BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 9/2005

z działalności Burmistrza Pisza okres pomiędzy sesjami RM (30 września 2005 r. – 20 października 2005 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. Dokonano zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu. Zmiana polegała na likwidacji Samodzielnego Stanowisko ds. Integracji z Unią Europejską i utworzeniu Samodzielnego Stanowiska ds. Promocji.
2. Przeprowadzono nabór na stanowisko ds. promocji. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano Panią Monikę Cwalińską, która została zatrudniona na Samodzielnym Stanowisku ds. Promocji od 13.10.2005r.
3.Przeprowadzono nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano Pana Bartłomieja Sienkiewicza, który zostanie zatrudniony od 02 listopada 2005r.
4.Ogłoszono nabór na podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju. Termin składania ofert do 27.10.2005
5. Wydano drugi numeru bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Pisz „Panorama Piska”
6. Przygotowano dokumentację przetargową dotyczącą zakupu sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Piszu.
7. Przygotowano dokumentację przetargową na wykonanie remontu parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Piszu.
8. Podpisano 2 umowy o pracę na okres 1 miesiąca z osobami odbywającymi przygotowanie zawodowe w Urzędzie Miejskim w Piszu – zobowiązania z umowy z Powiatowym Urzędem Pracy
9.Przeprowadzono wybory sołtysa w sołectwie: Kocioł
10. Wydział zorganizował kolegium sołtysów w dniu 07 października 2005r.
11. Pracownicy Wydziału brali udział w organizacji wyborów Prezydenta RP na terenie gminy Pisz
- przeprowadzenie głosowania w dniu 09 października 2005r.
- przeprowadzenie cyklu szkoleń członków Komisji Obwodowych,
- przygotowanie do II tury wyborów.


WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

I. Prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy.

1.Przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy - szt. 12
2.Wydano decyzje o warunkach zabudowy - szt. 12
3.Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - szt. 30
4.Odmówiono wydania decyzji o warunkach zabudowy – szt. 5
5.Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt. 1

II Prace planistyczne.

1. Kontynuowano prace nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) doliny rzeki Pisy
2) nowej przeprawy mostowej.
2. Kontynuowano procedury związane z wykonaniem miejscowych planów:
- zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę/
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy drogą na plażę a ścianą lasu/
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz - strona zachodnia nad rzeką Pisą.
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego.
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP
- zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Zdunowo obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 129/5 i część dz. o nr.129/3
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz , obejmującego działki o numerach geodezyjnych 1458, 1462 i część dz. nr 1431/4
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 120.
- śródmieścia miasta Pisz
- części wsi Zdory nad Jeziorem Seksty

3. Przygotowano uchwałę w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta i gminy Pisz

4. Odpowiedziano na 6 wniosków w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
5. Odpowiedziano na 10 wniosków w sprawie przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
6. Wydano 3 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz

III Prace związane z dzierżawieniem nieruchomości gminnych.

- zawarto 4 umowy dzierżawy na tereny pod garażami.
- zawarto 5 umów dzierżawy na tereny pod ogródki,
- zawarto 3 umowy dzierżawy na tereny na cele rolne,
- zawarto 1 umowę dzierżawy na teren pod hangarem
- zawarto 3 umowy dzierżawy na tereny na cele rekreacyjne,


IV. Prace związane z numeracją budynków.

- wydano 5 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom na terenie miasta i gminy Pisz.

V. Prace związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych
- sprzedano 5 lokali mieszkalnych na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie,
- sprzedano 1 lokal użytkowy na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie
- rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż 2 działek budowlanych we wsi Pogobie Tylne

VI. Prace związane z podziałami nieruchomości gminnych

- wydano 5 opinii o możliwości wykonania podziału
- wydano 1 decyzję dotyczącą uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonej na terenie Gminy Pisz

VII Prace związane ze ściąganiem należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości .

