BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 8/2005

z działalności Burmistrza Pisza okres pomiędzy sesjami RM (01 lipca 2005 r. – 29 września 2005 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. Ogłoszono nabór na stanowisko podinspektora do Wydziału Organizacyjnego. Wpłynęły 2 oferty
2. Ogłoszono nabór na stanowisko ds. promocji .Wpłynęły 4 oferty.
3. Przeprowadzono wybory sołtysów w sołectwach: Karwik, Karpa, Zawady
4. Przedstawiciele PAIZ, wizję lokalną oferty inwestycyjnej w ramach konkursu „Grunt na Medal”
5. Zorganizowano kwartalne spotkanie Burmistrza Pisza z mieszkańcami Gminy Pisz.
6. Delegacja władz Pisza złożyła wizytę na Litwie w mieście Alytus podczas której podpisano 5 umów o współpracy stanowiących podstawę do złożenia wniosków o środki unijne.
7. Wydział współpracował przy organizacji spotkania „Związku Sybiraków”
8. Organizacja wyborów do Sejmu i Senatu RP na terenie gminy Pisz
- rejestracja składu 18 Komisji Obwodowych na terenie gminy Pisz,
- przeprowadzenie cyklu szkoleń członków Komisji Obwodowych,
9. Organizacja wyborów na Prezydenta RP terenie gminy Pisz
- rejestracja składu 18 Komisji Obwodowych na terenie gminy Pisz,
- przeprowadzenie cyklu szkoleń członków Komisji Obwodowych,
10. Współorganizowano posiedzenie Zarządu Polskiego Radia w Piszu oraz „LATO Z RADIEM”
11. Zorganizowano cykl imprez sportowo – rekreacyjnych p.t. „PUCHAR JEDYNKI” Relacje z imprez przez miesiąc emitowane były w TVP 1. Impreza poparta była silną akcją promocyjną w mediach ogólnopolskich w tym w: Tygodniku „WPROST”, na portalu internetowym „Wirtualna Polska”
12. Współorganizowano imprezę plenerową Turniej Rycerski.
13. Współorganizowano warsztaty architektoniczne.
14. Zorganizowano miesięczną wystawę prac Marca Chagalla – wystawa odbiła się szerokim echem zarówno w mediach jak i stanowiła atrakcję kulturalną dla wielu turystów.


WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

I. Prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy.

1.Przygotowano 10 projektów decyzji o warunkach zabudowy;
2. Wydano 21 decyzji o warunkach zabudowy;
3. Wszczęto 42 postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy;
4. Zawieszono 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy,
5. Podjęto 1 zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
6. Przeniesiono 1 decyzję o warunkach zabudowy ,
7. Wydano 3 decyzje o odmowie warunków zabudowy
8. Wszczęto 12 postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
9. Wydano 15 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
10. Przygotowano 5 projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
11 Umorzono 2 postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

II Prace planistyczne.

1. Kontynuacja prac nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- śródmieścia miasta Pisz
- części wsi Zdory nad Jeziorem Seksty.

2 Przygotowano uchwały:
• w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nowej przeprawy mostowej.

• w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części dotyczącej terenu nowej przeprawy mostowej.
3.Kontynuacja procedur związanych z wykonaniem miejscowych planów :
- nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz - pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz pomiędzy drogą na plażę a ścianą lasu
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz - strona zachodnia nad rzeką Pisą.
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego.
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP
- zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Zdunowo obejmującego działki o numerze geodezyjnym 129/5 i część dz. o nr.129/3
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz , obejmującego działki o numerach geodezyjnych 1458, 1462 i część dz. nr 1431/4
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 120.

4. Udzielono odpowiedzi na 16 wniosków w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie
ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
5. Udzielono odpowiedzi na 20 wniosków w sprawie przeznaczenia działek w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
6. Wydano 59 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz
7. Wydano 1 wypis ze Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i
gminy Pisz.

III Prace związane z dzierżawieniem nieruchomości gminnych.

