BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 9/13 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (5 sierpnia 2013 r. – 27 września 2013 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 24 osoby w ramach robót publicznych.
2. Zatrudniono 55 osób w ramach prac interwencyjnych.
3. Zatrudniono 3 osoby w ramach stażu.
4. Ogłoszono nabór na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu.
5. Przeprowadzono nabór na poborcę w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Piszu. Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów i przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych wybrano Pana Marcina Malinowskiego zam. Pisz.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 28 sierpnia 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pisz”. Umowę podpisano z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 4.782.585,60 zł. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2014 r.
2. 8 sierpnia 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę ul. Wańkowicza w Piszu na działce o nr geod. 1461/17”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 841.599,73 zł. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 29 listopada 2013 roku.
3. 23 sierpnia 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”. Wpłynęło 7 ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Usługi Geodezyjne Krzysztof Dawid z siedzibą w Piszu, przy ul. Wiosennej 19, za łączną cenę 11.070,00 zł. Podpisanie umowy 30 września 2013 roku.
4. 28 sierpnia 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Zagospodarowanie terenu na działkach o nr geod. 1394, 1395, 403/9, 414/14 przy ul. 1 Maja w Piszu”. Wpłynęły 3 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLBET, ZAJAZD WIEJSKI Elżbieta Mieczkowska z siedzibą w Szczechach Wielkich 15, za łączną cenę 70.489,71 zł. Podpisanie umowy 30 września 2013 roku.
5. 18 września 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Dostawę pospółki i mieszanki kruszywa łamanego na terenie gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem”. Na zadanie nr 1 (dostawa pospółki i mieszanki kruszywa łamanego oraz świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych na terenie miasta Pisz, wraz z ich zagęszczeniem) umowę podpisano z Olszewski Wojciech P.P.H.U. OLECH POL z siedzibą w Łupkach 108d, za łączną cenę 48.831,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2013 r. Na zadanie nr 2 (dostawa pospółki i mieszanki kruszywa łamanego oraz świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych na terenie gminy, poza obszarem miasta Pisz, wraz z ich z zagęszczeniem) umowę podpisano z Henrykiem Leszczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Leszczyński z siedzibą w Piszu, przy ul. Usługowej 10, za łączną cenę 141.450,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2013 r.


WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.
2. Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu.
3. Rozbudowa strażnicy OSP w Liskach.
4. Renowacja budynku Ratusza w Piszu.


JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

Kontynuowana jest realizacja zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.


WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 14 decyzji dotyczących zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
2. Wydano 1 decyzję w sprawie uchylenia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.
3. Wydano 13 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.
4. Wydano 4 decyzje w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz w prawo własności.
5. Zawarto 30 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
6. Ogłoszono 18 wykazów w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
7. Ogłoszono 1 wykaz w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu nieruchomości, położonej na terenie gminy Pisz.
8. Ogłoszono 8 przetargów na wydzierżawienie nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz.
9. Ogłoszono 41 przetargów na sprzedaż nieruchomości, położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
10. Zakończono 18 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz z wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.
11. Sprzedano 3 lokale mieszkalne położone na terenie miasta i gminy Pisz na rzecz najemców.
12. Na podstawie aktu notarialnego Gmina Pisz nabyła odpłatnie nieruchomość, położoną na terenie gminy Pisz, zabudowaną urządzeniami infrastruktury technicznej, stanowiącą własność osób fizycznych.
13. Na podstawie aktu notarialnego dokonano zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1. części wsi Jaśkowo,
2. części wsi Karwik,
3. części wsi Wąglik,
4. części wsi Piskorzewo,
5. zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej,
6. terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica
oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1. w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz
oraz:
2. części wsi Karwik,
3. części wsi Jeglin,
4. części wsi Piskorzewo,

W związku z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, projekt w/w dokumentu wyłożony jest ponownie do publicznego wglądu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w dniach 20.09.2013 r. – 11.10.2013 r. Dyskusja publiczna dotycząca projektu w/w opracowania odbędzie się w dniu 10.10.2013 r. o godz. 11.oo w sali Nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu. Uwagi do projektu w/w dokumentu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2013 r.


