BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 1/13 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (28 grudnia 2012 r. – 08 lutego 2013 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu:

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 54 osoby w ramach robót publicznych.
2. Zatrudniono 40 osób w ramach prac interwencyjnych.
3. Przeprowadzono nabór na podinspektora ds. „Neighbours in active business actions” w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu. Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów wybrano Panią Paulinę Parzych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 28 grudnia 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania przemieszczenia i doręczenia przesyłek pocztowych o wadze do 50 g i powyżej 50 g (oraz ich ewentualnych zwrotów) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Piszu”. Umowę podpisano z Pocztą Polską Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, za łączną cenę 474 630,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2015 roku.
2. 31 grudnia 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „ Dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu pn. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Pisz ”. Umowę podpisano z ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz z siedzibą w Bydgoszczy, za łączną cenę 106 470,14 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 30 stycznia 2013 roku.
3. 31 grudnia 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz”. Umowę podpisano z Przewozy Pasażerskie KM Waldemar Bodus z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 268 200,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2015 roku.
4. 28 grudnia 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pisz”. Wybrano ofertę Pracowni Urbanistyczno – Architektonicznej Arch. Maria Olchowska z siedzibą w Giżycku, za łączną cenę 57 072,00 zł.
5. 23 stycznia 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „EKO-Plaża – remont pomostu oraz zagospodarowanie plaży miejskiej w Piszu nad jeziorem Roś”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
6. 01 lutego 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla Gminy Pisz oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pisz”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty.
7. 03 lutego 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę żwiru i tłucznia na terenie gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem”. Otwarcie ofert odbędzie się 18 lutego 2013 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Złożono wnioski o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na następujące zadania:
1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim
- koszt całkowity – 517 000,00 zł
- wnioskowana kwota do dofinansowania – 200 000,00 zł
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim
- koszt całkowity – 1 297 300, 00 zł
- wnioskowana kwota do dofinansowania – 500 000,00 zł
3. Budowa SKATEPARKU w Piszu
- koszt całkowity – 1 473 185, 00 zł
- wnioskowana kwota do dofinansowania – 558 700,00 zł

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz (mały projekt).
2. Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.
3. Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:
1. Realizowane jest zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
2. Kontynuowane są prace związane z realizacją zadania pn.: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 17 decyzji dotyczących zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
2. Wydano 12 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.
3. Wydano 8 decyzji w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz w prawo własności.
4. Zawarto 37 umów dzierżawy na grunty położone na terenie miasta i gminy Pisz.
5. Ogłoszono 31 wykazów w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
6. Ogłoszono 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości, położonej na terenie gminy Pisz.
7. Ogłoszono 3 przetargi na wydzierżawienie nieruchomości, położonych na terenie miasta Pisz.
8. Rozstrzygnięto 2 przetargi na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Pisz.
9. Nie rozstrzygnięto 10 przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Pisz.
10. Wszczęto procedurę sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego położonego na terenie gminy Pisz.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) części wsi Piskorzewo,
2) części wsi Jaśkowo,
3) części wsi Karwik,
4) części wsi Wąglik
5) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
6) północnej części Pisza - terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
a także zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1) w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz
oraz:
2) części wsi Piskorzewo,
3) części wsi Jaśkowo,
4) części wsi Karwik,
5) części wsi Wąglik,
6) części wsi Szeroki Bór Piski,
7) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz
8) części wsi Jeglin.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Stacji Socjalnej. Zadanie będzie realizowane przez Ewangelickie Stowarzyszenie „BETEL”. Kwota dofinansowania: 49.200,00 zł.
2. Przeprowadzono przeglądy techniczne i czyszczenie przewodów kominowych w 14 świetlicach wiejskich. Wykonawca – Spółdzielnia Kominiarz, koszt robót : 3.136,50 zł brutto.
3. Pisz bierze udział w kampanii „Pogoda z Twoją Gminą” realizowany przez TVP Olsztyn. Od początku 2013 r. zostały wyemitowane trzy z dwunastu felietonów pogodowych, które zostaną nakręcone na terenie Gminy Pisz i promują Pisz.
4. 10 stycznia 2013 r. odbyło się IV Noworoczne Spotkanie Środowiska Animatorów i Twórców Kultury. Głównymi punktami spotkania były: podsumowanie 2012 r. w piskiej kulturze oraz wręczenie Tytułu Osobowości Ziemi Piskiej , który otrzymała Marine Mkrtczjan.
5. W dniu 14 stycznia 2013 r. wręczone zostały nagrody i dyplomy dla laureatów X edycji konkursu na „ Najładniejszy świąteczny wystrój posesji na terenie Gminy Pisz w roku 2012”
6. Rozpoczęła się XIX edycja Piskiej Ligi Koszykówki – IX Memoriał Świdra i Cinka.


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 4 decyzje na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2. Wydano zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Pisz.
3. Rozpatrywano i prowadzono 21 spraw dotyczących usunięcia drzew.

PION OCHRONY

1. Opracowano i wydano zarządzenie Burmistrza Pisza w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pisz w 2013 roku.
2. Wydano piętnaście decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń na rzecz obrony oraz jedną uznającą powołanego do odbycia służby przygotowawczej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
3. Do dnia 5.01.2013 r. zakończono rejestrację osób rocznika 1994 z terenu Gminy Pisz na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 2 ślubów cywilnych
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 934 wnioski o udzielenie pomocy społecznej i 103 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 101 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 721 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Wydatkowano kwotę 648.791,10 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, kwotę 992.071,44 zł na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach , na świadczenia rodzinne i opiekuńcze , kwotę 239.015,00 zł na fundusz alimentacyjny.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Ośrodek prowadzi Noclegownię dla osób bezdomnych, w której przebywa średnio ok.14 osób.
Wspólnie z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii oraz Parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa zorganizowano Wigilię dla osób samotnych i bezdomnych.
W 2012 r. zakończono realizację projektu systemowego „Piska Akademia Aktywności”. Obecnie trwają prace nad opracowaniem kolejnego wniosku na lata 2013-2014.
Data powstania: czwartek, 28 lut 2013 08:59
Data opublikowania: czwartek, 28 lut 2013 09:56
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2602 razy