BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 5/13 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (11 kwietnia 2013 r. – 25 kwietnia 2013 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 13 osób w ramach robót publicznych.
2. Ogłoszono nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert do 30 kwietnia 2013 r.
3. Ogłoszono nabór na dwa stanowiska pracy: Aplikant w Straży Miejskiej w Piszu. Termin składania ofert do 7 maja 2013 r.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 09 kwietnia 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Rozbudowę budynku strażnicy OSP w Liskach ”. Wpłynęło siedem ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
2. 23 kwietnia 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Udzielenie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ”. Otwarcie ofert odbędzie się 03 czerwca 2013 r.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.
2. Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu.
3. Eko-plaża zagospodarowanie plaży miejskiej w Piszu.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

1. Kontynuowane są prace przy realizacji zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
2. Trwają przygotowania do odbioru inwestycji pn.: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 3 decyzje dotyczące zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
2. Zawarto 24 umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
3. Ogłoszono 14 wykazów w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
4. Ogłoszono 2 wykazy w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, położonych na terenie gminy Pisz.
5. Ogłoszono 2 przetargi na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
6. Ogłoszono 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Pisz.
7. Ogłoszono 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie miasta Pisz.
8. Nie rozstrzygnięto 9 przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Pisz.
9. Sprzedano 1 lokal mieszkalny położony na terenie gminy Pisz.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) części wsi Piskorzewo,
2) części wsi Jaśkowo,
3) części wsi Karwik,
4) części wsi Wąglik
5) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
6) północnej części Pisza - terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
7) zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej
oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1) w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz
oraz:
2) części wsi Piskorzewo,
3) części wsi Karwik,
4) części wsi Wąglik,
5) części wsi Szeroki Bór Piski,
6) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz
7) części wsi Jeglin.

W związku z opracowaniem:
 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe, projekt w/w dokumentu wyłożony jest do publicznego wglądu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w dniach 18.04.2013 r. – 10.05.2013 r. Dyskusja publiczna dotycząca projektu w/w dokumentu odbędzie się w dniu 10.05.2013 r. o godzinie 11.oo w sali Nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu. Uwagi do projektu w/w dokumentu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.05.2013 r.
 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta Pisz, projekt w/w dokumentu wyłożony jest do publicznego wglądu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w dniach 18.04.2013 r. – 10.05.2013 r. Dyskusja publiczna dotycząca projektu w/w dokumentu odbędzie się w dniu 10.05.2013 r. o godzinie 12.oo w sali Nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu. Uwagi do projektu w/w dokumentu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.05.2013 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI
W dniach 18-21 kwietnia br. odbył się X Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal ”Pisz i Śpiewaj Poezję”. Podczas Festiwalu gościliśmy delegacje z naszych miast partnerskich: Woronowa z Białorusi i Irpinia z Ukrainy.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Podpisano umowę na „Utrzymanie i konserwację fontanny i zdrojów wody pitnej zlokalizowanych na Placu Daszyńskiego w Piszu na działce gminnej o nr geod. 422/13 obręb Pisz 2” z Panem Stefanem Zajkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany Stefan Zajk z siedzibą w Piszu przy ul. Słonecznej 51 na okres od dnia 01.05.2013 r. do dnia 30.09.2013 r. na kwotę 7500,00 zł brutto.
2. Podpisano umowę na najem 4 szt. przenośnych kabin sanitarnych w n/w miejscach:
- w miejscowości Łupki na działce o numerze geod. 55/2, obręb Łupki (plaża);
- w miejscowości Wiartel Mały na działce o numerze geod. 148/3 (pow. 0,15 ha), obręb Wiartel Mały (przy wyremontowanym pomoście – plaża);
- w miejscowości Pisz na działce o numerze geod. 375/5 obręb Pisz 2 (Park Różany);
- w miejscowości Pisz na działce o numerze geod. 136/17 obręb Pisz (schron przy ul. Nidzkiej w Piszu).
3. Wydano 1 zaświadczenie dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 1 ślubu cywilnego.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 370 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 27 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 21 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 275 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Wydatkowano kwotę 318.491,23 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, kwotę 7.995,70 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 5.240,65 zł na fundusz alimentacyjny.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Do 15 kwietnia br. prowadzono Noclegownię dla osób bezdomnych.
Ośrodek systematycznie świadczy usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych
z terenu naszej Gminy. Częstotliwość zleceń uzależniona jest od potrzeb indywidualnych osób lub instytucji.
Prowadzona jest rekrutacja uczestników do projektu systemowego „Piska Akademia Aktywności”. Z uczestnikami projektu pracownicy socjalni zawierają kontrakty socjalne. Udział w projekcie w bieżącym roku wezmą 64 osoby.
W Ośrodku przyjmuje psycholog, który udziela porad podopiecznym i pracownikom socjalnym.
W każdy piątek dyżuruje prawnik, który udziela nieodpłatnych porad podopiecznym Ośrodka.
Data powstania: czwartek, 23 maj 2013 09:05
Data opublikowania: czwartek, 23 maj 2013 10:06
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2418 razy