- wysłano 11 wezwań do zapłaty zaległości finansowych


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU


1. Prowadzono nadzór nad realizacją umów:
• Nr GKR.7080-5/04 z dnia 15.10.2004r. na „Wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu Gminy Pisz oraz ich utrzymanie”
• Nr GKR.7044-47/03/04 z dnia 29.03.2004r. na „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Pisz”
• Nr GKR.5550/10/05 z dnia 20.10.2004r. na „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz”
• Nr GKR.7062-30(1)04 z dnia 17.12.2004r. na „Świadczenie usług w zakresie oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu Gminy Pisz”
• Nr GKR.7070-15/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy”
• Nr GKR.7070-16/04 z dnia 31.12.2004r. na „Świadczenie usług utrzymania parków miejskich”
• Nr GKR.7070-19/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie cmentarzy wojennych”
• Nr GKR.7070-14/04 z dnia 31.12.2004r. na „Świadczenie usług utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy”
• Nr GKR.7070-17/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy”
• Nr GKR.7070-22/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie zieleńców przy ulicach”
• Nr GKR.7070-20/04 z dnia 31.12.2004r. na „Świadczenie usług utrzymania lasów komunalnych”
• Nr GKR.7070-18/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie cmentarzy komunalnych”
• Nr GKR.7093-14/04 z dnia 30.12.2004r. na wykonywanie usługi w zakresie „Zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych przy ulicy Warszawskiej w Piszu i we wsi Turośl”
2. Prowadzono sprawy związane z wydatkowaniem środków otrzymanych z budżetu Państwa w wysokości 10.079,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Pisz :
• Przygotowanie umów na wykonanie prac
• Nadzór nad pracami
• Odbiory robót
• Rozliczenie dotacji
3. Prowadzono sprawy dobudowy punktów świetlnych w miejscowościach: Jagodne, Babrosty, Trzonki, Kocioł, Kocioł Duży, Wielki Las, Pogobie Tylne.
4. Przygotowano zamówienie dotyczące montażu ujęć wodnych na cmentarzu komunalnym przy ulicy Warszawskiej w Piszu.
5. W omawianym okresie wydano 136 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
6. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz w dniu 07 października 2005r. została podpisana umowa z firmą Przewozy Pasażerskie „K.M.“ w Piszu Waldemar Bodus z siedzibą w Piszu przy ul. Mickiewicza 10/17 na kwotę 59.000 zł.
7. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie modernizacji drogi osiedlowej o długości 130 m z wykonaniem oświetlenia oraz remontem chodników położonych na osiedlu przy ulicy Warszawskiej w Piszu na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 503/27obręb Pisz 1 w dniu 07 października 2005r. została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Piszu Sp z o. o. ul. Czerniewskiego 2, 12 – 200 Pisz na kwotę 310.754,50 zł..
8. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania. Otwarcie ofert nastąpi 21 października 2005r.
9. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na remont dachu i sali klasowej w budynku Przedszkola nr 1 w Piszu. Otwarcie ofert nastąpi 03 listopada 2005r.
10. Uczestniczono w przygotowaniu postępowania przetargowego na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze nowej przeprawy mostowej oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, w części dotyczącej terenu nowej przeprawy mostowej.
11. Dokonano aktualizacji rejestrów zamówień publicznych oraz umów zawartych po przeprowadzeniu postępowań przetargowych oraz rejestru zakupów usług i dostaw wraz z aktualizacją planów zamówień.
12. W omawianym okresie wydano:
- 4 decyzje dotyczące usunięcia drzew
- postanowienie i decyzję dotyczącą zatwierdzenia regulaminu strzelnicy Nadleśnictwa Pisz.
oraz rozpatrzono 8 spraw dotyczących usunięcia drzew
13. Przygotowano uchwałę w sprawie zaopiniowania projektów obszarów Natura 2000 na terenie Gminy Pisz.
14. Wysłano do Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. w Warszawie zgłoszenie do konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce.
15.Wysłano do Polskiej Izby Gospodarczej "Ekorozwój" w Warszawie zgłoszenie do konkursu EKOROZWÓJ 2005.
16.Rozpatrywano sprawę wywozu odpadów na teren położony w sąsiedztwie j. Roś, przy Al. Turystów w Piszu.
17.Prowadzono bieżącą realizację uchwał i wniosków podejmowanych na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych.
18.Przygotowano aneksy do zmian w umowach najmu.
19. Prowadzono sprawy w zakresie nadzoru nad gospodarką lokalową.
20.Uczestniczono w spotkaniach Wspólnot Mieszkaniowych zwoływanych na wniosek właścicieli – dotyczących podejmowania uchwał.
21.Prowadzenie spraw związanych z przydziałem lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych gminy oraz współpraca z Komisją Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny w zakresie w/w/ zadania.
22. Nadzór nad umową o zarządzanie lokalami.
23. rozpatrzono 82 kompletne wnioski o przydział lokalu na 2006r., które zostaną przedstawione na najbliższej Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny.
24. Przejęto 7 mieszkań od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
25. W związku z planowaną rozbiórką budynku nr 2 przy ul. PCK, nr 15 przy ul. Rybackiej, nr 2 przy ul. 1 Maja przydzielono 5 lokali zastępczych.
26. Przydzielono lokal wyposażony w instalację wodno - kanalizacyjną rodzinie z osobą niepełnosprawną .
27. Nadzór nad realizacją inwestycji polegającej na remoncie drogi osiedlowej na działce nr 503/27 przy ulicy Warszawskiej w Piszu.
28.Nadzór nad profilowaniem dróg gruntowych na terenie gminy i miasta Pisz.
29. Nadzór nad wykonaniem remontów nawierzchni bitumicznych.
30. W omawianym okresie wydano 8 decyzji na zajęcie pasa drogowego.
31. Bieżąca korespondencja z petentami - udzielanie wyjaśnień.
32. Opiniowanie oraz uzgadnianie inwestycji, przy realizacji których dochodzi do zajęcia pasa drogowego.
33. Nadzór nad realizacją umowy na „Adaptację budynku po PEC na cele mieszkalne”.
34. Sporządzanie projektu powtarzalnego na przystanek autobusowy.
35. Nadzór nad realizacją umowy na wykonanie dokumentacji technicznej: Układ komunikacyjny na Osiedlu Wschód.
36. Przygotowanie umowy na wykonanie remontu zatoki przystankowej w Turowie.
37. Przygotowanie dokumentacji budowlanej na rozbiórki obiektów na ul. PCK, 1 Maja, Kopernika i Rybackiej.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA

