BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 10/13 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (01 października 2013 r. – 24 października 2013 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 15 osób w ramach robót publicznych.
2. Przeprowadzono nabór na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu. Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów wybrano Pana Jakuba Czesława Knyżewskiego zam. Pisz .

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 30 września 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”. Umowę podpisano z Krzysztofem Dawid prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne Krzysztof Dawid z siedzibą w Piszu, przy ul. Wiosennej 19, za łączną cenę 11.070,00 zł. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 30 listopada 2013 r.
2. 8 października 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wpłynęło 8 ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
3. 30 września 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie terenu na działkach o nr geod. 1394, 1395, 403/9, 414/14 przy ul. 1 Maja w Piszu”. Umowę podpisano z Elżbietą Mieczkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLBET, ZAJAZD WIEJSKI Elżbieta Mieczkowska z siedzibą w Szczechach Wielkich 15, za łączną cenę 70.489,71 zł. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 października 2013 r.
4. 2 października 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2013 rok”. Otwarcie ofert odbędzie się 12 listopada 2013 r.
5. 23 października 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę budynku świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim wraz z zagospodarowaniem terenu”. Otwarcie ofert odbędzie się 7 listopada 2013 r.
6. 21 października 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2013/20014”. Otwarcie ofert odbędzie się 29 października 2013 r.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Rozbudowa strażnicy OSP w Liskach
2. Renowacja budynku Ratusza w Piszu
3. Budowa ulicy Wańkowicza w Piszu
4. Budowa parkingu przy ul. 1 Maja w Piszu

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

Trwają prace nad realizacją zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.


WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 3 decyzje dotyczące zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
2. Wydano 10 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz,
3. Wydano 3 decyzje w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz w prawo własności,
4. Zawarto 26 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
5. Ogłoszono 29 wykazów w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
6. Ogłoszono 1 wykaz w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu, położonej na terenie miasta Pisz,
7. Ogłoszono 1 wykaz na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz,
8. Rozstrzygnięto 7 przetargów na wydzierżawienie nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz,
9. Rozstrzygnięto 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz,
10. Zakończono 13 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz z wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów,
11. Sprzedano 1 lokal mieszkalny położony na terenie miasta Pisz na rzecz najemcy,
12. Gmina Pisz nabyła odpłatnie nieruchomość, położoną na terenie miasta Pisz, zajętą pod drogę gminną, stanowiącą własność osób fizycznych,
13. Gmina Pisz sprzedała 2 nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Pisz.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) części wsi Jaśkowo,
2) części wsi Karwik,
3) części wsi Wąglik,
4) części wsi Piskorzewo,
5) zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej,
6) terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica w Piszu
oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1) w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz
oraz:
2) części wsi Karwik,
3) części wsi Jeglin,
4) części wsi Piskorzewo,

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. W dniu 14 października br. zorganizowano uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczysta akademia odbyła się w Piskim Domu Kultury. Podczas uroczystości dla nauczycieli i pracowników oświaty wręczono medale za długoletnią służbę oraz nagrody burmistrza. Tradycyjnie wręczono również nagrody i wyróżnienia dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe w 2012 r.
2. W dniu 15 października br. w Piskim Domu Kultury odbyła się inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 Piskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
3. W dniu 17 października br. w Muzeum Ziemi Piskiej otwarto wystawę fotografii pn. „Pisz- Moje Miasto”.
4. Gmina Pisz razem z LOT „MP” wzięła udział w dniach 17-19 października 2013 r. w Międzynarodowych Targach Regionów i Produktów Turystycznych - Tour Salon Poznań 2013.
5. Zgłoszono Pisz do udziału w konkursie pn. „Moje miasto z lotu ptaka”. Zachęcamy do głosowania na stronie internetowej : www.kolajfx.pl/konkurs.
6. Zakończono przyjmowanie wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2014 r. Do dnia 30 września br. wpłynęły wnioski z 15 sołectw Gminy Pisz ( Babrosty, Hejdyk, Jagodne, Jeglin, Karpa, Kociołek Szlachecki, Pilchy, Pogobie Średnie, Snopki, Szeroki Bór Piski, Turośl, Turowo Duże, Wąglik, Wiartel, Zawady). Łączna kwota wnioskowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego wynosi: 171.414,75 zł.
7. Trwają prace przy oznakowaniu tras narciarstwa biegowego w „Wiosce narciarskiej Wiartel.”

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 11 decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2. Przygotowano zlecenie dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piszu Sp. z o.o. na wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na działce o nr geod. 127/260 w miejscowości Kociołek Szlachecki za kwotę 208,95 zł brutto.
3. Rozpatrywano i prowadzono 33 spraw dotyczących usunięcia drzew.

PION OCHRONY

1. Wydano zarządzenie nr 103/13 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2013 roku w sprawie powołania stałej Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na obszarze Gminy Pisz.
2. Wydano zarządzenie nr 127/13 Burmistrza Pisza z dnia 15 października 2013 roku w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie Gminy Pisz.
3. Dokonano aktualizacji planów Terenowej Kompanii Ratownictwa Ogólnego oraz Drużyny Wykrywania i Alarmowania.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Zawarto 4 małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 620 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 506 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 694 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 526 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 326 738,21 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, kwotę 383 953,63 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 67 429,68 zł na fundusz alimentacyjny.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
W okresie od 1.09.2013 r. do 18.10.2013 r. przyznano dożywianie 863 uczniom.
Pozyskano żywność z Programu „PEAD 2013 – Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE” w ilości 9 617,04 kg o wartości 36. 572,66 zł. Z tej pomocy skorzystało 1500 osób.
Ośrodek systematycznie świadczy usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych
z terenu naszej Gminy. Częstotliwość zleceń uzależniona jest od potrzeb indywidualnych osób lub instytucji.
Realizowany jest projekt systemowy „Piska Akademia Aktywności”. Obecnie realizowane są kursy i szkolenia zawodowe.
Na kurs prawa jazdy kat. B uczęszcza 25 uczestników, na kurs operatora wózków widłowych - 21 osób, na kurs opiekuna osób starszych z językiem niemieckim - 10 osób.
W Ośrodku przyjmuje psycholog, który udziela porad podopiecznym i pracownikom socjalnym.
W każdy piątek dyżuruje prawnik, który udziela nieodpłatnych porad podopiecznym Ośrodka. Zawarto porozumienie z Regionalnym Ośrodkiem Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Ełku na świadczenie bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców Gminy, w ramach którego raz w miesiącu udzielane są bezpłatne porady prawne.

Data powstania: poniedziałek, 28 paź 2013 08:27
Data opublikowania: poniedziałek, 28 paź 2013 08:46
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2460 razy