane z dzierżawieniem nieruchomości gminnych.

- zawarto 17 umów dzierżawy na tereny pod garażami.
- zawarto 14 umów dzierżawy na tereny pod hangarami.
- zawarto 9 umów dzierżawy na tereny pod ogródki,
- zawarto 8 umów dzierżawy na teren na cele rolne,
- zawarto 7 umów dzierżawy na działalność gospodarczą

IV. Prace związane z numeracją budynków.

- wydano 7 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom na terenie miasta i gminy Pisz.

V. Prace związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych
- sprzedano 13 lokali mieszkalnych na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie,
- sprzedano 2 działki pod garażami murowanymi,
- rozstrzygnięto przetarg na inwentaryzację budynków położonych na terenie miasta Pisz. Wybrano ofertę złożona przez firmę: CADNET – Polska Sp. z o.o. ul. Piękna 13 , 85-303 Bydgoszcz za cenę 11.071,50 zł. brutto.

VI. Prace związane z podziałami nieruchomości gminnych

- wydano 1 decyzję w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy i miasta Pisz
- wydano 1 postanowienie w sprawie zgodności projektu podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

VII Prace związane ze ściąganiem należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości

-wysłano 85 wezwań do zapłaty zaległości finansowych

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU

1. Prowadzono nadzór nad realizacją umów:
• Nr GKR.7080-5/04 z dnia 15.10.2004r. na „Wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu Gminy Pisz oraz ich utrzymanie”
• Nr GKR.7044-47/03/04 z dnia 29.03.2004r. na „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Pisz”
• Nr GKR.5550/4/04 z dnia 20.10.2004r. na „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz”
• Nr GKR.7062-30(1)04 z dnia 17.12.2004r. na „Świadczenie usług w zakresie oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu Gminy Pisz”
• Nr GKR.7070-15/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy”
• Nr GKR.7070-16/04 z dnia 31.12.2004r. na „Świadczenie usług utrzymania parków miejskich”
• Nr GKR.7070-19/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie cmentarzy wojennych”
• Nr GKR.7070-14/04 z dnia 31.12.2004r. na „Świadczenie usług utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy”
• Nr GKR.7070-17/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy”
• Nr GKR.7070-22/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie zieleńców przy ulicach”
• Nr GKR.7070-20/04 z dnia 31.12.2004r. na „Świadczenie usług utrzymania lasów komunalnych”
• Nr GKR.7070-18/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie cmentarzy komunalnych”
• Nr GKR.7093-14/04 z dnia 30.12.2004r. na wykonywanie usługi w zakresie „Zarządzania i obsługę cmentarzy komunalnych przy ulicy Warszawskiej w Piszu i we wsi Turośl”
2. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Remont drogi gminnej nr 174005N, o długości 1850m, na odcinku od drogi powiatowej nr 1522N w kierunku miejscowości Uściany Nowe”. Wybrano ofertę złożoną przez Henryka Leszczyńskiego, ul. Usługowa 10, 12 – 200 Pisz za cenę 113 343,73zł (brutto). Termin zawarcia umowy – 7 czerwca 2005r
3. Pracownicy wydziału uczestniczyli w postępowaniach przetargowych na:
- Inwentaryzację i wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz
- Dostawę materiałów budowlanych do świetlic wiejskich
4. Dokonano aktualizacji rejestrów zamówień publicznych oraz umów zawartych po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.
5. Prowadzono sprawę dostawy oraz montażu na terenie miasta Pisz wiat przystankowych
przeszklonych o konstrukcji stalowej w ilości 5 sztuk
Miejsca lokalizacji w/w wiat:
- ul. Zagłoby ( w miejscu istniejącego przystanku)
- ul. Warszawska ( zatoka przy cmentarzu)
- ul. Klementowskiego ( przy zatokach na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 1 )
- ul. Pionierów ( przy parkingu )
6. Prowadzono sprawy związane z dostawą koszy ulicznych betonowych w ilości 30 sztuk oraz dostawą koszy parkowych w ilości 30 sztuk.
7. W omawianym okresie:
- rozpatrywano 15 spraw dotyczących usunięcia drzew,
- wydano 8 decyzji dotyczących wycinki drzew,
- wydano 5 postanowień dotyczących zaopiniowania programów gospodarki odpadami,
- wydano 8 zaświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
8. Prowadzono sprawę przygotowania wniosku o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i w części sieci wodociągowej od m. Borki do m. Jeże.
9. Przygotowano projekt wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie dostosowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Kocioł Duży do wymogów przepisów o odpadach.
10. Prowadzono sprawę dotyczącą konkursu „ najpiękniejsza posesja miasta i gminy Pisz w 2005 roku.”.
11. Prowadzono nadzór nad realizacją inwestycji polegającej na modernizacji drogi powiatowej nr 40252 – ulic Pionierów i Długiej w Piszu prowadzoną wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Piszu.
12. Prowadzono nadzór nad realizacją inwestycji polegającej na modernizacji drogi w miejscowości
Babrosty.
13. Prowadzono nadzór nad realizacją inwestycji polegającej na modernizacji drogi gminnej –
odcinek od drogi powiatowej w l. Przerośl do m. Uściany Nowe.
14. Prowadzono nadzór nad profilowaniem dróg na terenie gminy i miasta Pisz.
15. Wydano 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego.
16. Prowadzono nadzór nad realizacją aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę ulic: Stefana
Batorego, Kowieńskiej, Juliana Tuwima, Chabrowej, Akacjowej, Łabędziej, Ogrodowej
oraz parkingu pomiędzy ulicami Chabrową i Akacjową.
17. Prowadzono nadzór nad realizacją inwestycji polegającej na budowie układu komunikacyjnego na osiedlu „Wschód” w Piszu.
18. W omawianym okresie wydano 140 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
19. Dokonano przeglądu gwarancyjnego Szkoły Podstawowej w Trzonkach.
20.Przygotowano sprawozdanie ekologiczno-ekonomiczne ciepłowni dla Funduszy współfinansujących.
21. Przygotowano koncepcję remontu świetlicy wraz z kosztorysami w miejscowościach Karpa i Turowo.
22. Prowadzono sprawę utwardzenia placów składowych na terenie ciepłowni.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA


1. Wydano:
- 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo”;
- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)”;
- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 18 % zawartości alkoholu”;
- 5 decyzji - wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 23 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 25 zaświadczeń - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 20 decyzji - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej;
- 200 dowodów osobistych;
- 13 decyzji w sprawie o wymeldowanie.
Przyjęto 229 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

2. Wszczęto postępowanie w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów do remontów świetlic wiejskich.
3. Podjęte zostały wstępne ustalenia dotyczące organizacji w Piszu w dniu 3 lipca imprezy „Lato z radiem”.
4. Zakończona została i rozliczona realizacja zadania „Zagospodarowanie kąpielisk wiejskich”. Kwota 40.377 zł stanowiąca dotację Sapardu została przekazana na konto gminy.

WYDZIAŁ FINANSOWY

Wydano 166 decyzji administracyjnych, w tym:
- decyzje w sprawie wymiaru podatków – 150
- decyzje dotyczące umorzenia - 2
- decyzje dotyczące odroczenia podatków – 10
- decyzje w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów –1
- postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia - 1
- decyzje umarzające postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego - 2


MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


W okresie od 28.04.2005r. do 24.05.2005r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 514 wniosków o udzielenie pomocy i 40 wniosków o przyznanie świadczenia rodzinnego. Przeprowadzono 413 wywiadów środowiskowych do celów pomocy społecznej, 5 wywiadów w zakresie uzależnień od alkoholu, 3 wywiadów w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 4 wywiady alimentacyjne. W miesiącu kwietniu i maju z pomocy z programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2004/2005” skorzystało łącznie 1084 rodziny.

Wydano 361 decyzji, w tym :

1) na zasiłki celowe - 197,
2) na zasiłki okresowe – 120,
3) na zasiłki rodzinne - 33,
4) na zasiłki opiekuńcze - 7,
5) na dożywianie dzieci w szkole –2
6) na usługi opiekuńcze - 2.

Wypłacono:

- zasiłki rodzinne dla 1582 osób na kwotę – 305.689,90 zł.
- świadczenia opiekuńcze dla 264 osób na kwotę – 60.616 zł.
- zasiłki celowe na kwotę – 34.734 zł,
- zasiłki okresowe na kwotę – 58.157,85 zł,
- zasiłki stałe dla 82 osób na kwotę – 23.919,80 zł,
Z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole korzystało 1036 uczniów na łączną kwotę – 31.082,89 zł.
Usługami opiekuńczymi objętych było 78 osób.

Wydatkowano:

- ze środków Gminy : 123.974,74 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotowanych – 58.157,85 zł i dotacja na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” 13.766 zł.
- ze środków zleconych: 402.669,23 zł
- na zasiłki stałe: 23.919,80 zł,
- składki emerytalno-rentowe- 9.364,84 zł,
- składki zdrowotne – 3.078,69 zł,
- na zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze – 366.305,90 zł,

Łącznie wydatkowano: 526.643,97 zł.


URZĄD STANU CYWILNEGO:

1. Sporządzono 56 aktów urodzeń,
2. Sporządzono 29 aktów zgonu,
3. Sporządzono 4 akty zawarcia małżeństwa konkordatowego
4. Sporządzono 4 akty małżeństw cywilnych
5. Wydano 5 decyzji administracyjnych,
6. Wydano 12 zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego
7. Przyjęto 5 zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński.
8. Wydano 3 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granica
9. Wydano 2 zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego
10. Sprawdzono 154 wnioski o wydanie dowodów tożsamości.
11. Wysłano i wpisano 48 przypisków do aktu stanu cywilnego.
12. Wysłano 7 kopii aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności.
13. Wpisano 12 wzmianek na marginesach aktu stanu cywilnego w oparciu o decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe.
14. Zarejestrowano 470 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 568 odpisów (skróconych i zupełnych).