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. W dniach 18-19 września 2013 r. grupa przedsiębiorców z gminy Pisz uczestniczyła w wyjeździe do rejonu Alytus na Litwie w ramach projektu „Sąsiedzi aktywnie wspierający przedsiębiorczość.”
2. 2 sierpnia br. w Muzeum Ziemi Piskiej otwarto wystawę ”Historia Pisza od czasów najdawniejszych”. Nowa ekspozycja archeologiczno- etnograficzno-historyczna została utworzona w wyremontowanym lewym skrzydle Muzeum.
3. Ukazała się Panorama Piska – Biuletyn Informacyjny Gminy Pisz Nr 3 (25) sierpień 2013.
4. 17 sierpnia 2013 r. w Piszu odbyły się „Myśliwskie Smaki”. Impreza uznawana jest za „ Najlepszą imprezę myśliwską na Mazurach”.
5. 25 sierpnia br. na Placu Daszyńskiego w Piszu odbyły się V Dożynki Gminne. Podczas dożynek gościliśmy delegacje z partnerskich rejonów : z Woronowa na Białorusi i Irpina (Ukraina) .
6. 29 sierpnia br. piscy strażnicy miejscy obchodzili Dzień Straży Gminnej. Obchody były dobrą okazją do podsumowania ich całorocznych wysiłków. Po raz drugi przyznano tytuł „Efektywnego Strażnika”, który w tym roku otrzymał st. specjalista Paweł Sulewski.
7. 31 sierpnia br. w Turowie Dużym odbyła się VI edycja „Kartoflady”, zorganizowana przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Turowo Duże.
8. Przedsiębiorcy z Litwy po raz kolejny gościli w Piszu . Tym razem okazją do wizyty była wystawa w dniu 7 września br. podczas której zaprezentowali swoją ofertę biznesową.
9. Zapachy potraw przygotowanych na bazie runa leśnego unosiły się 7 września br. nad Placem Daszyńskiego w Piszu. Dania przygotowywali kucharze amatorzy i zawodowcy w ramach IV Regionalnego Festiwalu Runa Leśnego organizowanego przez Gminę Pisz wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.
10. 18 września br. odbyło się spotkanie zespołu monitorującego w ramach programu „Decydujmy Razem”.
11. 19 września br. w Pogobiu Średnim odbyło się „Rykowisko na Żurawinach” zorganizowane przez stowarzyszenie „Dialog Pokoleń”.
12. 24 września br. w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela odbył się koncert Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego z Łomży.
13. 21 września 2013 r. odbył się I Piski Duathlon Leśny w Wiartlu. Na dystansie 20 km po ścieżkach leśnych wzdłuż jezior Wiartel i Linówek ścigało się 28 zawodników i zawodniczek.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 15 decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.
2. Rozpatrywano i prowadzono 29 spraw dotyczących usunięcia drzew.

PION OCHRONY

1. Zakończono opracowywanie Planu Obrony Cywilnej Gminy Pisz.
2. Wydano osiem decyzji dotyczących wykonywania świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony.
3. Zakończono opracowywanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 17 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 1006 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 1125 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydano 269 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 871 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 606.563,13 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, kwotę 1.127.801,84 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 254 327,63 zł na fundusz alimentacyjny .
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
W okresie od 1.09.2013 r. do 23.09.2013 r. przyznano dożywianie 788 uczniom.
Pozyskano żywność z Programu „PEAD 2013 – Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE” w ilości 18 818,40 kg o wartości 60.226.11 zł. Z tej pomocy skorzystało 1631 osób.
Od 1.08.2013 r. zatrudniono 10 osób w ramach prac społecznie użytecznych. Osoby te pracują w świetlicach wiejskich i jednostkach podległych Gminie.
Realizowany jest projekt systemowy „Piska Akademia Aktywności”. Udział biorą 64 osoby, w tym 32 z terenów wiejskich. Obecnie realizowane są kursy i szkolenia zawodowe.
Na kurs prawo jazdy kat. B uczęszcza 25 uczestników, a na kurs operatora wózków widłowych - 22 osoby, 4 osoby skierowano na staż, 3 osoby podjęły zatrudnienie.
Data powstania: wtorek, 8 paź 2013 08:40
Data opublikowania: wtorek, 8 paź 2013 12:57
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2437 razy