BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 7/13 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (22 maja 2013 r. – 20 czerwca 2013 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu:

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 3 osoby w ramach robót publicznych.
2. Zatrudniono 54 osoby w ramach prac interwencyjnych.
3. Przeprowadzono nabór na dwa stanowiska pracy: Aplikant w Straży Miejskiej w Piszu. Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów i przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych wybrano Panią Alicję Sokołowską zam. Pisz i Pana Michała Kulenty zam. Pisz.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 27 maja 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla Gminy Pisz oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pisz”. Umowę podpisano z PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, za łączną cenę 673.448,24 zł. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 24 miesiące.
2. 12 czerwca 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Oznakowanie lokalu Informacji Turystycznej w Piszu”. Wpłynęła 1 oferta. Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny oferty.
3. 10 czerwca 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Rozbudowę budynku strażnicy OSP w Liskach”. Umowę podpisano z KRYST-BUD Usługi remontowo-budowlane Krystian Machaj z siedzibą w Ełku, za łączną cenę 787.293,97 zł. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 29 listopada 2013 roku.
4. 17 czerwca 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Udzielenie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”. Umowę podpisano z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, za cenę 2.134.906,46 zł.
5. 17 czerwca 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Renowację budynku Ratusza w Piszu”. Umowę podpisano z PHU GROT Jacek Olszewski z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 1.279.126,20 zł. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 15 listopada 2013 roku.
6. 17 czerwca 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pisz”. Otwarcie ofert odbędzie się 25 czerwca 2013 roku.
7. 23 maja 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę i montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych na placach zabaw na terenie gminy i miasta Pisz”. Wpłynęło 11 ofert. Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
8. 28 maja 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Pisz”. Wpłynęło 5 ofert. Wybrano ofertę złożoną przez CORRENTE Sp. z o.o., z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.


WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH
1. Zakończono zagospodarowanie plaży miejskiej w Piszu.
2. Rozpoczęto realizację następujących zadań:
- rozbudowa strażnicy OSP w Liskach
- rewitalizacja ratusza w Piszu.

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.
2. Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu.


JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:
Kontynuowane są prace dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 6 decyzji dotyczących zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
2. Wydano 11 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz,
3. Wydano 6 decyzji w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz w prawo własności,
4. Zawarto 47 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
5. Ogłoszono 5 wykazów w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
6. Ogłoszono 1 wykaz na wydzierżawienie nieruchomości w drodze przetargu, położonej na terenie miasta Pisz,
7. Ogłoszono 6 wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
8. Ogłoszono 1 wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, położonej na terenie gminy Pisz
9. Ogłoszono 14 przetargów na sprzedaż nieruchomości, położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
10. Ogłoszono 2 przetargi na wydzierżawienie nieruchomości, położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
11. Nie rozstrzygnięto 5 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) części wsi Jaśkowo,
2) części wsi Karwik,
3) części wsi Wąglik
4) północnej części Pisza - terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
5) części wsi Piskorzewo,
6) zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej,
7) terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica
oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin
Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1) w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz
oraz:
2) części wsi Karwik,
3) części wsi Jeglin
4) części wsi Piskorzewo.


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. W dniu 19 maja br. odbyła się II edycja wielopokoleniowego rajdu : „ŻYJ ZDROWO-ROWEROWO”.
2. W dniu 21 maja br. na ścianie budynku Piskiego Domu Kultury odsłonięto tablicę upamiętniającą postać Jerzego Tadeusza Krzywoszewskiego.
3. Przed otwarciem Plaży Miejskiej w Piszu odbyło się sprzątanie dna kąpieliska ze śmieci. Prace wykonali Panowie : Grzegorz Duda i Leszek Bałdyga z Klubu Nurkowego „Mazury Diving”.
4. 4 czerwca 2013 r. odbyło się uroczyste zakończenie II semestru na Piskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
5. 16 maja br. odbyły się obchody 60-lecia OSP HEJDYK połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka.
6. Ogłoszono konkurs na „Najlepszy pomysł biznesowy”. Konkurs organizowany jest w ramach projektu :”Sąsiedzi aktywnie wspierający przedsiębiorczość.”
7. 12 maja br. odbyły się uroczystości 50-lecia Szkoły Podstawowej w Uścianach.
8. Gmina Pisz podpisała umowę z ALEX TRAVEL Aleksandra Wilczyńska-Zgoda z Lublina na oznakowanie szlaków rowerowych na kwotę 54 790 zł brutto. Termin zakończenia oznakowania szlaków - do 09 sierpnia 2013 r.
9. W dniach 13-14 czerwca br. w ramach polsko-litewskiego programu „Sąsiedzi aktywnie wspierający przedsiębiorczość” odbyła się wizyta studyjna. Wzięli w niej udział przedsiębiorcy z rejonu Alytus. W trakcie wizyty delegacja z Litwy zapoznała się z działalnością lokalnych przedsiębiorstw.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Wydano osiem decyzji na zajęcie pasa drogowego.

PION OCHRONY

1. Przesłano w celu uzgodnienia do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ełku wykaz osób wytypowanych do nadania im przydziału do terenowej formacji obrony cywilnej.
2. Wydano dziewięć decyzji dotyczących wykonywania świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony.
3. Wszczęto dwa postępowania administracyjne dotyczące nałożenia obowiązku wykonywania świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony.
4. Dokonano czynności związanych z weryfikacją stanu osobowego Samodzielnej Drużyny Wykrywania i Alarmowania.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 2 ślubów cywilnych.


MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 489 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 67 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 35 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 407 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Wydatkowano kwotę 456 113,76 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, kwotę 554 506,39 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 141 240,00 zł na fundusz alimentacyjny .
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Pozyskano żywność z Programu „PEAD 2013 – Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE” w ilości 18.938.60 kg o wartości 60.514,09 zł. Z tej pomocy skorzystało 1450 osób.
Zorganizowano Dzień Dziecka dla dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.
Ośrodek systematycznie świadczy usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych
z terenu naszej Gminy. Częstotliwość zleceń uzależniona jest od potrzeb indywidualnych osób lub instytucji.
Realizowany jest projekt systemowy „Piska Akademia Aktywności”. Udział w nim biorą 64 osoby , w tym 32 z terenów wiejskich.

Data powstania: poniedziałek, 8 lip 2013 09:00
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lip 2013 10:02
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2497 razy