- zawarto 30 umów dzierżawy na tereny pod garażami,
- zawarto 10 umów dzierżawy na tereny pod hangarami.
- zawarto 38 umów dzierżawy na tereny pod ogródki,
- zawarto 1 umowę dzierżawy na teren na cele rolne,
- zawarto 16 umów dzierżawy na tereny pod działalność gospodarczą.IV Prace związane z sprzedażą nieruchomości gminnych.

- sprzedano 13 lokali mieszkalnych na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie,
- sprzedano 9 lokali użytkowych na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie,
- rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 7/64 w Piszu,
- sprzedano 38 działek zabudowanych budynkami garażowymi,


V. Prace związane z numeracją budynków.

Wydano 16 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynków na terenie miasta i gminy Pisz.

VI. Prace związane z podziałami nieruchomości gminnych.

- Wydano 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy i miasta.
- Wydano 3 postanowienia w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy i miasta.

VII. Prace związane ze ściąganiem należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości.

- wysłano 37 wezwań do zapłaty zaległości finansowych.


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU

1. Prowadzony jest nadzór nad realizacją umów :
• Nr GKR.7080-5/04 zawartą w dniu 15.10.2004 r. na „Wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu Gminy Pisz oraz ich utrzymanie”
• Nr GKR.7044-47/03/04 zawartą w dniu 29.03.2004 r. na „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Pisz”
• Nr GKR.5550/4/04 zawartą w dniu 20.10.2004 r. na „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz”
• Nr GKR.7062-30(1)04 zawartą w dniu 17.12.2004 r. na „Świadczenie usług w zakresie oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu Gminy Pisz”.
• Nr GKR.7070-15/04 zawartą w dniu 31.12.2004 r. na „Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy”
• Nr GKR.7070-16/04 zawartą w dniu 31.12.2004 r. na „Świadczenie usług utrzymania parków miejskich”
• Nr GKR.7070-19/04 zawartą w dniu 31.12.2004 r. na „Utrzymanie cmentarzy wojennych”
• Nr GKR.7070-14/04 zawartą w dniu 31.12.2004 r. na „Świadczenie usług utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy”
• Nr GKR.7070-17/04 zawartą w dniu 31.12.2004 r. na „Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy”
• Nr GKR.7070-22/04 zawartą w dniu 31.12.2004 r. n a „Utrzymanie zieleńców przy ulicach”
• Nr GKR.7070-20/04 zawartą w dniu 31.12.2004 r. na „Świadczenie usług utrzymania lasów komunalnych”
• Nr GKR.7070-18/04 zawartą w dniu 31.12.2004 r. na „Utrzymanie cmentarzy komunalnych”
• Nr GKR.7093-14/04 zawartą w dniu 30.12.2004 r. na wykonywanie usługi w zakresie „Zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych przy ulicy Warszawskiej w Piszu i we wsi Turośl”
2. W omawianym okresie wydano 555 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
3. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej sieci
kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej od miejscowości Borki do miejscowości Jeże
Wybrano ofertę złożoną przez firmę Usługi Projektowe mgr inż. Krzysztof Duda z siedzibą w
Łomży przy ul. Senatorska 3a/9 za cenę 74.420 zł. Umowę. zawarto 18 lipca 2005r
4. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we
wsi Babrosty na odcinku o długości 310 m, od połączenia z drogą krajową nr 58 w km 126+565, na działce geodezyjnej numer 64/5. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Piszu Sp z o. o. ul. Czerniewskiego 2, 12 – 200 Pisz za cenę 132 446,59 zł (brutto). Umowę. zawarto 18 lipca 2005r
5. Przeprowadzono dwa postępowanie przetargowe na wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu Gminy Pisz oraz ich utrzymanie Postępowania zostały unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), gdyż najkorzystniejsza oferta złożona przez SCHRONISKO dla BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Zygmunt Dworakowski Radysy 13 12 – 230 Biała Piska w pierwszym postępowaniu: za cenę 212 000 zł brutto oraz w drugim postępowaniu za cenę
185 500 zł brutto przewyższają kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .
6. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz. Postępowania zostały unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), gdyż najkorzystniejsza oferta złożona przez Przewozy Pasażerskie „K.M.“ w Piszu Waldemar Bodus z siedziba w Piszu przy ul. Mickiewicza 10/17 za cenę 75 000 zł brutto przewyższają kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 58 932,09 zł brutto.
Ogłoszono kolejne postępowanie, które zostało rozstrzygnięte. Wybrano ofertę firmy Przewozy Pasażerskie „K.M.“ w Piszu Waldemar Bodus z siedziba w Piszu przy ul. Mickiewicza 10/17 za cenę 59 000 zł brutto .

7. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji drogi osiedlowej o długości 130 m z wykonaniem oświetlenia oraz remontem chodników położonych na osiedlu przy ulicy Warszawskiej w Piszu na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 503/27obręb Pisz 1. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Piszu Sp z o. o. ul. Czerniewskiego 2, 12 – 200 Pisz za cenę 310 754,56 zł (brutto).
8. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na adaptacje na cele mieszkalne budynku biurowego PEC przy ul. Mickiewicza . Wybrano ofertę złożoną przez FIRMĘ HANDLOWO – USŁUGOWA EXPORT – IMPORT Stanisław Gajda z siedzibą w Piszu, przy ul. Ratuszowej 16, za cenę – 192 600 zł brutto Umowę. podpisano19 września 2005r
9. Zaktualizowano rejestr zamówień publicznych oraz umów zawartych po przeprowadzeniu postępowań przetargowych oraz rejestr zakupów usług i dostaw wraz z aktualizacją planów zamówień.
10. W omawianym okresie:
- rozpatrywano 17 spraw dotyczących usunięcia drzew
- wydano 13 decyzji dotyczących wycinki drzew
- wydano 6 postanowień dotyczących zaopiniowania programów gospodarki odpadami,
- wydano 5 zaświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
11. W dniu 18 lipca 2005 r. zawarto umowę z firmą „USŁUGI PROJEKTOWE” z siedzibą w Łomży na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wsi w części od m. Borki do m. Jeże za kwotę 74.420 zł.
12. Rozstrzygnięto konkurs „Najpiękniejsza posesja miasta i gminy Pisz”. Dnia 22 września 2005 r.
Burmistrz Pisza na spotkaniu z mieszkańcami wręczył nagrody dla laureatów konkursu.
13. Uczestniczono w pracach komisji i dokonano zakupu nagród za kwotę 199,29 zł dla laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej organizowanej przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piszu.
14. W dniach 16 – 19 września 2005 r. przeprowadzono akcję „Sprzątanie Świata – Polska 2005” w
której wzięło udział 1953 uczestników.
15. W dniu 16 września 2005 r. przeprowadzono II Piski Bieg Ekologiczny z udziałem uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
16. Prowadzono bieżącą realizację uchwał i wniosków podejmowanych na zebraniach Wspólnot
Mieszkaniowych. Odbyło się 21 zebrań Wspólnot Mieszkaniowych
17. Prowadzono sprawy w zakresie nadzoru nad gospodarką lokalową.
18. Uczestniczono w spotkaniach Wspólnot Mieszkaniowych zwoływanych na wniosek właścicieli
19. Prowadzono dokumentację i sprawy w zakresie projektów rocznych wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy, współpracą z Komisją Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Rodziny w powyższym zakresie oraz sprawy związane z przydziałem lokali mieszkaniowych z zasobów komunalnych Gminy.
20. Prowadzono nadzór nad realizacją robót i dokonano rozliczenia umowy zawartej na wykonanie
termomodernizacji Gimnazjum Nr 1 w Piszu.
21. Prowadzono sprawy związane z opracowaniem porozumienia i umów na wykonanie dokumentacji
technicznej „Układu komunikacyjnego na osiedlu Wschód w Piszu”
22. Prowadzono nadzór nad profilowaniem dróg na terenie gminy i miasta Pisz.
23. Prowadzono nadzór nad realizacją i rozliczenie po zakończeniu robót budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Babrosty na odcinku o długości 310mb, od połączenia z drogą krajową nr 58 w km 126+565, na działce oznaczonej numerem 64/5.
24. Prowadzono sprawy związane z przygotowaniem dokumentacji na rozbiórkę obiektów położonych przy ul. PCK, ul. 1-go Maja i ul. Kopernika.
25. Nadzór nad wykonywaniem remontów nawierzchni bitumicznych.
26. W omawianym okresie wydano 6 decyzji na zajęcie pasa drogowego.
27. Prowadzono sprawy związane z wydatkowaniem środków otrzymanych z budżetu Państwa w
wysokości 10.079,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Pisz.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA
1. Wydano:
- 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5 % zawartości
alkoholu oraz na piwo”;
- 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 4,5 % do
18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)”;
- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 18 %
zawartości alkoholu”;
- 11 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do
4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo”;
- 6 decyzji - wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 50 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 49 zaświadczeń - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 44 decyzje - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej;
- 565 dowodów osobistych;
- 2 decyzje w sprawie o wymeldowanie;
- 44 decyzje dot. świadczeń na rzecz obrony.
2. Przyjęto 741 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