1. Wydano:
- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo”;
- 4 decyzje – wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- 47 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 30 zaświadczeń - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 15 decyzji - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej;
- 223 dowody osobiste ;
- 2 decyzje w sprawie o wymeldowanie.
2. Przyjęto 21 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

3. Od dnia 18 października 2005r. prowadzono rejestrację przedpoborowych
4. Przygotowano spisy wyborców do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


W okresie od 24.09.2005r. do 18.10.2005r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 532 wnioski o udzielenie pomocy i 681 wniosków o przyznanie świadczenia rodzinnego. Przeprowadzono 389 wywiadów środowiskowych w tym: 381 do celów pomocy społecznej , 4 wywiady w zakresie uzależnień od alkoholu oraz 4 wywiady alimentacyjne.

Wydano 1073 decyzji, w tym :

1) na zasiłki celowe - 241,
2) na zasiłki okresowe – 83,
3) na zasiłki rodzinne - 440,
4) na zasiłki opiekuńcze - 126,
5) na zasiłki stałe - 1
6) na dożywianie dzieci w szkole –57
7) na usługi opiekuńcze – 3
8) na zasiłki na zakup żywności z programu „posiłek dla Potrzebujących” – 7
9) na dożywanie dzieci w szkole - 57.

Wypłacono:

- zasiłki rodzinne dla 2057 osób na kwotę – 538.901,70 zł.
- świadczenia opiekuńcze dla 351 osób na kwotę – 102.804,- zł.
- zaliczki alimentacyjne dla 104 rodzin na kwotę 92.400,58 zł.
- zasiłki celowe na kwotę – 45.570,- zł,
- zasiłki okresowe na kwotę – 54.402,64 zł,
- zasiłki stałe na kwotę – 23.626,62 zł.
Z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole korzystało 1112 uczniów na łączną kwotę 46.082,19 zł.
Usługami opiekuńczymi objętych było 79 osób.

Wydatkowano:

- ze środków Gminy: 146.054,83 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotowanych – 54.402,64 zł i dotacja na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – 23.041,05 zł.
- ze środków zleconych: 769.031,14 zł
- na zasiłki stałe: 23.626,62 zł,
- na składki emerytalno – rentowe 8.467,96 zł.
- na składki zdrowotne – 2.830,28 zł.
- na zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze – 734.106,28 zł,

Łącznie wydatkowano: 915.085,97 zł.


URZĄD STANU CYWILNEGO:

1. Sporządzono 24 akty urodzeń,
2. Sporządzono 27 aktów zgonu,
3. Sporządzono 15 aktów zawarcia małżeństwa konkordatowego
4. Sporządzono 4 akty zawarcia małżeństw cywilnych
5. Wydano12 decyzji administracyjnych,
6. Wydano 12 zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego
7. Przyjęto 14 zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński.
8. Wydano 3 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
9. Wysłano 2 wnioski o nadanie medalu
10. Sprawdzono 98 wniosków o wydanie dowodów tożsamości.
11. Wysłano i wpisano 47 przypisków do aktu stanu cywilnego.
12. Wysłano 10 kopii aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności.
13. Wpisano 17 wzmianek na marginesach aktu stanu cywilnego w oparciu o decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe.
14. Zarejestrowano 524 osoby o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 678 odpisów (skróconych i zupełnych).