3. Zakupiono samochód pożarniczy dla OSP - Mercedes Benz za cenę brutto
23.002,40 zł.
4. Rozstrzygnięty został przetarg i podpisano umowę na dostawę urządzenia do uszczelniania naczyń
krwionośnych. Wybrano ofertę firmy TYCO-POLSKA Sp. z o.o. za cenę brutto 29.639 zł.


AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Przeprowadzono audyt w Muzeum Ziemi Piskiej oraz Zespole Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W okresie od 01.07.2005r. do 28.09.2005r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 2185 wniosków o udzielenie pomocy i 2455 wniosków o przyznanie świadczenia rodzinnego. Przeprowadzono 2126 wywiadów środowiskowych do celów pomocy społecznej, 17 wywiadów w zakresie uzależnień od alkoholu , 24 wywiady alimentacyjne i 4 wywiady w zakresie dodatków mieszkaniowych.
Wydano 541 decyzji, w tym :

1) na zasiłki celowe - 808,
2) na zasiłki okresowe – 480,
3) na zasiłki rodzinne - 1657,
4) na zasiłki opiekuńcze - 282,
5) na dożywianie dzieci w szkole –462
6) na usługi opiekuńcze – 2
7) na zasiłki na zakup żywności z programu „Posiłek dla potrzebujących” - 471.
Wypłacono:
- zasiłki rodzinne dla 2125 osób na kwotę – 1.144.188 zł.
- świadczenia opiekuńcze dla 341 osób na kwotę – 179.628,- zł.
- zasiłki celowe na kwotę – 131.903,- zł,
- zasiłki okresowe na kwotę – 210.205 zł,
- zasiłki stałe dla 79 osób na kwotę – 69.343 zł.
Z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole wydatkowano łączną kwotę 107.712 zł.
Usługami opiekuńczymi objętych było 70 osób.

Wydatkowano:
- ze środków Gminy: 449.820 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotowanych – 210.205 zł i dotacja na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – 51.941,55 zł.
- ze środków zleconych: 1.430.594 zł
- na zasiłki stałe: 69.243 zł,
- na zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze –1.323.816 zł,
- składki na ZUS opłacane za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze – 1.323.816
-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia
rodzinne - 9.573 zł
Łącznie wydatkowano: 1.880.415 zł.

URZĄD STANU CYWILNEGO:
1. Sporządzono 33 akty urodzeń,
2. Sporządzono 16 aktów zgonu,
3. Sporządzono 3 akty zawarcia małżeństwa konkordatowego
4. Sporządzono 13 aktów małżeństw cywilnych
5. Wydano 8 decyzji administracyjnych,
6. Wydano 11 zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego
7. Przyjęto 4 zapewnienia o wstąpieniu w związek małżeński.
8. Wysłano 1 wniosek o nadanie medalu
9. Sprawdzono 185 wniosków o wydanie dowodów tożsamości.
10. Wysłano i wpisano 31 przypisków do aktu stanu cywilnego.
11. Wysłano 9 kopii aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności.
12. Wpisano 9 wzmianek na marginesach aktu stanu cywilnego w oparciu o decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe.
13. Zarejestrowano 438 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 572 odpisy (skrócone i zupełne).